Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1297/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu "Program Rozwojowy Potencjału: kształcenie na miarę sukcesu".

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 16 października 2008 r., będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1297/08/AS z dnia 6 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

"Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: XXX.

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowego Programu Rozwojowego Potencjału Dydaktycznego Wnioskodawcy obejmującego swoim zakresem studentów oraz nauczycieli akademickich wszystkich 4 wydziałów. Celem ogólnym projektu jest doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Działania podejmowane w projekcie obejmują:

* zarządzanie projektem,

* promocję projektu.

* uruchomienie trzech nowych kierunków kształcenia,

* realizację studiów podyplomowych,

* wsparcie dla doktorantów,

* zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki dla studentów,

* płatne staże studenckie,

* badanie i analiza losów absolwentów PŚk,

* wsparcie umiejętności efektywnego użytkowania informacji przez studentów,

* opracowanie materiałów dydaktycznych multimedialnych,

* organizację dwóch konferencji,

* ewaluację projektu,

* obsługę informatyczną projektu.

W budżecie projektu przewidziano finansowanie:

* wynagrodzenia osób realizujących poszczególne zadania w projekcie,

* wynagrodzenia pracowników dydaktyczno-naukowych zatrudnionych dla realizacji nowych kierunków kształcenia,

* staży studenckich,

* zakup komputerów i drukarek,

* zakup kserokopiarki,

* zakup urządzenia wielofunkcyjnego, flipchartu, stojaka banerowego,

* zakup mebli biurowych,

* zakup specjalistycznej literatury oraz materiałów dydaktycznych,

* zakup oprogramowania,

* usług transportowych,

* usług gastronomicznych, cateringu,

* usług hotelarskich,

* delegacji,

* zakupu biletów wstępu w ramach wizy studyjnych,

* promocji i reklamy projektu - ogłoszenia prasowe, konferencje prasowe, druk ulotek i plakatów, reklama w Internecie,

* kosztów pośrednich obejmujących: wynagrodzenia zarządu, wynagrodzenie osób obsługujących administracyjnie projekt, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, koszty energii elektrycznej i cieplnej, wody, ścieków, gazu, amortyzację i inne koszty działalności dydaktycznej.

Realizowany Projekt jest w 100% finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

Zakupione w ramach projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" towary i usługi nie będą sprzedawane zarówno w trakcie jak i po zakończeniu projektu. Będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych (działalność statutowa), tj. przez studentów na zajęciach dydaktycznych. W związku z powyższym, dotyczą wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT.

Prowadzone w ramach projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" studia, jak i konferencje będą nieodpłatne dla uczestników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części.

Uczelnia stosuje "proporcję", która w 2006 r. wynosiła 19% a w 2007 r. - 17%. W 2007 r. uczelnia odzyskała 113.377,00 zł podatku VAT w stosunku do podatku naliczonego w kwocie 2.165.171,20 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach ww. projektu nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: XXX.

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowego Programu Rozwojowego Potencjału Dydaktycznego obejmującego swoim zakresem studentów oraz nauczycieli akademickich wszystkich 4 wydziałów. Celem ogólnym projektu jest doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Prowadzone w ramach projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" studia, jak i konferencje będą nieodpłatne dla uczestników.

Ze stanu faktycznego wynika również, iż zakupione w ramach projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" towary i usługi nie będą sprzedawane zarówno w trakcie jak i po zakończeniu projektu. Będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych (działalność statutowa), tj. przez studentów na zajęciach dydaktycznych. W związku z powyższym, dotyczą wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT.

Mając na uwadze cytowany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego: kształcenie na miarę sukcesu" gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w ramach ww. projektu nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl