Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1262/08/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "Służby mundurowe i pracownicy ochrony. Poprawa poziomu komunikacji werbalnej w zakresie języków obcych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "Służby mundurowe i pracownicy ochrony. Poprawa poziomu komunikacji werbalnej w zakresie języków obcych".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nie będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest ośrodkiem szkoleniowym, który świadczy usługi edukacyjne: kursy języków obcych, kursy zawodowe, kursy bhp itp. i jest przedmiotowo zwolniony z podatku od towarów i usług (zał. nr 4 do ustawy "Wykaz usług zwolnionych od podatku" poz. 7 symbol PKWiU ex 80).

W okresie 2006-2007 Wnioskodawca zrealizował projekt szkoleniowy pn. "Służby mundurowe i pracownicy ochrony. Poprawa poziomu komunikacji werbalnej w zakresie języków obcych", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany nieodpłatnie dla jego uczestników. Dla potrzeb projektu zakupione były następujące towary i usługi: materiały szkoleniowe tj. podręczniki, ćwiczenia, płyty, długopisy itp., materiały gastronomiczne tj. kawa, herbata, cukier, przekąski słone itp., kserokopiarka, wynajem sali wykładowej, publikacja ogłoszeń prasowych.

Zakupione towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z realizacją tego projektu Wnioskodawca nie uzyskiwał żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do przedmiotowego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do przedmiotowego projektu nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części z uwagi na przedmiotowe zwolnienie prowadzonej działalności szkoleniowej na podstawie zał. nr 4 do ustawy "Wykaz usług zwolnionych od podatku" poz. 7 symbol PKWiU ex 80.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi lub też w przypadku, gdy podmiot nabywający towary czy usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "Służby mundurowe i pracownicy ochrony. Poprawa poziomu komunikacji werbalnej w zakresie języków obcych", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był świadczony nieodpłatnie dla jego uczestników. Zakupione dla potrzeb projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z realizacją tego projektu Wnioskodawca nie będący podatnikiem podatku VAT nie uzyskiwał żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Zatem należy stwierdzić, iż w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, bowiem służyły tylko i wyłącznie świadczeniu usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80) korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem nie został spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 4 ustawy o VAT.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. "Służby mundurowe i pracownicy ochrony. Poprawa poziomu komunikacji werbalnej w zakresie języków obcych".

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl