IBPP1/443-1308/08/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1308/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Specjalistycznego przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 18 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków unijnych pod nazwą "Modernizacja Szpitala wraz z infrastrukturą oraz zakup aparatury medycznej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków unijnych pod nazwą "Modernizacja Szpitala wraz z infrastrukturą oraz zakup aparatury medycznej". Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 18 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital Specjalistyczny działa zgodnie ze statutem zatwierdzonym Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. z późn. zm.. Podstawowymi zadaniami Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Szpital prowadzi działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem innych usług w następujących obszarach:

* działalność mająca na celu rehabilitację pacjentów,

* działalność edukacyjno-szkoleniową,

* działalność polegającą na wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, sprzętu i terenu pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności związanej z leczeniem.

Szpital użytkuje nieruchomości na podstawie umowy użyczenia, majątek został przekazany przez Województwo M.

Budynki wymagają remontu i modernizacji, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom oraz dodatkowego wyposażenia, aby poprawić jakość świadczonych usług i dostosować się do wymogów obowiązującego prawa. W związku z powyższym w roku 2005 Szpital złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, realizacji projektu pt. "Modernizacja Szpitala wraz z infrastrukturą oraz zakup aparatury medycznej" do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006. Wniosek nie uzyskał w pierwszym etapie dofinansowania, ale znalazł się na liście rezerwowej. Dnia 5 sierpnia 2008 r. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 725/08 projekt ten został umieszczony na liście projektów warunkowo wybranych do wsparcia w ramach procedury nadkontraktacji ZPORR. W przypadku zawierania umowy dotacji konieczne jest posiadanie "indywidualnej interpretacji dot. możliwości odliczania podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu". Charakter i cel inwestycji: Celem operacyjnym opisanej inwestycji jest modernizacja i utworzenie w Szpitalu odnowionego oddziału Obserwacji Sądowej o wzmożonym nadzorze (oddział detencyjny) dla całego województwa.

Cele strategiczne to:

1.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez inwestycję w oddział obserwacji sądowej o wzmożonym stopniu zabezpieczenia - pierwszej tego typu jednostce w kraju. Utworzenie tego oddziału zostało zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sprawiedliwości.

2.

Rozwój regionalnego systemu ratownictwa medycznego poprzez powstanie nowego oddziału psychiatrycznego, który przełoży się także na polepszenie warunków pobytowych pacjentów dzięki zwiększonej bazie lokalowej szpitala i możliwości udzielania pomocy medycznej większej ilości pacjentom. Jest to szczególnie ważne w przypadku szpitala psychiatrycznego, który jest zobowiązany do przyjęcia każdej osoby z podejrzeniem choroby psychicznej.

3.

Rozwój różnorodnych form wczesnej diagnostyki i terapii poprzez zakup aparatury medycznej typu analizator hematologiczny, analizator biochemiczny, wirówki laboratoryjne, mikroskopy optyczne. Ten specjalistyczny sprzęt ma za zadanie usprawnić leczenie i pozwolić na kompleksową realizację badań i wczesne diagnozowanie pacjentów szpitala. Wydatki zaplanowane w ramach inwestycji:

* wykonanie dokumentacji projektowej

* - roboty budowlano-instalacyjne w dwóch budynkach

* zakup nowych środków trwałych: tomograf, analizator hematologiczny, analizator biochemiczny, wirówki laboratoryjne, mikroskopy optyczne

* zakup zestawów komputerowych do pracowni laboratoryjnej

* wyposażenie modernizowanych pawilonów wraz ze sprzętem komputerowym i systemem monitorowania chorych.

Po zakończeniu projektu nie zmieni się przeznaczenie budynków, Szpital nadal będzie zarządzał majątkiem, budynki będą służyły do świadczenia usług medycznych, zwolnionych z VAT.

Szpital nie może przekazać nieruchomości innemu podmiotowi.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że roboty budowlano-instalacyjne, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych dotyczące projektu nadkontraktacji ZPORR 2004-2006 pn. "Modernizacja Szpitala wraz z infrastrukturą oraz zakup aparatury medycznej", nie będą służyły działalności związanej z wynajmowaniem ani wydzierżawianiem pomieszczeń, sprzętu oraz terenu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy VAT przy zakupie usług budowlanych, w celu remontu i modernizacji budynków szpitalnych, VAT przy zakupie sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony od ww. zakupów nie będzie możliwy do odliczenia, ponieważ wszystkie zakupione towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 tego załącznika wymieniono (ex 85) usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Ze złożonego wniosku wynika, iż podstawowymi zadaniami Wnioskodawcy - Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Wnioskodawca prowadzi także działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem innych usług w następujących obszarach:

* działalność mająca na celu rehabilitację pacjentów,

* działalność edukacyjno-szkoleniową,

* działalność polegającą na wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, sprzętu i terenu pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności związanej z leczeniem.

Szpital użytkuje nieruchomości na podstawie umowy użyczenia, majątek został przekazany przez Województwo Małopolskie.

Obecnie Szpital ma możliwość przystąpienia do współfinansowanego ze środków unijnych projektu pt. "Modernizacja Szpitala wraz z infrastrukturą oraz zakup aparatury medycznej" do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006. Wnioskodawca wskazał przy tym, że wszystkie towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, a usługi zdrowotne będące przedmiotem działalności podstawowej Wnioskodawcy są zwolnione z podatku VAT. Podał ponadto, że roboty budowlano-instalacyjne, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych dotyczące projektu, nie będą służyły działalności związanej z wynajmowaniem ani wydzierżawianiem pomieszczeń, sprzętu oraz terenu.

Zatem projekt - współfinansowany ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 - nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ będzie bezpośrednio związany z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia (PKWiU 85), które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Z uwagi więc na z fakt, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu, jak wskazano we wniosku, nie będą związane z wykonywaniem działalności opodatkowanych podatkiem VAT, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl