IBPP1/443-1313/09/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1313/09/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 28 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania podmiotu występującego w roli podatnika i wystawcy faktur VAT przy dostawie towaru lub usługi dotyczącej własności Skarbu Państwa i własności Powiatu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania podmiotu występującego w roli podatnika i wystawcy faktur VAT przy dostawie towaru lub usługi dotyczącej własności Skarbu Państwa i własności Powiatu.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat O. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Starostwo Powiatowe w dniu 20 kwietnia 1999 r. złożyło zgłoszenie rejestracyjne VAT - R. Zgłoszenie to złożono m.in. w związku z zawarciem umów z innymi podmiotami na wynajem pomieszczeń. Czynności te nakładają na podatnika obowiązek składania deklaracji VAT 7. Starostwo Powiatowe pierwszą deklarację VAT 7 złożyło w kwietniu 1999 r.

Z wnioskiem o nadanie nr NIP zwróciło się Starostwo Powiatowe do Urzędu Skarbowego w O.

Powiat O. w dniu 27 października 2004 r. wnioskował o nadanie numeru NIP do Urzędu Skarbowego w O.

W dniu 8 stycznia 1999 r. decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. Starostwu Powiatowemu nadano numer NIP.

W dniu 28 października 2004 r. decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. Powiatowi O. nadano numer NIP.

Starostwo powiatowe od kwietnia 1999 r. do września 2008 r. rozliczało podatek VAT składając deklaracje podatkowe VAT-7 do Urzędu Skarbowego w O.

Powiat O. od października 2008 r. rozlicza podatek VAT składając deklaracje podatkowe VAT-7 do Urzędu Skarbowego w O., w związku z otrzymaną interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2009 r. nr IBPP1/443-909/08/LSz.

W Starostwie Powiatowym wystawiane są faktury VAT:

dotyczące własności Powiatu O.:

* sprzedaż składników majątkowych,

* czynszu najmu,

* wieczystego użytkowania gruntów,

* sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu komputerowego,

dotyczące własności Skarbu Państwa:

* wieczystego użytkowania,

* sprzedaży gruntów,

Wszystkie faktury VAT w urzędzie od miesiąca października 2008 r. wystawiane są przez Powiat O. bez względu na to czy dotyczą własności Powiatu O., czy też dotyczą własności Skarbu Państwa. Podatek VAT rozliczany jest poprzez składanie jednej deklaracji VAT- 7 przez Powiat O.

Kwestię sporną budzi gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Czy faktury VAT dotyczące własności Skarbu Państwa winny być wystawiane przez Powiat O. czy też przez Starostwo Powiatowe, a może przez Starostę Powiatu O.

W myśl przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Wnioskodawca informuje, że wniosek z dnia 23 grudnia 2009 r. został złożony przez Powiat O. (nr NIP) a nie przez Starostwo Powiatowe w O.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasadne jest:

* wystawianie przez Starostwo Powiatowe faktur VAT dotyczących:

* wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,

* sprzedaży gruntów Skarbu Państwa,

* wystawianie przez Powiat O. faktur VAT dotyczących dostawy towarów i usług stanowiących własność Powiatu O. oraz rozliczanie podatku VAT poprzez składanie dwóch deklaracji podatkowej VAT-7 przez Starostwo Powiatowe w sytuacji gdy dostawa towaru lub usługi dotyczy własności Skarbu Państwa oraz przez Powiat O. w sytuacji gdy dostawa towaru lub usługi dotyczy własności Powiatu O....

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Powiat O. zajmuje stanowisko, iż podatnikiem od towarów i usług jest osoba prawna czyli Powiat, a nie Starostwo Powiatowe. Powiat O. rozlicza podatek VAT w Urzędzie Skarbowym składając deklarację podatkową VAT - 7 zarówno w sytuacji gdy dostawa towaru lub usługi dotyczy własności Powiatu O. oraz własności Skarbu Państwa. W związku z analizą stanu faktycznego oraz wyroków: wyrok WSA z dnia 13 czerwca 2007 r., - wyrok NSA z dnia 13 marca 2008 r., u Wnioskodawcy zaistniała wątpliwość polegająca na tym czy zasadne jest wystawianie faktur VAT przez Powiat O. w sytuacji gdy dostawa towaru lub usługi dotyczy własności Skarbu Państwa.

W opinii Wnioskodawcy faktury powinny być wystawione przez Powiat O. zarówno w sytuacji gdy dostawa towaru lub usługi dotyczy własności Powiatu O. jak i własności Skarbu Państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Wskazać również należy, iż Skarb Państwa jest osobą prawną, która z definicji nie posiada organów. Ich rolę spełniają państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w stosunkach cywilnoprawnych działają w ramach swoich zadań w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa (statio fisci).

Stosownie zatem do powyższego Skarb Państwa dokonując czynności prawnej jaką jest dostawa nieruchomości czy też oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste występuje przez reprezentanta w osobie Starosty. Ustanowienie osoby upoważnionej do zawierania umów cywilnoprawnych mających za przedmiot nieruchomości gruntowe nie przesądza jednak kwestii kto występuje w charakterze podatnika podatku VAT w związku z dokonaną sprzedażą.

W myśl z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ww. ustawy).

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego, czyli innym, niż organ władzy publicznej uczestnikiem sektora finansów publicznych i dlatego nie może skorzystać z wyłączenia określonego w art. 15 ust. 6 ww. ustawy. Posiada jednak osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 z późn. zm.), obowiązującego do 31 grudnia 2009 r., jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są od podatku od towarów i usług, w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), obowiązującego od 1 stycznia 2010 r., jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są od podatku od towarów i usług, w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd.

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ww. ustawy), który w myśl art. 33 powołanej ustawy wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Z przepisu art. 34 ust. 1 tej ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Jak wynika z powołanych wyżej norm starosta dokonuje określonych czynności nie w imieniu własnym lecz w imieniu Skarbu Państwa lub w imieniu jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu).

Z powyższego wynika również, że starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno - organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są jednostkami podziału terytorialnego, posiadają osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie mają jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urzędy te realizując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako jednostki organizacyjne działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) wynika, że starostwo powiatowe nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Z powyższej konstrukcji prawnej jednoznacznie wynika, iż realizując czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług) we własnym imieniu i na własny rachunek (na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych), podatnikiem podatku VAT jest Powiat.

Starostwo powiatowe jako jednostka wykonująca jedynie zadania Powiatu nie może być odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem, wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Starostwo dotyczące czynności przypisanych prawnie Powiatowi, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Powiatu.

Ponadto dodaje się, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Stosownie do ust. 2 i 3 cyt. wyżej przepisu, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych - podmioty te również otrzymują NIP.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Powiatu i Starostwa Powiatowego) jest wyłącznie Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. Dlatego też dla celów podatku od towarów i usług Powiat i Starostwo powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej) - tj. NIP nadany osobie prawnej tj. Powiatowi oraz składać jedno rozliczenie deklaracyjne w podatku od towarów i usług.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w Starostwie Powiatowym wystawiane są faktury VAT:

dotyczące własności Powiatu O. obejmujące:

* sprzedaż składników majątkowych,

* czynsz najmu,

* wieczyste użytkowanie gruntów,

* sprzedaż wyeksploatowanego sprzętu komputerowego,

dotyczące własności Skarbu Państwa obejmujące:

* wieczystego użytkowanie,

* sprzedaż gruntów,

Wszystkie faktury VAT w urzędzie od miesiąca października 2008 r. wystawiane są przez Powiat O. bez względu na to czy dotyczą własności Powiatu O., czy też dotyczą własności Skarbu Państwa. Podatek VAT rozliczany jest poprzez składanie jednej deklaracji VAT- 7 przez Powiat O.

Niemniej kwestią sporną dla Wnioskodawcy w świetle postanowień art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) jest gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności kwestia czy faktury VAT dokumentujące wieczyste użytkowanie i sprzedaż gruntów dotyczące własności Skarbu Państwa winny być wystawiane przez Powiat O. czy też przez Starostwo Powiatowe, a może przez Starostę Powiatu O.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę należy wyjaśnić, że w charakterze podatnika podatku od towarów i usług z tytułu wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów, należących do Skarbu Państwa wystąpi Powiat. Wynika to bowiem z faktu, iż Skarb Państwa - jako osoba prawna niemająca własnych organów - sprzedaż czy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zleca jako zadanie z zakresu administracji rządowej Staroście. Taka procedura ustanowiona została w powołanym art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez dosłowne wskazanie podmiotu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie w zakresie wieczystego użytkowania i sprzedaży gruntów. Starosta z kolei - stosownie do treści art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym - kieruje sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Dokonując zatem czynności o charakterze cywilnoprawnym (które ze względu na swój charakter nie korzystają z wyłączenia od opodatkowania wskazanego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT), a przez to tworząc zdarzenie mające skutki podatkowe wykonuje je w ramach działalności gospodarczej. Uwzględniając jednakże fakt, iż podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Powiatu i Starostwa Powiatowego) jest wyłącznie Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną oraz że nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Powiatu i Starostwa Powiatowego w zakresie VAT, podatek od towarów i usług związany z wieczystym użytkowaniem oraz sprzedażą gruntów należących do Skarbu Państwa reprezentowanego w związku z dostawą przez Starostę, jak również podatek związany z dostawą towarów i usług stanowiących własność Powiatu, zobowiązany jest rozliczyć Powiat w jednej (swojej) deklaracji VAT-7 a nie Starostwo Powiatowe.

Reasumując zarówno z tytułu wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów należących do Skarbu Państwa, jak również z tytułu dostawy towarów i usług stanowiących własność Powiatu, podmiotem występującym w roli podatnika podatku od towarów i usług wskazanego w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT będzie Powiat, a nie Starostwo.

Tym samym zasadne jest wystawianie faktur VAT dokumentujących te czynności wyłącznie przez Powiat, zgodnie bowiem z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl