Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1355/08/EA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu 14 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu p.n. "Budowa nowej przychodni poz. wraz z wyposażeniem w S. O."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu p.n. "Budowa nowej przychodni poz. wraz z wyposażeniem w S. O.".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu 14 listopada 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 31 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzonym przez dwóch wspólników. Podmiot nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji podatku VAT. Prowadzi działalność wg PKD 2007 - z działu 86 (PKWiU 85) - opieka zdrowotna. Działalność ta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, w związku z czym podmiot nie może dokonać odliczeń podatku VAT z dokonywanych zakupów, ponieważ służą one tylko i wyłącznie sprzedaży zwolnionej.

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działania 1.3.2 - Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwa. Nazwa projektu - "Budowa nowej przychodni poz. wraz z wyposażeniem w S. O.".

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy obiekt służący w całości Wnioskodawcy na potrzeby, tylko i wyłącznie dotychczasowej działalności, tj. z zakresu ochrony zdrowia. Mienie powstałe w wyniku realizacji w całości pozostanie własnością Wnioskodawcy. Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.

Majątek, który powstanie, będzie służył czynnościom zwolnionym z podatku VAT, w całości. Faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu jest oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, który jest częścią wydatków inwestycyjnych związanych z projektem. Do ww. oświadczenia wymagane jest dołączenie indywidualnej interpretacji czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, związanych z realizacją projektu, w okolicznościach przez Wnioskodawcę wskazanych, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem z uwagi na fakt wykonywania działalności mieszczącej się w wykazie usług zwolnionych z VAT, a co za tym idzie, wg oceny Wnioskodawcy, podatek ten zwiększy wartość prowadzonej przez niego inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi lub też w przypadku, gdy podmiot nabywający towary czy usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca stara się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działania 1.3.2 - Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwa, projekt pn. "Budowa nowej przychodni poz. wraz z wyposażeniem w S. O.". Obiekt, który powstanie w wyniku realizacji projektu będzie w całości służył czynnościom z zakresu ochrony zdrowia (PKWiU 85) tj. zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji podatku VAT.

Zatem w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż nie został spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji dla podatku VAT.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu: "Budowa nowej przychodni poz. wraz z wyposażeniem w S. O.". Wobec braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Zauważyć należy także, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl