Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1239/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 27 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina była beneficjentem zarządzającym projektem "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L.". Realizacja powyższego projektu była spowodowana niemożnością prowadzenia "normalnych" zajęć sportowych, ze względu na brak pomieszczeń zapewniających podstawowe warunki prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Ponadto utrudnione było również korzystanie ze szkolnego księgozbioru, z powodu braku czytelni spełniającej podstawowe wymogi tego typu pomieszczeń. Przedmiotowy projekt dotyczył dokończenia budowy sali gimnastycznej i rozbudowy części Szkoły Podstawowej w L. Na terenie działki znajdował się już oddany w 1998 r. budynek szkoły - cztery segmenty, w tym segmenty dydaktyczne "A" i "B" oddane do użytkowania oraz segmenty "C" i "D" niewykończone. W wyniku realizacji projektu dokończono budowę sali gimnastycznej i zmodernizowano część istniejącego segmentu "C" z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i bibliotekę szkolną. Podstawowym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej oraz biblioteki. Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na: poprawę poziomu infrastruktury edukacyjnej, podniesienie poziomu edukacji oraz poprawę warunków socjalno bytowych w szkole.

Realizacja zadania "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L." wynika z ustawy o samorządzie gminnym, bowiem do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej. Powstały obiekt stanowi majątek gminy, który został przekazany drogą decyzji administracyjnej w trwały zarząd do użytkowania Szkole Podstawowej w L. i nieodpłatnie służy młodzieży szkolnej i mieszkańcom gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L." ma możliwość odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do ww. zadania Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Bowiem mienie powstałe w wyniku realizacji projektu służy wyłącznie czynnościom administracyjnym, które na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów usług są wyłączone z opodatkowania. Zatem nie został zachowany warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim nabyte przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; edukacji publicznej; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 8, 9, 10 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina była beneficjentem zarządzającym projektem "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L.". Realizacja powyższego projektu była spowodowana niemożnością prowadzenia "normalnych" zajęć sportowych, ze względu na brak pomieszczeń zapewniających podstawowe warunki prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Ponadto utrudnione było również korzystanie ze szkolnego księgozbioru, z powodu braku czytelni spełniającej podstawowe wymogi tego typu pomieszczeń. Przedmiotowy projekt dotyczył dokończenia budowy sali gimnastycznej i rozbudowy części Szkoły Podstawowej w L. Na terenie działki znajdował się już oddany w 1998 r. budynek szkoły - cztery segmenty, w tym segmenty dydaktyczne "A" i "B" oddane do użytkowania oraz segmenty "C" i "D" niewykończone. W wyniku realizacji projektu dokończono budowę sali gimnastycznej i zmodernizowano część istniejącego segmentu "C" z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i bibliotekę szkolną. Podstawowym celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans w dostępie edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej oraz biblioteki. Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na: poprawę poziomu infrastruktury edukacyjnej, podniesienie poziomu edukacji oraz poprawę warunków socjalno bytowych w szkole.

Realizacja zadania "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L." wynika z ustawy o samorządzie gminnym, bowiem do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej. Powstały obiekt stanowi majątek gminy, który został przekazany drogą decyzji administracyjnej w trwały zarząd do użytkowania Szkole Podstawowej w L. i nieodpłatnie służy młodzieży szkolnej i mieszkańcom gminy.

W myśl cytowanych powyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań własnych należących do zakresu zadań publicznych.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L.".

Ponadto, jak już wskazano powyżej, z treści wniosku wynika również, iż powstały obiekt stanowi majątek Gminy, który został przekazany drogą decyzji administracyjnej w trwały zarząd do użytkowania Szkole Podstawowej w L. i nieodpłatnie służy młodzieży szkolnej i mieszkańcom gminy.

Do zadań własnych gminy należy m.in. gospodarka nieruchomościami (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). Przekazanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym regulują przepisy art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w drodze decyzji w trwały zarząd odpowiedniej jednostce organizacyjnej na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zatem, w myśl powyższych przepisów, przekazanie majątku powstałego w wyniku realizacji projektu w trwały zarząd następuje w drodze decyzji administracyjnej, co wskazuje na inny niż cywilnoprawny charakter tej czynności.

Reasumując, nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią Szkoły Podstawowej w L.".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja powyższa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl