IBPP1/443-1257/10/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1257/10/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. (data wpływu 13 grudnia 2010 r.) oraz pismem z dnia 9 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek zabudowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010 r. w tut. Biurze został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek zabudowanych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. (data wpływu 13 grudnia 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 grudnia 2010 r. oraz pismem z dnia 9 stycznia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie aktów notarialnych: - z dnia 29 września 2010 r., - z dnia 7 października 2010 r., Wnioskodawca podpisał przedwstępną umowę zakupu nieruchomości:

* księga wieczysta - prawo własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 961/128 o obszarze 0.06.46 ha zabudowanej budynkiem biurowym,

* księga wieczysta - prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 1335/127 o obszarze 0.27.32 ha oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną własność - hali magazynu typu NRD-garaże o powierzchni użytkowej 647 m 2 oraz hali magazynowej typu NRD o powierzchni użytkowej 560,56 m 2,

* księga wieczysta - prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 1189/22 o obszarze 0.04.21 ha.

Małżonkowie oświadczyli że:

* sprzedaż nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków upłynął okres dłuższy niż 2 lata,

* w stosunku do tych obiektów, dokonujący ich dostawy obniżyli kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a ponadto ponieśli wydatki na ich ulepszenie, jednakże te wydatki były niższe niż 30%,

* strony oświadczają, że ich wolą jest opodatkowanie dostawy budynków podatkiem od towarów i usług, przy czym dokonujący dostawy oraz nabywca budynków są zarejestrowani jako podatnicy VAT oraz złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków podatkiem od towarów i usług stawką 22%.

W uzupełnieniu z dnia 10 grudnia 2010 r. Wnioskodawca podaje, że sprzedającym jest małżeństwo, którzy nie prowadzą wspólnie działalności gospodarczej. Jedynie Pan prowadzi działalność gospodarczą jako P.

Odnośnie nabycia nieruchomości od Pani Wnioskodawca wyjaśnił, że Pani nie jest i nie była czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z 2007 r. nabyli działki nr 961/128 i 1335/127. Aktem Notarialnym z dnia 12 lipca 1999 r. prowadzący działalność P. nabył działkę 1189/122.

Nabycie działek przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej P.

Działki nr 961/128 i 1335/127 zostały nabyte od Sp. z o.o. Działka nr 1189/122 została nabyta od firmy "P". Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabycie działek 961/128, 1335/127 zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną na P.

Zgodnie z aktem notarialnym prawo użytkowania wieczystego działki nr 1189/122 nie było opodatkowane podatkiem VAT. Aktualnie brak możliwości sprawdzenia, czy była wystawiona faktura przez firmę "P".

Działki nie zostały nabyte do majątku prywatnego tylko dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Działki nr: 961/128, 1335/127, 1189/122 zostały przyjęte jako środek trwały PPHU.

Działki nie zostały nabyte do majątku prywatnego sprzedającej.

Działka nr 961/128 zabudowana budynkiem biurowym trwale związanym z gruntem, działka nr 1335/127 zabudowana budynkami: hala magazynowa typ NRD-garaże oraz hala magazynowa typ NRD, trwale związanymi z gruntem, działka nr 1189/122 nie jest zabudowana.

Obiekty opisane powyżej są budynkami w rozumieniu prawa budowlanego.

Symbole PKOB:

* 1220 - budynek biurowy, działka 961/128,

* 1251 - hale magazynowe, działka 1335/127.

Budynki zostały zasiedlone od XII/2007 r.

Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków wynosi 6 m-cy.

W momencie nabycia działki nr 961/128 wraz z budynkiem biurowym oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 1335/127 wraz z budynkami magazynowo-garażowymi, działki 1189/122 nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sprzedająca nie poniosła wydatków na ulepszenie budynków lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Działki należące do Sprzedającej nie były przez nią wykorzystywane od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży.

W związku z przedmiotowymi działkami Sprzedająca nie uzyskiwała tzw. dopłat unijnych. Działki i budynki nie były przez Sprzedającą najmowane ani dzierżawione i nie czerpała z tego tytułu pożytków.

Działka niezabudowana zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako: "wielofunkcyjne tereny aktywności gospodarczej o charakterze wytwórczym."

Przyczyną sprzedaży nieruchomości jest zmiana planów produkcyjno-inwestycyjnych Firmy P. Projektowany jest istotny wzrost nakładów na nabycie nowoczesnych specjalistycznych maszyn i urządzeń, ukierunkowanych na wysoką jakość wytwarzanych produktów.

Aktualnie nie planuje się sprzedaży posiadanych innych nieruchomości.

W IV/2010 sprzedano mieszkanie, z tego tytułu nie odprowadzono podatku VAT, nie składano deklaracji VAT-7 oraz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Odnośnie nabycia nieruchomości od Pana Wnioskodawca wyjaśnił, że Pan jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 1993 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej P.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z 2007 r. nabyli działki nr 961/128 i 1335/127. Aktem Notarialnym z dnia 12 lipca 1999 r. prowadzący działalność P. nabył działkę 1189/122. Nabycie działek przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej P.

Działki nr 961/128 i 1335/127 zostały nabyte od Sp. z o.o. Działka nr 1189/122 została nabyta od firmy "P" Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabycie działek 961/128, 1335/127 zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną na P.

Zgodnie z aktem notarialnym prawo użytkowania wieczystego działki nr 1189/122 nie było opodatkowane podatkiem VAT. Aktualnie brak możliwości sprawdzenia, czy była wystawiona faktura przez firmę "P".

Działki nie zostały nabyte do majątku prywatnego tylko dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Działki nr: 961/128, 1335/127, 1189/122 zostały przyjęte jako środek trwały P.

Działki nie zostały nabyte do majątku prywatnego Sprzedającego.

Działka nr 961/128 zabudowana budynkiem biurowym trwale związanym z gruntem, działka nr 1335/127 zabudowana budynkami: hala magazynowa typ NRD-garaże oraz hala magazynowa typ NRD, trwale związanymi z gruntem, działka nr 1189/122 nie jest zabudowana.

Obiekty opisane powyżej są budynkami w rozumieniu prawa budowlanego.

Symbole PKOB:

* 1220-budynek biurowy, działka 961/128,

* 1251-hale magazynowe, działka 1335/127.

Budynki zostały zasiedlone od XII/2007 r.

Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków wynosi 6 m-cy.

W momencie nabycia działki nr 961/128 wraz z budynkiem biurowym oraz prawa użytkowania wieczystego działki 1335/127 wraz z budynkami magazynowo-garażowymi, działki 1189/122, Sprzedającemu prowadzącemu działalność gospodarczą przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do działki nr 961/128 wraz z budynkiem biurowym oraz prawa użytkowania wieczystego działki 1335/127 wraz z budynkami magazynowo-garażowymi.

Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Działki należące do Sprzedającego były przez niego wykorzystywane od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, tj. najem budynku biurowego (działka 961/128), budynku magazynowo-garażowego (działka 1335/127) oraz parkingu (działka 1189/122) jak również na potrzeby P. wykorzystanie budynku magazynowego do składowania surowca, wyrobów i maszyn.

W związku z przedmiotowymi działkami Sprzedający nie uzyskiwał tzw. dopłat unijnych. Wynajmowane są grunty i budynki od m-c XI/2007 do nadal i stanowią przychód P. Przedmiotem najmu są działki: nr 961/128 wraz z budynkiem biurowym, 1335/127 wraz z budynkami magazynowo-garażowymi oraz działka 1189/122.

Działka niezabudowana zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako: "wielofunkcyjne tereny aktywności gospodarczej o charakterze wytwórczym"

Przyczyną sprzedaży nieruchomości jest zmiana planów produkcyjno-inwestycyjnych Firmy P. Projektowany jest istotny wzrost nakładów na nabycie nowoczesnych specjalistycznych maszyn i urządzeń, ukierunkowanych na wysoką jakość wytwarzanych produktów.

Aktualnie nie planuje się sprzedaży posiadanych innych nieruchomości.

W IV/2010 sprzedano mieszkanie, z tego tytułu nie odprowadzono podatku VAT, nie składano deklaracji VAT-7 oraz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Odnośnie nabycia przedmiotowych nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca zamierza nabyć wymienione we wniosku nieruchomości na cele prowadzonejdziałalności gospodarczej.

Nabyte nieruchomości będą stanowiły środki trwałe Spółki.

Wszystkie nieruchomości, które Wnioskodawca zamierza nabyć tj.:

* działka 961 zabudowana budynkiem biurowym,

* prawo użytkowania wieczystego działki nr 1335/127 zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność: hala magazynowa typu NRD-garaże oraz hala magazynowa typu NRD,

* prawo użytkowania wieczystego działki 1189/22,

będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto w uzupełnieniu z dnia 9 stycznia 2011 r. Wnioskodawca podaje, że działki będące przedmiotem wniosku zostały już nabyte przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2010 r.

Działka o numerze 1189/122 jest zabudowana budowlą tj. utwardzeniem placu (kostka brukowa) PKOB 2112. W stosunku do wspomnianej nieruchomości miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy o VAT. Działkę o numerze 1189/122 sprzedający nabył w 1999 r. Ww. działka od momentu pierwszego zasiedlenia była wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedający nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli w myśl przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2010 r.):

Jaka stawka podatku winna być zastosowana w odniesieniu do zakupu wyżej opisanych nieruchomości. Strony zamierzają wybrać opcję opodatkowania z zastosowaniem stawki VAT 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2010 r.), zakup opisanych nieruchomości powinien być opodatkowany podatkiem VAT z zastosowaniem stawki 22% a kupującemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. gdyż w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 stycznia 2011 r. zaznaczono, iż transakcja miała miejsce w dniu 15 grudnia 2010 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi natomiast art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony. Jeśli natomiast dostawa budynków, budowli lub ich części podlega opodatkowaniu wg 22% stawki VAT, to taką stawką opodatkowana jest również dostawa gruntu, na którym budynki, budowle lub ich części są posadowione.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywania w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostaw nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ww. ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Natomiast zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Mając na uwadze powyższe przepisy, obniżona stawka w wysokości 7% ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do czynności związanych z budową, remontem i przebudową obiektów, których głównym celem jest cel mieszkaniowy.

Wskazać należy także, że ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje:

* 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,

* 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

* 113 - budynki zbiorowego zamieszkania.

Natomiast dział PKOB 12 obejmuje:

* 121 - hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,

* 122 - budynki biurowe,

* 123 - budynki handlowo-usługowe,

* 124 - budynki transportu i łączności,

* 125 - budynki przemysłowe i magazynowe,

* 126 - ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej,

* 127 - pozostałe budynki niemieszkalne.

Zgodnie z PKOB przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Wobec powyższego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zawiera usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca na podstawie aktów notarialnych z dnia 29 września 2010 r. i z dnia 7 października 2010 r., podpisał przedwstępną umowę zakupu nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 961/128 zabudowana budynkiem biurowym (PKOB 1220) trwale związanym z gruntem oraz działka nr 1335/127 będąca w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkami (symbol PKOB 1251) stanowiącymi odrębną własność (hala magazynowa typu NRD-garaże i hala magazynowa typu NRD) trwale związanymi z gruntem. Obiekty opisane powyżej są budynkami w rozumieniu prawa budowlanego.

Sprzedającym jest małżeństwo: Pani i Pan Małżonkowie nie prowadzą wspólnie działalności gospodarczej, jedynie Pan jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 1993 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako P.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z 2007 r. Sprzedający nabyli działki nr 961/128 i 1335/127. Nabycie działek 961/128, 1335/127 od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną na P. Przedmiotowe działki nie zostały nabyte do majątku prywatnego małżonków lecz dla celów prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego i zostały przyjęte jako środek trwały P.

Pani nie jest i nie była czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W momencie nabycia działki nr 961/128 wraz z budynkiem biurowym oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 1335/127 wraz z budynkami magazynowo-garażowymi, Pani nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pani nie poniosła wydatków na ulepszenie budynków lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Działki nie były przez nią wykorzystywane od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży.

W związku z przedmiotowymi działkami Sprzedająca nie uzyskiwała tzw. dopłat unijnych. Działki i budynki nie były przez nią najmowane ani dzierżawione i nie czerpała z tego tytułu pożytków.

Z kolei Panu prowadzącemu działalność gospodarczą w momencie nabycia przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do działki nr 961/128 wraz z budynkiem biurowym oraz prawa użytkowania wieczystego działki 1335/127 wraz z budynkami magazynowo-garażowymi.

Pan nie poniósł wydatków na ulepszenie budynków lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Budynki zostały zasiedlone od miesiąca grudnia 2007 r.

Działki należące do Sprzedającego były przez niego wykorzystywane od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, tj. najem budynku biurowego (działka 961/128), budynku magazynowo-garażowego (działka 1335/127) jak również na potrzeby P. wykorzystanie budynku magazynowego do składowania surowca, wyrobów i maszyn. W związku z przedmiotowymi działkami Sprzedający nie uzyskiwał tzw. dopłat unijnych.

Przyczyną sprzedaży nieruchomości jest zmiana planów produkcyjno-inwestycyjnych Firmy P. Projektowany jest istotny wzrost nakładów na nabycie nowoczesnych specjalistycznych maszyn i urządzeń, ukierunkowanych na wysoką jakość wytwarzanych produktów.

Aktualnie małżonkowie nie planują sprzedaży posiadanych innych nieruchomości, jedynie w miesiącu kwietniu 2010 r. sprzedali mieszkanie lecz z tego tytułu nie odprowadzili podatku VAT, nie składali deklaracji VAT-7 oraz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Działki będące przedmiotem wniosku zostały już nabyte przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2010 r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie dostawa budynków: biurowego (PKOB 1220) oraz hali magazynowej typu NRD-garaże i hali magazynowej typu NRD (PKOB 1251) korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż:

a.

dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, (budynki zostały bowiem zakupione w miesiącu styczniu 2007 r. od Spółki z o.o. z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT i w taki sposób były wykorzystywane od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży, a zakup tych nieruchomości został udokumentowany fakturą VAT wystawioną na firmę Sprzedającego, jednocześnie Sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym),

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, upłynął zatem okres dłuższy niż 2 lata.

W przypadku objęcia dostawy budynków, budowli lub ich części zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT brak jest podstaw do dalszego analizowania zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Oprócz budynków, przedmiotem dostawy w przedmiotowej sprawie były również dwie działki (w tym jedna w użytkowaniu wieczystym), na których budynki te są posadowione.

Zgodnie z cytowanym już art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się taką stawkę podatku jaka obowiązuje przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Powyższego przepisu nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29 ust. 5a ustawy o VAT).

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Skoro zatem dostawa budynków: biurowego (PKOB 1220) oraz hali magazynowej typu NRD-garaże i hali magazynowej typu NRD (PKOB 1251) objęta jest zwolnieniem od podatku, to również dostawa obu działek (w tym jednej w użytkowaniu wieczystym) na których budynki te się znajdują, podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że zakup opisanych nieruchomości powinien być opodatkowany podatkiem VAT z zastosowaniem stawki 22%, należało uznać za nieprawidłowe.

Należy jednak zauważyć, że z wniosku wynika, iż zarówno Sprzedający jak i kupujący mieli zamiar zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy przedmiotowych budynków.

Należy zatem wskazać, że zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10-11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10-11 ustawy o VAT, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Mając na uwadze to, że sprzedaż budynków mieści się w zakresie zwolnienia z opodatkowania wyrażonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ww. ustawy przez dokonującego dostawy oraz nabywcę (Wnioskodawcę) skutkuje wyłączeniem zastosowania zwolnienia i opodatkowaniem sprzedaży obu zabudowanych działek (w tym jednej w użytkowaniu wieczystym) podatkiem właściwym dla budynków na nich się znajdujących, tj. w wysokości 22%.

W tym więc zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Oceniając jednakże stanowisko Wnioskodawcy całościowo, należy uznać, że jest ono nieprawidłowe dlatego, że co do zasady dostawa wskazanych we wniosku nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania, a dopiero po spełnieniu wskazanych przez ustawodawcę warunków można ją opodatkować 22% stawką VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto wskazuje się, iż kwestie dotyczące:

* prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowych działek nr 961/128, nr 1335/127 i nr 1189/122,

* opodatkowania dostawy działki nr 1189/122 w użytkowaniu wieczystym,

są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do wskazanych we wniosku kontrahentów Wnioskodawcy tj. sprzedających przedmiotowe nieruchomości, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Nadmienia się, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na pisemny wniosek zainteresowanego i w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) wydaje Minister właściwy do spraw finansów publicznych. W związku z powyższym niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się jednie do Wnioskodawcy.

Natomiast jeżeli inne podmioty (kontrahenci Wnioskodawcy), wymienione we wniosku, zainteresowane są otrzymaniem interpretacji indywidualnych mogą złożyć odrębne wnioski i przedstawić odpowiedni dla każdej z nich stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), zapytanie i własne stanowisko w sprawie oraz wnieść odrębną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl