IBPP1/443-1307/08/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1307/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2008 r. (data wpływu 20 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży działek. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2008 r. (data wpływu 20 listopada 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 listopada 2008 r., znak: IBPP1/443-1307/08/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W kwietniu 2004 r. Wnioskodawca otrzymał wraz z żoną w formie darowizny od jego mamy Zofii X nieruchomości rolne o całkowitej powierzchni 49 arów, a dokładnie działki o numerach.../6,.../7,.../8,.../9,.../10 oraz działkę.../11, która w późniejszym czasie została podzielona na działki.../12 i.../13. Wspomniane działki stanowiły w przeszłości jedną działkę, która w 1988 r. została podzielona przez jego rodziców na obecne działki.W późniejszym okresie Wnioskodawca wraz z żoną nabył do wspólnego majątku również inne działki nie będące przedmiotem zapytania - z chwilą zakupu ostatniej działki w listopadzie 2007 r. powierzchnia gruntów będących w ich posiadaniu przekroczyła 1 ha (dokładnie 1.05ha), w wyniku czego zostało utworzone gospodarstwo rolne. Wnioskodawca informuje jednak, że zarówno on jak i jego żona nie prowadzą rolniczej działalności gospodarczej, a fakt posiadania gospodarstwa wynika jedynie z przekroczenia powierzchni 1 ha.

W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza sprzedać jednorazowo uzyskane na drodze darowizny działki o numerach.../6-10 oraz.../13, stanowiące jedną całość o łącznej powierzchni 43 ary jednemu nabywcy. Działkę.../12 która w istocie stanowi drogę dojazdową zamierza odsprzedać jako współwłasność użytkownikom tejże drogi bądź oddać gminie w celu wykonania na niej drogi gminnej, stąd też dokonano podziału.

Ponadto Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu do wniosku, że nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej, a przedmiotowe działki nie były związane z żadną działalnością gospodarczą. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy K. W. Nr...2004 z dnia 31 marca 2004 r. przedmiotowe działki leżą na terenach oznaczonych symbolem identyfikacyjnym 6MN - tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana i działki w momencie sprzedaży również nie będą zabudowane. Wnioskodawca nie występował z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, nie dokonywał też uatrakcyjnienia przedmiotowych działek w żaden sposób, nie wykorzystywał przedmiotowych działek do niczego, wykonywał jedynie na nich czynności mające na celu utrzymanie ich w należytej czystości (koszenie trawy 2 razy w roku). Przedmiotowe działki nie były wykorzystywane do działalności rolniczej, Wnioskodawca nie dokonuje dostawy produktów rolnych z działalności - nie był rolnikiem ryczałtowym, opłacał jednak podatek rolny wg stawki 5 q żyta do końca 2007 r., a po dokupieniu działki nie będącej przedmiotem zapytania i przekroczeniu pow. 1 ha posiadanych nieruchomości opłaca podatek wg stawki 2,5 q żyta. Działki nie były i nie są przedmiotem umów i dzierżawy. Środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotowych działek zostaną przekazane na remont budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca mieszka wraz z rodziną. Ponadto Wnioskodawca nie dokonywał nigdy w przeszłości sprzedaży nieruchomości (działek) ani żadnej dostawy innych nieruchomości. Wnioskodawca poinformował także, że jedyny podział jaki został wykonany (podział działki.../11, która jest drogą dojazdową do działki.../12 i 2849/13) został podyktowany utrzymaniem funkcjonalności dojazdu innym właścicielom sąsiednich działek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w chwili sprzedaży przedmiotowych działek o numerach.../6/7/8/9/10/12/13 zaistnieje obowiązek zapłaty od wartości sprzedaży podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw do pobierania przy sprzedaży przedmiotowych działek podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej ani nie podejmował jakichkolwiek innych działań mających na celu podniesienie ceny przedmiotowych działek. Nie dokonywał zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowe działki są sprzedawane w stanie w jakim zostały nabyte w chwili przyjęcia darowizny - działki w chwili ich przyjęcia były w identycznej strefie terenów tj. 6MN - tereny budownictwa jednorodzinnego mieszkaniowego.

Ponadto Wnioskodawca podał, że nie nabył przedmiotowych gruntów z myślą o dzieleniu i sprzedawaniu z zyskiem. Grunty te, nabyte w drodze darowizny, stanowią dla Wnioskodawcy swoistego rodzaju zachówek otrzymany od rodziców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym także gruntów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonana będzie przez podmiot mający status podatnika tj. prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu powołanej wyżej definicji.Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie. W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Z przedstawionych przepisów wynika więc, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.W przedmiotowej sprawie zarówno okoliczności nabycia gruntu jak i sprzedaży nieruchomości (działek), nie wskazują, iż miałyby być one czynione z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy i zorganizowany. Działki, mające być przedmiotem sprzedaży zostały nabyte przez Wnioskodawcę w kwietniu 2004 r. w formie darowizny od mamy Wnioskodawcy. Podziału nieruchomości, stanowiącej w przeszłości jedną całość, na mniejsze działki, dokonali w 1988 r. rodzice Wnioskodawcy. Jak wskazuje Wnioskodawca nabyte w drodze darowizny grunty stanowią dla niego swego rodzaju zachówek od rodziców. Działki te stanowią majątek osobisty, który nie służył prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym. Wnioskodawca nie prowadzi rolniczej działalności gospodarczej, a fakt "posiadania" gospodarstwa i konieczność płacenia podatku rolnego wynika jedynie z przekroczenia powierzchni posiadanego gruntu. Wnioskodawca nie występował o zmianę przeznaczenia gruntu, nie dokonywał jego uatrakcyjnienia, ani nie czerpał z niego żadnych pożytków. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na potrzeby osobiste Wnioskodawcy tj. remont domu, w którym mieszka. Planowana jest jednorazowa sprzedaż przedmiotowych działek jednemu nabywcy. W przeszłości Wnioskodawca nigdy nie dokonywał sprzedaży działek ani żadnych innych nieruchomości.

Podsumowując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych działek nie nosi znamion powtarzalności, tak więc warunek częstotliwości nie zostaje tu wypełniony. W świetle powyższego dostawy ww. działek nie należy uznać za działalność gospodarczą, bowiem nie mieści się ona w definicji, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, brak jest podstaw, by uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym dostawa przedmiotowych działek nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl