Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1249/08/AZb

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu z dnia 28 października 2008 r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi (odzieżą) na straganach i targowiskach Wnioskodawca rozpoczął dnia 5 lutego 2005 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta). Podatek dochodowy Wnioskodawca rozliczał na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Za rok 2005 Wnioskodawca osiągnął przychód w wysokości 19.349,00 zł. Na podstawie rozporządzenia o kasach fiskalnych z grudnia 2005 r. Wnioskodawca zakupił i ufiskalnił kasę rejestrującą. Zdaniem Wnioskodawcy konstrukcja tego rozporządzenia była wadliwa i wprowadzała podatników w błąd, gdyż okazało się, że Wnioskodawca nie musiał kupować kasy i ufiskalniać jej.

Dnia 6 kwietnia 2006 r. Wnioskodawca zlikwidował prowadzenie działalności gospodarczej (decyzja Prezydenta Miasta z dnia 10 kwietnia 2006 r.). Wnioskodawca dokonał wykreślenia działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie i Urzędzie Statystycznym. Kasę fiskalną Wnioskodawca wyrejestrował w Urzędzie Skarbowym.

Jednak ze względu na bardzo niską emeryturę Wnioskodawca chciałby ponownie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej o takim samym charakterze i profilu. Wnioskodawca ma nadal zamiar handlować odzieżą.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w związku z tym nie składał deklaracji podatkowych VAT-7, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, ani też nie składał zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - druk VAT-Z.

Wnioskodawca zobowiązany został do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej rozporządzeniem o kasach z dnia 6 grudnia 2005 r.

Ewidencję obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej Wnioskodawca prowadził od dnia 3 lutego 2006 r., natomiast wyrejestrowania tej kasy w Urzędzie Skarbowym dokonał dnia 6 kwietnia 2006 r. - w związku z likwidacją działalności. Odczytu pamięci kasy fiskalnej dokonano dnia 13 czerwca 2006 r. - do tych czynności Urząd Skarbowy sporządził odpowiedni protokół.

Kwota obrotu za rok 2006 z tytułu działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) wynosiła 7.266,00 zł.

Wnioskodawca oświadcza, że w ww. sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrolne przed organami administracji państwowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ponownie rozpoczynając działalność gospodarczą Wnioskodawca jest zobowiązany zakupić i od pierwszego dnia ewidencjonować przychody za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej).

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on musiał zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować na niej przychody dopiero po osiągnięciu obrotu 20.000,00 zł.

W opinii Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż rozporządzenie o kasach w późniejszych interpretacjach zarówno urzędów skarbowych jak i Ministerstwa było obarczone wadami, zatem rozpoczynając na nowo działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej od pierwszego dnia obrotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie natomiast do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Na mocy § 3 ust. 4 tego rozporządzenia, powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1.

podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2.

podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2008 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2008 r.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 5 lutego 2005 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi (odzieżą) na straganach i targowiskach. Dnia 6 kwietnia 2006 r. Wnioskodawca zlikwidował ww. działalność gospodarczą. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, natomiast podatek dochodowy rozliczał na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencję obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej Wnioskodawca prowadził od dnia 3 lutego 2006 r., do czego zobowiązany został rozporządzeniem o kasach z dnia 6 grudnia 2005 r. W związku z likwidacją działalności Wnioskodawca dokonał wyrejestrowania kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym dnia 6 kwietnia 2006 r., jak również dokonał wykreślenia działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie i Urzędzie Statystycznym.

Wnioskodawca zamierza ponownie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej o takim samym charakterze i profilu (handel odzieżą).

Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują odrębnie kategorii podatnika rozpoczynającego sprzedaż (działalność) i nie precyzują kiedy mamy do czynienia z podatnikiem rozpoczynającym, a kiedy z podatnikiem kontynuującym działalność gospodarczą.

Wnioskodawca prowadząc jako osoba fizyczna w okresie 2005 r. - 2006 r. działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi (odzieżą) na straganach i targowiskach wykonywał tym samym czynności zdefiniowane w art. 15 ust. 2 ustawy, a zatem podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca - pomimo, iż nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - występował dla wykonywanych w ramach tej działalności czynności w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika. Ustanie bytu prawnopodatkowego powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku ponownego "rozpoczęcia" działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie uznany na gruncie przepisów prawa podatkowego za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności, bowiem zlikwidowanie (w rozumieniu odrębnych przepisów) działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie jej wykonywania nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika, a Wnioskodawca podejmując ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy w dalszym ciągu będzie występował w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawca utracił, jak podaje we wniosku, we wcześniejszych latach prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca, w momencie ponownego podjęcia działalności gospodarczej, będzie podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, a nie podmiotem rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej. Uwzględniając powyższe, tutejszy organ stwierdza, że w związku ze "wznowieniem" prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż "będzie on musiał zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować na niej przychody dopiero po osiągnięciu obrotu 20.000,00 zł" należało uznać za nieprawidłowe.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższa interpretacja znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy nie zaistniały okoliczności przedstawione poniżej.

Trzeba bowiem zauważyć, iż Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu wyjaśnił, iż zobowiązany został do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej rozporządzeniem o kasach z dnia 6 grudnia 2005 r., jednak nie wskazał wprost przepisu (pomimo, iż w tym zakresie zostało sformułowane pytanie), na podstawie którego był zobligowany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. We wniosku wskazał również, że konstrukcja tego rozporządzenia była wadliwa i wprowadzała podatników w błąd, gdyż okazało się, że Wnioskodawca nie musiał kupować kasy i ufiskalniać jej. Jak podaje dalej Wnioskodawca, biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie o kasach w późniejszych interpretacjach urzędów skarbowych, jak i Ministerstwa było obarczone wadami, uważa on, że rozpoczynając na nowo działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej od pierwszego dnia obrotu.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że stosownie do przepisu § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706 z późn. zm.) - w stanie prawnym obowiązującym w 2005 r. - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r. - podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 r.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jako podatnik rozpoczynający sprzedaż w 2005 r. z uwagi na nieprzekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 był zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2005 r.

W dniu 22 lutego 2006 r. weszło w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 204), które dodawało ust. 8 do § 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706 z późn. zm.).

Z analizy treści dodanego ust. 8 ww. rozporządzenia wynika, iż w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2005 r. i w trakcie 2005 r. nie przekroczyli kwoty obrotów z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w wysokości 20.000 zł.

A zatem mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w złożonym wniosku oraz cytowane wyżej przepisy (o ile Wnioskodawca również miał na myśli powyższe przepisy) na dzień 1 stycznia 2006 r. wobec Wnioskodawcy nie powstał obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej.

W świetle § 3 ust. 1 pkt 3 obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

W myśl § 3 ust. 5 cytowanego rozporządzenia z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na fakt, iż u Wnioskodawcy obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników indywidualnych nie przekroczyły w 2006 r. (do dnia likwidacji działalności gospodarczej, tj. dnia 6 kwietnia 2006 r.) kwoty 40.000 zł (wyniosły bowiem 7.266,00 zł) oraz wobec podatnika nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania, Wnioskodawca w 2006 r. nie był zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

A zatem, jeżeli pomimo braku obowiązku Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej od dnia 3 lutego 2006 r., następnie w dniu 6 kwietnia 2006 r. "zlikwidował" działalność gospodarczą, i obecnie zamierza ponownie "rozpocząć" jej prowadzenie, to może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, ale wyłącznie do czasu powstania obowiązku ewidencjonowania na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W świetle powyższego przyjmując, że w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2007 r.) Wnioskodawca nie przekroczył kwoty obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, w wysokości 40.000 zł (bowiem nie prowadził w tym okresie działalności), jak również nie przekroczył ww. kwoty obrotu w latach wcześniejszych - Wnioskodawca jako podmiot kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej w związku z jej "wznowieniem" jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. Zatem prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących Wnioskodawca utraci po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiłoby w trakcie 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Reasumując: Wnioskodawca, w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, jest podmiotem kontynuującym prowadzenie działalności gospodarczej, zatem w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej należy stwierdzić, że:

1.

jeśli nie powstał wobec niego obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie ww. § 3a ust. 8 wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, to podejmując obecnie działalność gospodarczą Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, ale wyłącznie do czasu powstania obowiązku ewidencjonowania na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

2.

jeśli natomiast Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia (nie ma do niego zastosowania § 3a ust. 8 wprowadzony rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących) to Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy, iż "będzie on musiał zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować na niej przychody dopiero po osiągnięciu obrotu 20.000,00 zł" należało również uznać za nieprawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Należy bowiem zauważyć, iż nie jest możliwe do przewidzenia, jakie zmiany nastąpią w prawie podatkowym (w tym dotyczące kas rejestrujących) po dniu 31 grudnia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl