Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1293/08/AZb

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy G., przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 22 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą "Odnowa centrum wsi N." współfinansowaną ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą "Odnowa centrum wsi N." współfinansowaną ze środków unijnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 22 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina G. będzie realizować projekt przy udziale środków unijnych pn. "Odnowa centrum wsi N.".

Przedmiotem realizowanego projektu jest odnowa centrum wsi N. Planowane przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu polegać będzie na renowacji centrum wsi będącego częścią Szlaku, co w konsekwencji bezpośrednio przyczyni się do nadania nowych funkcji turystycznych i kulturalnych, zapewniających odpowiednią dostępność i wzrost poziomu życia mieszkańców oraz spełniających standardy europejskie w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Niniejsze przedsięwzięcie zostało zaplanowane w taki sposób, aby doprowadzić do ożywienia życia społeczno-kulturalno-gospodarczego i skupieniu go w przestrzennie i instytucjonalnie atrakcyjnym miejscu, stanowiącym centrum wsi N. poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań architektonicznych.

Produktami projektu będą następujące elementy, wchodzące w skład kompleksowej odnowy centrum wsi N.:

* wykonanie placu postojowego pełniącego funkcję miejsca przeznaczonego dla turystów zatrzymujących się przy pomniku,

* wykonanie chodnika z kostki betonowej, na odcinku od pomnika do miejsca istniejącego chodnika w kierunku projektowanego skweru wypoczynkowego,

* usypanie skarpy z ziemi, oddzielającej szlak od stawu, przyległej do drogi na odcinku projektowanego chodnika w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, pielgrzymów i turystów poruszających się Szlakiem,

* odnowa nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej łączącej pomnik z projektowanym skwerem wypoczynkowym,

* odnowa elewacji budynku publicznego tj. biblioteki, wraz z wymianą okien,

* odnowa nawierzchni placu przy budynku biblioteki poprzez wyłożenie kostką brukową,

* wykonanie chodnika z kostki betonowej prowadzącego do projektowanego skweru wypoczynkowego, na wysokości budynku biblioteki,

* przekształcenie obecnie istniejącej, zaniedbanej przestrzeni publicznej w skwer wypoczynkowy, poprzez wybrukowanie powierzchni placu kostką brukową, wydzielenie placu z zielenią, zamontowanie ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych,

* wykonanie ciągu pieszo - jezdnego celem umożliwienia sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się turystów i pielgrzymów pomiędzy skwerem wypoczynkowym a ogólnodostępnym parkingiem znajdującym się na działce nr XXX/x,

* budowa chodnika, prowadzącego do W. wraz z odnową skarpy zieleni przyległej do W.,

* odnowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 12 stylowych lamp oświetleniowych, na odcinku Szlaku od pomnika do kościoła parafialnego i W.,

* wykonanie i umieszczenie na odcinku Szlaku od pomnika do kościoła parafialnego, tablic informacyjnych.

W wyniku realizacji projektu, wszystkie nowopowstałe produkty będą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, które korzystać będą ze zrewitalizowanego centrum wsi. Projekt odnowy centrum wsi zakłada równą dostępność obiektów dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Zaplanowane prace w ramach realizacji projektu odnowy wsi N. są niezbędne w realizacji zamierzonego celu. Wprowadzone nowe rozwiązania poszczególnych elementów wzajemnie oddziałują na siebie i potęgują estetykę miejsca, tworząc konstruktywną całość oraz zakładają poprawę jakości przestrzeni publicznej.

Przedmiotowe Centrum wsi będzie służyło ogółowi mieszkańców oraz turystom nieodpłatnie i Gmina z tego tytułu nie będzie osiągała żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych).

Majątek wytworzony w toku realizacji projektu będzie pozostawał własnością Gminy, również takie samo stanowisko Gmina wyraża w stosunku do wykazanego w projekcie budynku użyteczności publicznej tj. biblioteki. Aktualnie urzędujące władze Gminy: Rada Gminy i Wójt będą dążyć, aby władze następnej kadencji utrzymały ww. stanowisko.

Powyższe zadanie należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Gmina - Urząd Gminy G. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP, na który są składane deklaracje VAT-7.

Za wykonane roboty związane z realizacją projektu będą wystawiane faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania z zakresu odnowy centrum wsi N....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji zdania inwestycyjnego - "Odnowa centrum wsi N.", nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, od których płaci należny podatek VAT. W świetle powyższego Gmina uważa, że przedmiotowa inwestycja nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponieważ zrealizowane zadania będą służyły ogółowi mieszkańców i turystom nieodpłatnie.

Reasumując, nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania z zakresu odnowy centrum wsi N.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień, (art. 7 ust. 1 pkt 1, 10 i 12 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również ma gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina w ramach swoich zadań zamierza realizować projekt przy udziale środków unijnych pn. "Odnowa centrum wsi N". Przedmiotem realizowanego projektu jest odnowa centrum wsi N. Planowane przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu polegać będzie na renowacji centrum wsi będącego częścią Szlaku. W ramach realizacji projektu zostanie wykonanych szereg działań mających na celu ożywienie życia społeczno-kulturalno-gospodarczego i skupieniu go w przestrzennie i instytucjonalnie atrakcyjnym miejscu, stanowiącym centrum wsi N. poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań architektonicznych.

Przedmiotowe Centrum wsi będzie służyło ogółowi mieszkańców oraz turystom nieodpłatnie i Gmina z tego tytułu nie będzie osiągała żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych). Majątek wytworzony w toku realizacji projektu będzie pozostawał własnością Gminy.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem w świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie towarów i usług, które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu "Odnowa centrum wsi N.", bowiem Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami i jednocześnie nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania z zakresu odnowy centrum wsi N., należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl