IBPP1/443-1306/09/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1306/09/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2009 r. (data wpływu 22 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 marca 2010 r. (data wpływu 3 marca 2010 r.,), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy czynność wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały mienia likwidowanego zakładu budżetowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy czynność wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały mienia likwidowanego zakładu budżetowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 marca 2010 r. (data wpływu 3 marca 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu podatkowego nr IBPP1/443-1306/09/MS z dnia 24 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miejska G. ma zamiar przekształcić istniejący wielobranżowy zakład budżetowy (działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji, administrowanie zasobem mieszkaniowym, cmentarze, utrzymanie czystości) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzając uprzednio jego likwidację zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. W zawiązanej spółce Gmina obejmie 100% udziałów. Do spółki zostanie wniesione mienie zakładu pozostałe po jego likwidacji, (w tym przysługujące zakładowi licencje, koncesje i zezwolenia, maszyny i urządzenia, środki transportu stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie zakładu, będące w jego użytkowaniu dłużej niż pół roku) oraz nieruchomości (grunty zabudowane budynkami i budowlami wybudowanymi przez Gminę Miejską G. w latach 1960 - 2003) będące we władaniu zakładu na podstawie uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego. Budynki i budowle środki transportu są zaewidencjonowane w księgach zakładu. Nieruchomości gruntowe pod budynkami przekazanymi zakładowi są ewidencjonowane w Urzędzie Miejskim. Pozostałe ruchomości stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie zostały nabyte przez zakład budżetowy i pozostają w księgach inwentarzowych zakładu.

Wykaz przekazywanego mienia określony został w uchwale Rady Miejskiej o likwidacji zakładu w celu przekształcenia w spółkę. Składniki określone uchwałą pozostają w momencie przekształcenia zakładu w jego władaniu, ze względu jednak na brak osobowości prawnej zakładu budżetowego ich właścicielem pozostaje Gmina Miejska G. Nowopowstały podmiot w istocie powstaje na skutek przekształcenia zakładu budżetowego w inną formę prawną jednakże znowelizowane przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują obowiązek przeprowadzenia likwidacji w celu przekształcenia art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Powołana spółka będzie w szczególności kontynuować działalność zakładu w zakresie gospodarki komunalnej określoną w jego statucie, zaś pracownicy zakładu staną się pracownikami spółki. Na podstawie art. 25 ust. 7 należności i zobowiązania likwidowanego zakładu przejmuje nowo utworzony podmiot. Przekazany spółce majątek jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wniesiony aportem stanie się majątkiem miejskiej osoby prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto Wnioskodawca podaje, że przedmiotem planowanego aportu będą zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego:

1.

własność nieruchomości oraz ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości,

2.

wierzytelności i środki pieniężne,

3.

tajemnice przedsiębiorstwa,

4.

koncesje licencje i zezwolenia,

5.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozostałe elementy wymienione z art. 551 Kodeksu cywilnego nie będą przekazywane spółce ponieważ przekształcanemu zakładowi nie przysługują: prawa z papierów wartościowych, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Oznaczenie indywidualizujące zakład budżetowy - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w G. nie zostanie wniesione ponieważ uchwałą Rady Miejskiej nowopowołanej spółce została nadana nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w G. Spółka z o.o., która nawiązuje do obecnej nazwy zakładu. Utrzymanie istniejącej nazwy było zdaniem Rady niecelowe ze względu na rozmiar planowanej działalności (rozwinięcie prowadzonej obecnie w niewielkim rozmiarze) i wydzielenie w związku z tym strukturze tworzonej spółki zakładów np. zakład wodociągów i kanalizacji, zakład budynków mieszkalnych itd.

Powstała spółka wejdzie w prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu budżetowego, w szczególności stanie się stroną obowiązujących umów w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej, utrzymania czystości, administrowania zasobem mieszkaniowym, cmentarzami.

Planowany do przekazania wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników spełnia zdefiniowane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT kryterium zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnoszony aport jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa nie podlega przepisom ustawy na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, czy też należy zastosować opodatkowanie podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach.

Zdaniem Wnioskodawcy: wniesienie aportu, którym jest majątek pozostały po zlikwidowanym zakładzie budżetowym nie podlega przepisom ustawy o VAT, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa o VAT nie definiuje przy tym terminu "przedsiębiorstwo" dlatego dla celów określenia zakresu pojęcia wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 k.c. Wg Kodeksu przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W orzecznictwie panuje pogląd, że przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 k.c. jest każdy zespół składników majątkowych, dający się wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego - bez względu na jego organizacyjne wyodrębnienie w postaci zakładu czy też oddziału (tak III SA/Wa 232/08, III SA/Wa 943/07). Takie rozumienie definicji przedsiębiorstwa spełnia wymogi art. 19 Dyrektywy 112, a w związku z tym definicja ta może być stosowana przy wykładni pojęcia przedsiębiorstwo ujętego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

WSA w wyroku III SA/Wa 666/08 stwierdza, że celem art. 19 Dyrektywy 112 jest wyłączenie z zakresu opodatkowania VAT wszelkich przypadków zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, jeżeli zbywane przedsiębiorstwo lub zbywana część przedsiębiorstwa mogą funkcjonować jako samodzielny podmiot gospodarczy. Artykuł 19 Dyrektywy 112, którego wykonaniem jest art. 6 ustawy o VAT stanowi, że "W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego." Dz. U. UE L 2006. 347.1.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy zakład komunalny jest przedsiębiorstwem w rozumieniu k.c. a wniesienie aportem majątku pozostałego po jego likwidacji jest transakcją zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. I jako takie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca podaje, że wniesione aportem przedsiębiorstwo będzie służyło spółce gminy do prowadzenia czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnoszone składniki majątku - materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole. W zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak że przekazana masa posłuży kontynuowaniu działalności prowadzonej przez zakład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te są względem siebie komplementarne, gdyż każde świadczenie wykonywane w obrocie krajowym w ramach działalności gospodarczej przez podatnika VAT jest albo dostawą towarów, albo odpłatnym świadczeniem usług. Ustawa opisuje bliżej przede wszystkim dostawę towarów, w przypadku usług ograniczając się do stwierdzenia, że są one każdym świadczeniem, które nie stanowi dostawy towarów.

Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Towarami w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu "jak właściciel" zawiera się możliwość uznania za dostawę owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów opodatkowania. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te - chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług - nie podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o VAT pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o VAT przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. transakcji jest konsekwencją postanowień art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.), który stanowi, iż w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Polskie przepisy dotyczące podatku VAT osiągają więc dozwolony przez dyrektywę skutek - tj. uznanie, że przeniesienie majątku przedsiębiorstwa na inny podmiot nie jest dostawą, poprzez regulację zawartą w art. 6 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) sektor finansów publicznych tworzą:

1.

organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały;

2.

gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego", oraz ich związki;

3.

jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Natomiast ust. 2 art. 4 ww. ustawy stanowi, iż sektor finansów publicznych dzieli się na podsektory:

1.

rządowy, obejmujący organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, organy administracji rządowej, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz jednostki wymienione w ust. 1 pkt 3-8, 10 i 12, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej albo inna jednostka zaliczana do podsektora rządowego;

2.

samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 i 12, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego;

3.

ubezpieczeń społecznych, obejmujący jednostki wymienione w ust. 1 pkt 9.

W art. 19 ww. ustawy o finansach publicznych stwierdza się, iż jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone w formach określonych w niniejszym rozdziale oraz na podstawie odrębnych ustaw jako państwowe lub samorządowe osoby prawne albo jako państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

1.

ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe jednostki budżetowe;

2.

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. W myśl art. 21 ust. 2 cyt. ustawy, tworząc jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Z analizy ww. przepisów wynika, że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych będącą częścią państwowej sfery budżetowej, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Tworząc jednostkę budżetową, organ wymieniony w art. 21 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określa i przekazuje powołanej jednostce w zarząd mienie. Powoływanie, likwidacja, przekształcanie komunalnych zakładów budżetowych następuje decyzją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, przy uwzględnieniu zapisów ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu w przypadku jego likwidacji stosownie do ust. 3 określa organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast z ust. 7 powołanego przepisu wynika, że należności i zobowiązania zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka.

W niniejszej sprawie, kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały mienia likwidowanego zakładu budżetowego.

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwa, należy w tym celu posiłkować się definicją zawartą w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 tej ustawy, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 55 #178; Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nie podlegają opodatkowaniu transakcje zbycia przedsiębiorstwa, w tym np. sprzedaż, darowizna czy wniesienie go aportem.

Ponadto zbycie tak rozumianego przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów. Jednakże swoboda, jaką ustawodawca dał stronom w zakresie kształtowania treści umowy zbycia nie jest nieograniczona. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę, iż analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny, czy majątek Wnioskodawcy, wskazany we wniosku jest przedsiębiorstwem w rozumieniu doktryny prawa cywilnego.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca ma zamiar przekształcić istniejący wielobranżowy zakład budżetowy (działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji, administrowanie zasobem mieszkaniowym, cmentarze, utrzymanie czystości) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzając uprzednio jego likwidację zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. W zawiązanej spółce Gmina obejmie 100% udziałów. Do spółki zostanie wniesione mienie zakładu pozostałe po jego likwidacji, (w tym przysługujące zakładowi licencje, koncesje i zezwolenia, maszyny i urządzenia, środki transportu stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie zakładu, będące w jego użytkowaniu dłużej niż pół roku) oraz nieruchomości (grunty zabudowane budynkami i budowlami wybudowanymi przez Gminę Miejską G. w latach 1960 - 2003) będące we władaniu zakładu na podstawie uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego. Budynki i budowle, środki transportu są zaewidencjonowane w księgach zakładu. Nieruchomości gruntowe pod budynkami przekazanymi zakładowi są ewidencjonowane w Urzędzie Miejskim. Pozostałe ruchomości stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie zostały nabyte przez zakład budżetowy i pozostają w księgach inwentarzowych zakładu.

Wykaz przekazywanego mienia określony został w uchwale Rady Miejskiej o likwidacji zakładu w celu przekształcenia w spółkę. Składniki określone uchwałą pozostają w momencie przekształcenia zakładu w jego władaniu, ze względu jednak na brak osobowości prawnej zakładu budżetowego ich właścicielem pozostaje Gmina Miejska Grybów. Nowopowstały podmiot w istocie powstaje na skutek przekształcenia zakładu budżetowego w inną formę prawną jednakże znowelizowane przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują obowiązek przeprowadzenia likwidacji w celu przekształcenia art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Powołana spółka będzie w szczególności kontynuować działalność zakładu w zakresie gospodarki komunalnej określoną w jego statucie, zaś pracownicy zakładu staną się pracownikami spółki. Na podstawie art. 25 ust. 7 należności i zobowiązania likwidowanego zakładu przejmuje nowo utworzony podmiot. Przekazany spółce majątek jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wniesiony aportem stanie się majątkiem miejskiej osoby prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto Wnioskodawca podaję, że przedmiotem planowanego aportu będą zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego będą:

1.

własność nieruchomości oraz ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości,

2.

wierzytelności i środki pieniężne,

3.

tajemnice przedsiębiorstwa,

4.

koncesje licencje i zezwolenia,

5.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozostałe elementy wymienione z art. 551 Kodeksu cywilnego nie będą przekazywane spółce ponieważ przekształcanemu zakładowi nie przysługują: prawa z papierów wartościowych, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Oznaczenie indywidualizujące zakład budżetowy - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w G. nie zostanie wniesione ponieważ uchwałą Rady Miejskiej nowopowołanej spółce została nadana nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w G. Spółka z o.o., która nawiązuje do obecnej nazwy zakładu. Utrzymanie istniejącej nazwy było zdaniem Rady niecelowe ze względu na rozmiar planowanej działalności (rozwinięcie prowadzonej obecnie w niewielkim rozmiarze) i wydzielenie w związku z tym strukturze tworzonej spółki zakładów np. zakład wodociągów i kanalizacji, zakład budynków mieszkalnych itd.

Powstała spółka wejdzie w prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu budżetowego, w szczególności stanie się stroną obowiązujących umów w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej, utrzymania czystości, administrowania zasobem mieszkaniowym, cmentarzami.

Skoro zatem Wnioskodawca stwierdził, iż warunki, o których mowa w art. 55 #185; ustawy - Kodeks cywilny zostaną spełnione, tzn. przedmiotem wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały będzie mienie likwidowanego zakładu budżetowego stanowiące przedsiębiorstwo w rozumieniu ww. artykułu (mający być przedmiotem przekazania spółce majątek jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej), a powstała spółka wejdzie w prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu budżetowego, w szczególności stanie się stroną obowiązujących umów w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej, utrzymania czystości, administrowania zasobem mieszkaniowym, cmentarzami, to do zamierzonej przez Wnioskodawcę czynności zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Przy czym na uznanie, iż przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo w rozumieniu w art. 551 ustawy - Kodeks cywilny nie ma wpływu fakt, iż zakresem aportu nie będą objęte prawa z papierów wartościowych, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych z uwagi na to, iż jak wskazane zostało przez Wnioskodawcę przedmiotowe prawa nie przysługują likwidowanemu zakładowi budżetowemu. Również na przedmiotowe uznanie nie ma wpływu fakt, iż przekazaniu nie będzie podlegało oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w G. wobec faktu, iż uchwałą Rady Miejskiej nowopowołanej spółce została nadana nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w G. Spółka z o.o. nawiązujące wprost do oznaczenia przedmiotu aportu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie powołanych we wniosku orzeczeń WSA należy wskazać, że sąd wyrokiem lub postanowieniem rozstrzyga wyłącznie konkretną sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia i jedynie w tej sprawie ma moc wiążącą. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, o czym stanowi art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

Zatem powołane wyroki nie stanowią podstawy dla analogicznego rozstrzygnięcia przez inne organy podatkowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl