Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1331/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia zawarte we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu 10 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2008 r. (data wpływu 6 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie."Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 listopada 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1331/08/AL z dnia 29 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W oparciu o ustawę o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.) oraz umowę o dofinansowanie projektu zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w R. Stowarzyszenie realizowało projekt pt.: "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie" w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Projekt realizowany był nieodpłatnie. Miał on na celu zatrudnienie 18 osób na okres 19 miesięcy w ramach otrzymanego wsparcia i na kolejne 5 miesięcy zatrudnienie na koszt poszczególnych pracodawców, którzy objęci zostali wsparciem. Stowarzyszenie jako beneficjent projektu skierowało do pracy w 4 przedsiębiorstwach, zakładach (Samorządowy Ośrodek - 1 pracownik zatrudniony w ramach projektu, Zakład Produkcyjno-Usługowy - 6 pracowników, Stanisław S. - 1 pracownik, Firma Handlowo-Usługowa - 10 pracowników) położonych w szczególności na terenie Gminy, ale również na terenie powiatu k. 18 osób - rolników i domowników, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, tj. osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą. Celem głównym projektu jest zatrudnienie poza sektorem rolnym osób zatrudnionych w rolnictwie w celu dostosowania osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych.

Zakupione w ramach projektu materiały biurowe (segregatory, przekładki, teczki, skoroszyty, materiały piśmienne, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, tonery), koszty łączności telefonicznej i internetu, koszty wynajmu biura do realizacji projektu, drukarka laserowa na potrzeby realizacji projektu, koszty druku plakatów i ulotek promocyjnych oraz koszty promocji projektu (spoty informacyjno-ogłoszeniowe emitowane na antenie Radia, ogłoszenie w lokalnej prasie) są niezbędne do realizacji projektu i używane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby jego realizacji. Służą tylko i wyłącznie do realizacji tego projektu. Nabycie towarów i usług służących realizacji tego projektu nastąpiło w okresie od 3 kwietnia 2006 r. do 30 listopada 2007 r. (okres realizacji rzeczowej projektu). Ponadto nabywane w związku z realizacją projektu pn.: "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie" towary i usługi: materiały biurowe, drukarka laserowa, usługi łączności telefonicznej i internetu, wynajem biura do realizacji projektu, druk plakatów i ulotek promocyjnych oraz promocja projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz innych czynności.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących zakupu materiałów biurowych (segregatory, przekładki, teczki, skoroszyty, materiały piśmienne, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, tonery), kosztów łączności telefonicznej i internetu, kosztów wynajmu biura do realizacji projektu, zakupu drukarki laserowej na potrzeby realizacji projektu, kosztów druku plakatów i ulotek promocyjnych oraz kosztów promocji projektu (spoty informacyjno-ogłoszeniowe emitowane na antenie Radia, ogłoszenie w lokalnej prasie).

Zdaniem Wnioskodawcy Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wartość sprzedaży wynosiła w roku 2005 - 30.310,55 zł, w roku 2006 - 8.347,65 zł, natomiast w roku 2007 - 31.706,08 zł. Czynności wykonywane w ramach projektu są nieopodatkowane. W związku z powyższym Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach zakupu materiałów biurowych (segregatory, przekładki, teczki, skoroszyty, materiały piśmienne, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, tonery), kosztów łączności telefonicznej i internetu, kosztów wynajmu biura do realizacji projektu, zakupu drukarki laserowej na potrzeby realizacji projektu, kosztu druku plakatów i ulotek promocyjnych oraz kosztów promocji projektu (spoty informacyjno-ogłoszeniowe emitowane na antenie Radia, ogłoszenie w lokalnej prasie).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto zgodnie z ust. 14 pkt 1 ustawy - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę o której mowa w ust. 1, obliczoną według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. wartość sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, odpowiadającej równowartości 10.000 euro, określa się w kwocie 39.700 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w dniach od 3 kwietnia 2006 r. do 30 listopada 2007 r. Wnioskodawca realizował projekt pt.: "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie." Projekt realizowany był nieodpłatnie. Miał on na celu zatrudnienie 18 osób na okres 19 miesięcy w ramach otrzymanego wsparcia i na kolejne 5 miesięcy zatrudnienie na koszt poszczególnych pracodawców, którzy objęci zostali wsparciem. Stowarzyszenie jako beneficjent projektu skierowało do pracy w 4 przedsiębiorstwach, zakładach położonych w szczególności na terenie Gminy, ale również na terenie powiatu - 18 osób - rolników i domowników, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, tj. osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą. Celem głównym projektu było zatrudnienie poza sektorem rolnym osób zatrudnionych w rolnictwie w celu dostosowania osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych.

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe (segregatory, przekładki, teczki, skoroszyty, materiały piśmienne, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, tonery), poniesiono koszty łączności telefonicznej i internetu oraz koszty wynajmu biura do realizacji projektu, zakupiono drukarkę laserową, poniesiono koszty druku plakatów i ulotek promocyjnych oraz koszty promocji projektu (spoty informacyjno-ogłoszeniowe emitowane na antenie Radia, ogłoszenie w lokalnej prasie).Dokonane zakupy były niezbędne do realizacji projektu i użyte zostały zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby jego realizacji. Ponadto nabywane w związku z realizacją projektu pn.: "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie" towary i usługi: materiały biurowe, drukarka laserowa, usługi łączności telefonicznej i internetu, wynajem biura do realizacji projektu, druk plakatów i ulotek promocyjnych oraz promocja projektu nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz innych czynności. Skoro zatem, jak wskazał Wnioskodawca, nabywane w związku z realizacją projektu pn.: "Subsydiowanie zatrudnienia przez Stowarzyszenie" towary i usługi nie były i nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych nie została spełniona jedna z przesłanek warunkująca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami przedmiotowych towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W świetle powyższego Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług bowiem nie przedstawiono stanu faktycznego oraz nie sformułowano zapytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl