Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1308/11/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2011 r. (data wpływu 12 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (data wpływu 23 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach kursów kierowców wózków jezdniowych, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz operatorów pilarek mechanicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach kursów kierowców wózków jezdniowych, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz operatorów pilarek mechanicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (data wpływu 23 listopada 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 listopada 2011 r. znak: IBPP1/443-1308/11/AL.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą X. Przeważająca działalność, jaką prowadzi Wnioskodawca, to pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Od 9 grudnia 2009 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe - kształcenia zawodowego w zakresie: kursów kierowców wózków jezdniowych, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz operatorów pilarek mechanicznych (piły). Wszystkie wymienione szkolenia - to jeden rodzaj usług, których warunki przeprowadzania i wymogi formalno-prawne są identyczne. Organizowane i przeprowadzane kursy i szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, których celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywanego zawodu: kierowcy wózka jezdniowego, kierowcy wózka jezdniowego z uprawnieniem do wymiany butli gazowej w tych wózkach, operatora pilarek mechanicznych i spalinowych.

Działalność Wnioskodawcy nie jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia.

Wnioskodawca nie posiada także akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie wystawia świadectw, zaświadczeń ani certyfikatów z tytułu przeprowadzonych szkoleń.

Posiadane przez Wnioskodawcę uprawnienia do prowadzenia ww. szkoleń to: ukończony kurs pedagogiczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z 2002 r.), certyfikaty: ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia z zakresu obsługi pilarek mechanicznych i spalinowych, zaświadczenie o ukończeniu seminarium dot. metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, ukończenia seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. Wnioskodawca uzyskał certyfikaty w ODK, który działa na podstawie uprawnień nadanych przez Ministerstwo Gospodarki (Dz. U. Nr 70 z dnia 10 maja 2002 r. poz. 650 oraz Dz. U. Nr 65 z 2003 r., poz. 603).

Usługi szkoleniowe Wnioskodawca świadczy głównie dla firmy, która jest ośrodkiem doskonalenia zawodowego i dokształcania i której działalność jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Firma ta jest zwolniona z podatku VAT na świadczone usługi w zakresie doskonalenia zawodowego i dokształcania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT (indywidualna interpretacja). Firma, dla której Wnioskodawca świadczy usługi wystawia dla kursantów świadectwa i certyfikaty z tytułu ukończonego szkolenia.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wyżej przedstawione szkolenia korzystały ze zwolnienia z VAT, od 1 stycznia 2011 r. zostały wprowadzone zmiany i w związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie interpretacji.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 listopada 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż świadczone przez niego usługi szkoleniowe w zakresie:

a.

kierowców wózków jezdniowych,

b.

wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,

c.

operatorów pilarek mechanicznych

przeprowadzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216), w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - § 2 pkt 1 - kurs.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego nie są finansowane w żaden sposób ze środków publicznych. Finansowane są ze środków prywatnych: przedsiębiorców lub osób fizycznych.

Szkolenia nie są finansowane ze środków publicznych.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie prowadzonych kursów, mają bezpośredni związek z branżą lub zawodem uczestników kursów i jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, bez których zawodów tych nie wolno wykonywać.

Zgodnie z ustawą - Kodeks Pracy art. 237 § 1 z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności.

Wykonywanie każdego z zawodu:

* kierowca wózka jezdniowego,

* wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,

* operatora pilarek mechanicznych,

wymaga przeprowadzenia okresowego szkolenia z zakresu uzyskania uprawnień i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zdaniem egzaminu.

Przepisy prawne dotyczące poszczególnych zawodów:

A/ Kierowca wózków jezdniowych:

* § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.),

* rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

B/ Wymiana butli gazowej w wózku jezdniowym:

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650),

* rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) (dotyczy wymiany butli gazowej),

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w/s urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

C/ Operatorów pilarek mechanicznych:

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263),

* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.) - Rozdział 3 § 21 - Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 listopada 2011 r.) świadczone przez niego usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT świadczy usługi szkoleniowe - kształcenia zawodowego w zakresie: kursów kierowców wózków jezdniowych, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz operatorów pilarek mechanicznych (piły). Wszystkie wymienione szkolenia - to jeden rodzaj usług, których warunki przeprowadzania i wymogi formalno-prawne są identyczne. Organizowane i przeprowadzane kursy i szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, których celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywanego zawodu: kierowcy wózka jezdniowego, kierowcy wózka jezdniowego z uprawnieniem do wymiany butli gazowej w tych wózkach, operatora pilarek mechanicznych i spalinowych.

Działalność Wnioskodawcy nie jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia.

Wnioskodawca nie posiada także akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego nie są finansowane w żaden sposób ze środków publicznych. Finansowane są ze środków prywatnych: przedsiębiorców lub osób fizycznych.

Szkolenia nie są finansowane ze środków publicznych.

Wnioskodawca nie wystawia świadectw, zaświadczeń ani certyfikatów z tytułu przeprowadzonych szkoleń.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie:

a.

kierowców wózków jezdniowych

b.

wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,

c.

operatorów pilarek mechanicznych

przeprowadzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216), w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - § 2 pkt 1 - kurs.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie prowadzonych kursów, mają bezpośredni związek z branżą lub zawodem uczestników kursów i jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, bez których zawodów tych nie wolno wykonywać.

Zgodnie z ustawą - Kodeks Pracy art. 237 § 1 z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności.

Wykonywanie każdego z zawodu:

* kierowca wózka jezdniowego,

* wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,

* operatora pilarek mechanicznych,

wymaga przeprowadzenia okresowego szkolenia z zakresu uzyskania uprawnień i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zdaniem egzaminu.

Przepisy prawne dotyczące poszczególnych zawodów:

A/ Kierowca wózków jezdniowych:

* § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.),

* rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

B/ Wymiana butli gazowej w wózku jezdniowym:

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650),

* rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) (dotyczy wymiany butli gazowej),

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w/s urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

C/ Operatorów pilarek mechanicznych:

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263),

* rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.) - Rozdział 3 § 21 - Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.

* rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

* rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a ponadto z wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT.

Zgodnie z normą wyrażoną w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, zwolnieniem objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tak więc, ustawodawca przewidział zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady wynikają z odrębnych od podatkowych aktów prawnych.

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z treści § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

1.

uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

2.

imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

W myśl § 4 ust. 2 cyt. rozporządzenia, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia, obsługujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Natomiast stosownie do § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, zakres tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, powinien być określony w programach szkolenia dla obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym.

Zgodnie natomiast z § 23 rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W załączniku Nr 1 do rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. Ministra Gospodarki stanowiącym wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wynika ze sprawdzianu - w grupie II ww. złącznika określającej Maszyny do robót drogowych - pod poz. 17 wyszczególnione zostały piły mechaniczne do ścinki drzew.

Jak stanowi § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. Ministra Gospodarki szkolenie, o którym mowa w § 23, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Jak wynika z § 24 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. Ministra Gospodarki część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

1.

dokumentacji technicznej maszyn roboczych,

2.

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,

3.

technologii wykonywania robót ziemnych,

4.

użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Z § 25 ww. rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. Ministra Gospodarki szkolenie, o którym mowa w § 23, może prowadzić podmiot, który posiada:

1.

warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,

2.

park maszynowy wraz z placem manewrowym,

3.

kadrę wykładowców,

4.

warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

Przepis § 26 ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2001 r. Ministra Gospodarki, stanowi, iż osoba która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.

Jak stanowi § 21 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywny szkolenie.

W myśl § 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. Ministra Środowiska szkolenie, o którym mowa w § 21, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna szkolenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje zagadnienia z zakresu:

1.

użytkowania i obsługi pilarki;

2.

technik ścinki i obalania drzew;

3.

technik okrzesywania i przerzynki drewna;

4.

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki.

Część praktyczna szkolenia, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych i obejmuje eksploatację pilarki, techniki ścinki, obalania drzew, okrzesywania i przerzynki drewna.

Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. Ministra Środowiska szkolenia, o których mowa w § 16 i 21, prowadzi się na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 216) oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Jednocześnie należy wskazać, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 3 lutego 2006 r. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216) wobec czego nie mają do niego zastosowania przepisy tego rozporządzenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa wskazać należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę kursy: "Kierowców wózków jezdniowych", "Wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych" i "Operatorów pilarek mechanicznych", jakkolwiek nie wypełniają dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nauczanie będące przedmiotem kursów ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych w zawodach kierowcy wózków jezdniowych, osoby wymieniającej butle gazowe w wózkach jezdniowych czy operatora pilarek mechanicznych. A zatem organizowane przez Wnioskodawcę kursy mają bezpośredni związek z branżą lub zawodem uczestników kursów.

Ponadto kursy będące przedmiotem wniosku przeprowadzane są w formach i zasadach przewidzianych w cyt. powyżej przepisach co oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011 r., świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi tj. kursy "Kierowców wózków jezdniowych", "Wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych" i "Operatorów pilarek mechanicznych" korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl