IBPP1/443-1278/08/EA

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1278/08/EA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala U. w K., przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 r. (data wpływu 2 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza stworzyć, przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego ZPORR, Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego. Przyczyni się to do wprowadzenia systemu kompleksowych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów z chorobami płuc. Celem projektu jest również przybliżenie dostępności specjalistycznej opieki pulmonologicznej mieszkańcom terenów wiejskich i mniejszych miast, głównie poprzez konsultacje telemedyczne.

Projekt ma charakter inwestycyjny, a jego budżet obejmuje zakup wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (tomograf komputerowy wielorzędowy, USG, polisomnograf, wideobronchofiberoskop, bronchofiberoskop terapeutyczny ze źródłem światła, respirator), zakup stacji telemedycznych, zakup systemu archiwizacji danych, koszty dokumentacji i szkolenia personelu, koszty usług księgowych, koszty promocji projektu oraz koszty zabezpieczenia umowy.

Po zakończeniu realizacji inwestycji stworzoną infrastrukturą zarządzał będzie Wnioskodawca. Zgodnie ze statutem podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.

GUS sklasyfikował rodzaj przeważającej działalności Wnioskodawcy wg klasyfikacji PKD pod numerem 8511Z Szpitalnictwo.

Wytworzona infrastruktura służyć będzie sprzedaży usług medycznych, tj. usług sklasyfikowanych pod symbolem 85 PKWiU, korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami.

Pozyskanie niniejszej indywidualnej interpretacji dot. możliwości odliczania podatku VAT ponoszonego w ramach realizowanego projektu jest warunkiem wymaganym do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu w celu jednoznacznego stwierdzenia, czy wykazany podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odliczenia całości lub części podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia towarów i usług w celu realizacji wymienionego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług (sprzedaż usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadczona przez szpitale PKWiU 85.11) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "M. Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza stworzyć przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego ZPORR, M. Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego. Jak wynika z wniosku, wytworzona infrastruktura będzie wykorzystywana do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia (PKWiU - 85.11).

Zatem w myśl powyższych przepisów Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia (w całości ani w części) podatku należnego o podatek naliczony, bowiem infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu pn. "M. Centrum Prewencji i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego" nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym, ponieważ będzie wykorzystywana do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w celu realizacji przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważyć należy także, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl