Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1243/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Systemy Informatyczne "I." przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2008 r. (data wpływu 27 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wydawania oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej oprogramowania na nośnikach CD lub drogą elektroniczną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wydawania oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres działalności o sprzedaż oprogramowania poprzez sklep internetowy. Oprogramowanie będzie wysyłane odbiorcom na nośnikach CD lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna). W związku z powyższym wystąpi obowiązek ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, w zakresie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy występuje obowiązek wydawania oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy w opisanej sytuacji sprzedaży wysyłkowej, za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym.

2.

Jak należy dokumentować fakt wydania ww. paragonu.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując oceny opisanej sytuacji, celem realizacji postanowień § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 948, z 2003 r. nr 152, poz. 1481, z 2004 r. nr 85, poz. 798) wystarczy załączyć oryginał paragonu do przesyłki towarowej (na nośniku CD), bez dodatkowego dokumentowania czynności wydania paragonu. W przypadku dostarczenia towaru drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) przedmiotowa sprzedaż nie podlega fiskalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy dokonujący sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Kasy rejestrujące muszą spełniać warunki niezbędne do ich stosowania. Jednym z nich jest wskazany w § 4 ust. 1 pkt 3 warunek sporządzania równocześnie wydruków oryginałów i kopii paragonów dla każdej sprzedaży, wydruków raportów fiskalnych dobowych i raportów fiskalnych okresowych oraz sporządzania faktur VAT i ich kopii.

W myśl § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Natomiast zgodnie § 1 pkt 13 powołanego rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, są również obowiązani do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), z zastrzeżeniem § 6.

Z powyższego wynika, iż obowiązek wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy istnieje w przypadku dokonania każdej sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ponadto ustawodawca zobowiązał podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do sporządzania równocześnie oryginałów i kopii paragonów dla każdej sprzedaży, a także do przechowywania tych kopii przez okres przewidziany wskazanymi powyżej przepisami. Podatnicy są wiec zobowiązani do posiadania oraz przechowywania kopii wydanych nabywcy paragonów, jednakże przepisy nie przewidują obowiązku dokumentowania faktu wydania ww. paragonu nabywcy. Kopia paragonu przechowywana przez sprzedawcę będzie jedynie dowodem zaewidencjonowania sprzedaży przez kasę rejestrującą, oraz wydrukowania paragonu dla nabywcy. Jednocześnie sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi sprzedaż oprogramowania poprzez sklep internetowy. Oprogramowanie będzie wysyłane odbiorcom na nośnikach CD lub drogą elektroniczną.

W tym miejscu należy wskazać, iż w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

W myśl § 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Niezależnie od wysokości osiąganych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zwolnienia z ewidencjonowania nie przysługują m.in w przypadku dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej oprogramowania na nośnikach CD za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym Wnioskodawca obowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej, natomiast oryginał paragonu należy załączyć do przesyłki towarowej.

Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż wystarczy załączyć oryginał paragonu do przesyłki towarowej (na nośniku CD), bez dodatkowego dokumentowania czynności wydania paragonu.

Natomiast w przypadku, gdy oprogramowanie będzie wysyłane drogą elektroniczną, należy stwierdzić, iż w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zawierającym czynności zwolnione z ewidencjonowania nie zostały wymienione czynności dostarczania towaru drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).

Nie można uznać więc za prawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku dostarczenia towaru drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) przedmiotowa sprzedaż nie podlega fiskalizacji.

Nadmienić jednakże należy, iż w poz. 38 ww. załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Jak wynika z punktu 2 objaśnień do załącznika, powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

Zatem, aby Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku dostarczania oprogramowania drogą elektroniczną, muszą zostać spełnione następujące warunki:

* zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

* Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 lipca 2008 r.

Reasumując, w przypadku sprzedaży wysyłkowej oprogramowania na nośnikach CD jak i sprzedaży oprogramowania drogą elektroniczną, Wnioskodawca obowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej oraz do wydawania oryginału paragonu nabywcy. Przepisy nie przewidują obowiązku dokumentowania faktu wydania paragonu nabywcy.

Jak już wyżej wskazano w przypadku sprzedaży wysyłkowej oryginał paragonu Wnioskodawca winien załączyć do przesyłki towarowej. Również w przypadku sprzedaży oprogramowania drogą elektroniczną istnieje możliwość doręczenia paragonu nabywcy, na przykład za pośrednictwem poczty.

Jednakże w przypadku gdy zostaną spełnione ww. warunki (zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 lipca 2008 r.) sprzedaż oprogramowania drogą elektroniczną nie będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2008 r.

Mając na uwadze wszystkie powyższe ustalenia, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie obowiązku wydawania oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej oprogramowania na nośnikach CD lub drogą elektroniczną, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 -101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl