Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1300/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej

w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu 10 listopada 2008 r.), z dnia 19 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.) oraz z dnia 26 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją składowiska odpadów komunalnych dla Gminy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją składowiska odpadów komunalnych dla Gminy.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 listopada 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1300/08/AL z dnia 29 października 2008 r. oraz pismami z dnia 19 listopada 2008 r. i z dnia 26 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina, jako podatnik podatku od towarów i usług, realizując zadania własne określone w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z zm.) wykonała w 2006 r. zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy". Zadanie to wykonane zostało z własnych środków. Inwestycja została zakończona w 2006 r.

Wydatki dokumentowane były fakturami VAT wystawianymi na Gminę i odzwierciedlały, zgodnie z umową przetargową, rozbudowę i modernizację składowiska oraz dokumentowały wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją składowiska.

Gmina w 2006 r. złożyła stosowny wniosek do programu operacyjnego: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006"; Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działania: 3.1. Obszary wiejskie - finansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednak nie otrzymała środków.

Obecnie w ramach warunkowego wyboru do dofinansowania projektów w ramach procedury podkontraktacji I i III Priorytetu ZPORR Gmina może uzyskać dofinansowanie jednak konieczne jest określenie czy podatek VAT od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym dla Gminy.

Gmina nie osiąga i nie będzie osiągać dochodów ze składowiska, nie jest i nie będzie ono wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych.

Gmina nie uzyskała zintegrowanego pozwolenia na użytkowanie i przez rok 2007 i 2008 usuwała usterki wynikające z projektu (doprowadzenie sieci energetycznej w zamian za agregat prądotwórczy, wykonanie wodociągu). Składowisko do tej pory nie było wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z tym, w obecnie składanym wniosku o zwrot poniesionych wydatków w 2006 r., koszt zadania obliczany jest w kwotach brutto, gdyż podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowany ze względu na to, że Gmina nie ma możliwości jego odzyskania.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją składowiska odpadów komunalnych dla Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją składowiska odpadów komunalnych dla Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - należy m.in. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług, w ramach zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), wykonała w 2006 r. zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy". Inwestycja została zakończona w 2006 r. jednakże Gmina nie uzyskała zintegrowanego pozwolenia na użytkowanie i przez rok 2007 i 2008 usuwała usterki wynikające z projektu (doprowadzenie sieci energetycznej w zamian za agregat prądotwórczy, wykonanie wodociągu).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji dokumentowane były fakturami VAT wystawianymi na Gminę i dotyczyły wykonania robót budowlanych.

Ponadto Gmina nie osiąga i nie będzie osiągać dochodów ze składowiska, nie było ono do tej pory i nie będzie ono wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy" polegającego na rozbudowie i modernizacji składowiska nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonaniem zadań publicznych. Tak więc nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie robót budowlanych.

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją składowiska realizowaną w ramach przedmiotowego zadania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl