IBPP1/443-1349/08/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1349/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 12 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla pracujących" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowanym projektem "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą.

Studium Języków Obcych "XXX" w J., którego Wnioskodawca jest właścicielem realizowało w terminie 01.09.2006 - 28.02.2008 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla osób pracujących".

Projekt polegał na przeszkoleniu 132 osób na kursach języka angielskiego i niemieckiego.

Szkolenia językowe były jedynym działaniem, które Wnioskodawca oferował beneficjentom.

Projekt był bezdochodowy, a kwotę na pokrycie wszystkich kosztów z nim związanych Instytucja Wdrażająca, jaką był Wojewódzki Urząd Pracy w R., przelała w kilku transzach na konto Wnioskodawcy. Kwota ta została w całości wydatkowana na cele realizacji szkoleń, projekt został zakończony i rozliczony.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie towary i usługi nabywane w celu przeprowadzania szkoleń księgowane były w wartościach brutto, a podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. Służyły one do realizowania usług w zakresie edukacji, zwolnionych od podatku VAT. Zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i w trakcie jego realizacji, Wnioskodawca składał wymagane przez Instytucję Wdrażającą oświadczenie o kwalifikowalności VAT, potwierdzając w nim iż realizując projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu od podatku VAT. Obecnie po zakończeniu projektu Wojewódzki Urząd Pracy w R. prosi o dostarczenie interpretacji indywidualnej zaistniałego zdarzenia.

Szkolenia w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych" były nieodpłatne dla uczestników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca mógł odliczyć VAT naliczony z faktur obcych, które dotyczą kosztów realizowanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Studium Języków Obcych prowadząc działalność edukacyjną wykonywało w ramach realizacji tego projektu czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU 80 są zwolnione od podatku VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponieważ czynności wykonywane w realizacji projektu nie podlegają opodatkowaniu VAT, wobec tego nie przysługuje także prawo do odliczenia, bądź zwrotu VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących do realizacji tego zadania.

Wobec powyższego, podatek VAT naliczony, który pojawił się w jakiejkolwiek fakturze obcej, związanej z realizacją tego projektu, był księgowany i uznawany przez Wnioskodawcę jako koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Jako odpłatne świadczenie usług traktuje się również - na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT - nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w terminie 01.09.2006 - 28.02.2008 Wnioskodawca realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla osób pracujących".

Projekt polegał na przeszkoleniu 132 osób na kursach języka angielskiego i niemieckiego.

Szkolenia językowe były jedynym działaniem, które Wnioskodawca oferował beneficjentom.

Projekt był bezdochodowy, a kwotę na pokrycie wszystkich kosztów z nim związanych Instytucja Wdrażająca, jaką był Wojewódzki Urząd Pracy w R., przelała w kilku transzach na konto Wnioskodawcy. Kwota ta została w całości wydatkowana na cele realizacji szkoleń, projekt został zakończony i rozliczony.

Towary i usługi nabywane w celu przeprowadzania szkoleń księgowane były w wartościach brutto i służyły one do realizowania usług w zakresie edukacji, zwolnionych od podatku VAT.

Szkolenia w ramach projektu były nieodpłatne dla uczestników.

Nieodpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla osób pracujących" nie można uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Szkolenia językowe wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach tego projektu były bowiem czynnościami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wobec tego nieodpłatne świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze cytowany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz fakt, iż w sprawie nie znajduje zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy VAT, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenia) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języków obcych dla osób pracujących" gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl