Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1229/13/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 10 marca 2014 r. (data wpływu 12 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* ustalenia czy przy sprzedaży wyrobów ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej oraz kształtowników o klasyfikacji PKWiU 24.33.11.0 powinno się zas żna zastosować procedurę odwrotnego obciążenia przy sprzedaży wyrobów o PKWiU tosować przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia czy mo 24.33.11.0 podatnikom zwolnionym podmiotowo i przedmiotowo - jest prawidłowe,

* stwierdzenia, że oświadczenie jest wystarczającym dokumentem stanowiącym dowód, że sprzedaż następuje na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania faktury z odwrotnym obciążeniem - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy przy sprzedaży wyrobów ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej oraz kształtowników o klasyfikacji PKWiU 24.33.11.0 powinno się zastosować przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia czy można zastosować procedurę odwrotnego obciążenia przy sprzedaży wyrobów o PKWiU 24.33.11.0 podatnikom zwolnionym podmiotowo i przedmiotowo oraz w zakresie stwierdzenia, że oświadczenie jest wystarczającym dokumentem stanowiącym dowód, że sprzedaż następuje na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania faktury z odwrotnym obciążeniem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 marca 2014 r. (data wpływu 12 marca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 marca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest producentem kształtowników otwartych, formowanych na zimno metodą gięcia mechanicznego na prasach krawędziowych lub zaginarkach wzdłużnych.

Produkty te Wnioskodawca wykonuje głównie z płaskich blach stalowych, walcowanych na gorąco lub zimno, głównie ze stali niestopowej w gatunku DX51D, pokrywanej cynkiem lub dodatkowo lakierem poliestrowym, której sprzedaż objęta jest odwrotnym obciążeniem VAT.

W znacznie mniejszym zakresie Wnioskodawca wykorzystuje do tego blachy aluminiowe, nierdzewne, tytanowo-cynkowe, miedziane i inne, których sprzedaż nie jest objęta odwrotnym obciążeniem VAT.

Kształtowniki otwarte, gięte na zimno ze stali niestopowej Wnioskodawca wykonuje zgodnie z normą PN-EN 10162, najczęściej w długościach prefabrykowanych L=6000 mm lub L=3000 mm lub odcinkach wyszczególnionych w zamówieniu. Kształtowniki te mają ogólne zastosowanie. Mogą być wykorzystywane np. w budownictwie przy wykonywaniu lekkich obudów ścian i dachów hal przemysłowych, jak również w przemyśle samochodowym do wykonywania elementów nadwozi pojazdów użytkowych lub na przykład przez firmy z branży marketingowej jako elementy billboardów czy innych nośników reklamy. Gięcie kształtowników odbywa się na indywidualne zlecenie według parametrów określonych przez zleceniodawcę, najczęściej w postaci zwymiarowanego rysunku, co oznacza, że Wnioskodawca nie zna docelowego ich przeznaczenia. Zgodnie z uzyskaną przez Wnioskodawcę z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego klasyfikacją, produkowane wyroby ze stali niestopowej mieszczą się w grupowaniu 24.33.11.0. Wyroby te są wymienione w załączniku nr 11 do ustawy i w związku z tym sprzedając je dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawca wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem.

Największa cześć produkcji Wnioskodawcy wykonywana jest z blach płaskich pokrywanych przez wytwarzające je huty już na gotowo cynkiem lub/i lakierem poliestrowym w kolorach standardowych. Jednakże ze względów estetycznych, związanych z dopasowaniem kolorystycznym kształtowników Wnioskodawcy do innych wyrobów, Wnioskodawca zleca na zamówienie swoich klientów, pomalowanie ich na kolory niestandardowe w wyspecjalizowanych lakierniach proszkowych.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że swoje wyroby w przeważającej większości Wnioskodawca sprzedaje podatnikom od towarów i usług o których mowa w art. 15 ustawy o VAT. Zdarza się sprzedaż dla podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo oraz osób niebędących podatnikami. Informację o statusie kontrahenta Wnioskodawca uzyskuje jedynie poprzez jego oświadczenie.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 15 niekorzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Dostawa wyrobów Wnioskodawcy nie jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Dokonując dostawy Wnioskodawca nie zna przeznaczenia towarów u nabywcy, tzn. nie wie czy będą wykorzystywane w związku ze sprzedażą opodatkowaną czy zwolnioną.

Symbol PKWiU dla kupowanych przez Wnioskodawcę materiałów w postaci blach to 24.10.51. W wyniku przerobu Wnioskodawca uzyskuje wyroby o symbolu 24.33.11.0. Symbol PKWiU dla wyrobów niepomalowanych jest taki sam jak symbol PKWiU dla wyrobów pomalowanych i powlekanych - 24.33.11.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż wyrobów ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej jest objęta odwrotnym obciążeniem.

2. Czy sprzedawane przez Wnioskodawcę kształtowniki o klasyfikacji 24.33.11.0 bez względu na sposób zastosowania u nabywców tych wyrobów są objęte procedurą odwrotnego obciążenia... (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 marca 2014 r.).

3. Czy sprzedając wyroby o PKWiU 24.33.11.0 na rzecz podatnika podatku od towarów i usług zwolnionego podmiotowo lub podatnika zwolnionego przedmiotowo Wnioskodawca ma prawo zastosować odwrotne obciążenie.

4. Jakie dokumenty są wystarczające jako dowód, że sprzedaż następuje na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania faktury z odwrotnym obciążeniem.

Zdaniem Wnioskodawcy:

ad 1. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 do ustawy kształtowniki ze stali niestopowej poprzez fakt ich pokrycia powłokami nie zostały wyłączone z procedury odwrotnego obciążenia i tym samym stosuje się do nich te same przepisy jak do kształtowników ze stali niestopowej niepokrywanej.

ad 2. Nie ma dla Wnioskodawcy znaczenia gdzie i w jaki sposób są wykorzystywane jego wyroby. Jeżeli produkt Wnioskodawcy ma klasyfikację PKWiU wymienioną w załączniku nr 11 do ustawy, co zostało potwierdzone przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, to fakt wykorzystania go w budownictwie nie zmienia klasyfikacji PKWiU i tym samym procedury opodatkowania.

ad 3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ppkt b jednym z trzech warunków zastosowania procedury odwrotnego obciążenia jest sprzedaż na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy. Definicja podatnika zawarta w art. 15 jest bardzo szeroka. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W związku z powyższym procedura odwrotnego obciążenia dotyczy również podatników zwolnionych.

ad 4. Przepisy ustawy nie nakładają żadnych dodatkowych obowiązków na podatników dokonujących dostawy z procedurą odwrotnego obciążenia. Wystarczającym dowodem jest oświadczenie nabywającego zawarte na fakturze, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 w cyt. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:

* za prawidłowe - w zakresie ustalenia czy przy sprzedaży wyrobów ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej oraz kształtowników o klasyfikacji PKWiU 24.33.11.0 powinno się zastosować przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia czy można zastosować procedurę odwrotnego obciążenia przy sprzedaży wyrobów o PKWiU 24.33.11.0 podatnikom zwolnionym podmiotowo i przedmiotowo,

* za nieprawidłowe - w zakresie stwierdzenia, że oświadczenie jest wystarczającym dokumentem stanowiącym dowód, że sprzedaż następuje na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania faktury z odwrotnym obciążeniem.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotową interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013 r., gdyż we wniosku z 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku jest zaistniały stan faktyczny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Przy czym, jak stanowi przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027), obowiązującej od dnia 1 października 2013 r., załącznik nr 11 do ustawy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 1 do tej ustawy.

W związku z powyższym załącznik nr 11 do ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r. zawiera następujący wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:

* w poz. 1 - PKWiU 24.10.12.0 - Żelazostopy,

* w poz. 2 - PKWiU 24.10.14.0 - Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali,

* w poz. 3 - PKWiU 24.10.31.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,

* w poz. 4 - PKWiU 24.10.32.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej,

* w poz. 5 - PKWiU 24.10.35.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,

* w poz. 6 - PKWiU 24.10.36.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,

* w poz. 7 - PKWiU 24.10.41.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,

* w poz. 8 - PKWiU 24.10.43.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,

* w poz. 9 - PKWiU 24.10.51.0 - Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane,

* w poz. 10 - PKWiU 24.10.52.0 - Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane,

* w poz. 11 - PKWiU 24.10.61.0 - Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej,

* w poz. 12 - PKWiU 24.10.62.0 - Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone,

* w poz. 13 - PKWiU 24.10.65.0 - Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej,

* w poz. 14 - PKWiU 24.10.66.0 - Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone,

* w poz. 15 - PKWiU 24.10.71.0 - Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej,

* w poz. 16 - PKWiU 24.10.73.0 - Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej,

* w poz. 17 - PKWiU 24.31.10.0 - Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej,

* w poz. 18 - PKWiU 24.31.20.0 - Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej,

* w poz. 19 - PKWiU 24.32.10.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane,

* w poz. 20 - PKWiU 24.32.20.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane,

* w poz. 21 - PKWiU 24.33.11.0 - Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej,

* w poz. 22 - PKWiU 24.34.11.0 - Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,

* w poz. 23 - PKWiU 24.44.12.0 - Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej,

* w poz. 24 - PKWiU 24.44.13.0 - Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi,

* w poz. 25 - PKWiU 24.44.21.0 - Proszki i płatki z miedzi i jej stopów,

* w poz. 26 - PKWiU 24.44.22.0 - Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów,

* w poz. 27 - PKWiU 24.44.23.0 - Druty z miedzi i jej stopów,

* w poz. 28 - PKWiU ex 24.45.30.0 - Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,

* w poz. 29 - PKWiU 38.11.49.0 - Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,

* w poz. 30 - PKWiU 38.11.51.0 - Odpady szklane,

* w poz. 31 - PKWiU 38.11.52.0 - Odpady z papieru i tektury,

* w poz. 32 - PKWiU 38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe,

* w poz. 33 - PKWiU 38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych,

* w poz. 34 - PKWiU 38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,

* w poz. 35 - PKWiU 38.12.26.0 - Niebezpieczne odpady zawierające metal,

* w poz. 36 - PKWiU 38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,

* w poz. 37 - PKWiU 38.32.2 - Surowce wtórne metalowe,

* w poz. 38 - PKWiU 38.32.31.0 - Surowce wtórne ze szkła,

* w poz. 39 - PKWiU 38.32.32.0 - Surowce wtórne z papieru i tektury,

* w poz. 40 - PKWiU 38.32.33.0 - Surowce wtórne z tworzyw sztucznych,

* w poz. 41 - PKWiU 38.32.34.0 - Surowce wtórne z gumy.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że ww. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Mechanizm odwrotnego obciążenia, w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

1.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

2.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

3.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W przeciwnym natomiast przypadku, tj. gdy któryś z ww. warunków nie jest spełniony to obowiązek rozliczenia podatku w związku z tą dostawą spoczywa na dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Tym samym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie wskazanym w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli spełnione zostaną ww. określone warunki dotyczące statusu podatkowego zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest producentem kształtowników otwartych, formowanych na zimno metodą gięcia mechanicznego na prasach krawędziowych lub zaginarkach wzdłużnych. Gięcie kształtowników odbywa się na indywidualne zlecenie według parametrów określonych przez zleceniodawcę, najczęściej w postaci zwymiarowanego rysunku, co oznacza, że Wnioskodawca nie zna docelowego ich przeznaczenia.

Największa cześć produkcji Wnioskodawcy wykonywana jest z blach płaskich pokrywanych przez wytwarzające je huty już na gotowo cynkiem lub/i lakierem poliestrowym w kolorach standardowych. Jednakże ze względów estetycznych, związanych z dopasowaniem kolorystycznym kształtowników Wnioskodawcy do innych wyrobów, Wnioskodawca zleca na zamówienie swoich klientów, pomalowanie ich na kolory niestandardowe w wyspecjalizowanych lakierniach proszkowych.

W wyniku przerobu Wnioskodawca uzyskuje wyroby o symbolu 24.33.11.0. Symbol PKWiU dla wyrobów niepomalowanych jest taki sam jak symbol PKWiU dla wyrobów pomalowanych i powlekanych - 24.33.11.0. Dostawa wyrobów Wnioskodawcy nie jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w przeważającej większości sprzedaje wyroby podatnikom od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT. Zdarza się sprzedaż dla podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo oraz osób niebędących podatnikami. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 15 niekorzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, czy sprzedając wyroby ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej, powinno zastosować się "obciążenie odwrotne" zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7.

Odnosząc się do powyższej kwestii stwierdzić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia, tj. sytuacja, że podatnikami są podmioty nabywające towary, ma zastosowanie w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Ustawodawca we wskazanym załączniku celem identyfikacji towarów wchodzących w jego zakres posłużył się klasyfikacją statystyczną towarów i usług.

W tym miejscu wskazać należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w wyniku przerobu uzyskuje wyroby ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej, które zaklasyfikowane zostały do grupowania o symbolu 24.33.11.0. Symbol PKWiU dla wyrobów niepomalowanych jest taki sam jak symbol PKWiU dla wyrobów pomalowanych i powlekanych - 24.33.11.0

W pozycji 21 załącznika nr 11 do ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r. w związku z nowelizacją wprowadzoną ww. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) ujęte zostały towary o symbolu PKWiU 24.33.11.0 - Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r. sprzedaż wyrobów ze stali niestopowej ocynkowanej i/lub powlekanej fabrycznie lub malowanej dodatkowo w lakierni proszkowej zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 24.33.11.0 - Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej, jest towarem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że jeśli przedmiotowe towary, o których mowa we wniosku, objęte zostały wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikacją PKWiU 24.33.11.0 to ich dostawa od 1 października 2013 r., przez Wnioskodawcę, będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, jako towaru wymienionego w poz. 21 załącznika nr 11 do ustawy o VAT zawierającego katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, będzie objęta zasadami opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, polegającymi na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego jest dokonywana dostawa przedmiotowego towaru, sklasyfikowanego pod wskazanym wyżej symbolem PKWiU.

Odnośnie natomiast kwestii ustalenia czy są objęte procedurą odwrotnego obciążenia sprzedawane przez Wnioskodawcę ww. kształtowniki zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.11.0 bez względu na sposób wykorzystania tych wyrobów u nabywców należy wskazać, że zastosowanie ww. przepisów do dostawy towarów, które zostały objęte procedurą odwrotnego obciążenia nie jest uwarunkowane od sposobu ich zastosowania przez nabywców tych towarów.

Jak wskazano wyżej mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy dostawy towarów, które spełniają warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, tj.

1.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

2.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

3.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2,

4.

dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

A zatem w tej sytuacji, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r., jeśli dokonującym dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest Wnioskodawca jako podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zaś dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, wówczas kontrahent jako nabywca wskazanego we wniosku towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, będąc podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy, będzie zobowiązany bez względu na sposób i miejsce wykorzystania przez siebie tych wyrobów, do rozliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że kształtowniki ze stali niestopowej nie zostały wyłączone z procedury odwrotnego obciążenia poprzez fakt pokrycia ich powłokami a także stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma znaczenia gdzie i w jaki sposób są wykorzystywane wyroby Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii ustalenia czy sprzedając wyroby o PKWiU 24.33.11.0 na rzecz podatnika podatku od towarów i usług zwolnionego podmiotowo lub podatnika zwolnionego przedmiotowo Wnioskodawca ma prawo zastosować odwrotne obciążenie stwierdzić należy, że z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż ww. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przewiduje mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są, już wcześnie wskazane, cztery warunki:

1.

dostawcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,

2.

dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

3.

nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,

4.

dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Z powyższego wywieść należy, że w sytuacji spełnienia wszystkich ww. warunków nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu nabycia tych towarów.

W przeciwnym natomiast przypadku, tj. gdy któryś z ww. warunków nie jest spełniony, to obowiązek rozliczenia podatku w związku z tą dostawą spoczywa na dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Zatem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie wskazanym w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli spełnione zostaną ww. określone warunki dotyczące statusu podatkowego zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Jednocześnie z przytoczonych przepisów nie wynika, że nabywca wymienionych towarów nie może być podatnikiem zwolnionym przedmiotowo lub podmiotowo od podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Wystarczy, by posiadał status podatnika w rozumieniu art. 15 tej ustawy, czyli m.in. musi być to podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że ustawodawca w ustawie o VAT przewidział również obowiązki dla podatnika zwolnionego od podatku VAT, na rzecz którego dokonana zostaje dostawa w procedurze odwrotnego obciążenia. Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż dostawa towarów o symbolu PKWiU 24.33.11.0 (wymienionych w poz. 21 załącznika nr 11 do ustawy) na rzecz podatnika podatku VAT określonego w art. 15 ustawy o VAT, zwolnionego podmiotowo od podatku VAT lub zwolnionego przedmiotowo od tego podatku, powoduje konieczność objęcia tej dostawy procedurą odwrotnego obciążenia, przy spełnieniu oczywiście pozostałych warunków przewidzianych dla zastosowania odwrotnego obciążenia, wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. a i c ustawy o VAT (dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 oraz dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że procedura odwrotnego obciążenia dotyczy również podatników zwolnionych, należało za prawidłowe.

Odnośnie kwestii ustalenia jakie dokumenty stanowią wystarczający dowód, że sprzedaż następuje na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania faktury z odwrotnym obciążeniem należy wskazać, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z kolei art. 106 ust. 1a tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku.

Pod pojęciem sprzedaży - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1.

określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;

2.

może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;

3.

może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Na podstawie powyższej delegacji, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem, obowiązujące do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia fakturę wystawia zarejestrowany podatnik VAT czynny.

W § 5 ust. 1 rozporządzenia wskazano elementy, które faktura powinna zawierać.

Natomiast na podstawie § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia faktura powinna zawierać dodatkowo w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie".

W myśl § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących oświadczenia nabywcy towarów zawartego na fakturze, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wnioskodawca dysponował ww. oświadczeniem, jednak ustawodawca nie uzależnił zakresu stosowania procedury odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, od posiadania jakiegokolwiek oświadczenia.

Wnioskodawca powinien zatem zastosować odwrotne obciążenie jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, również w zakresie ustalenia, że nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Nie można jednak zgodzić się z Wnioskodawcą, że oświadczenie zawarte w fakturze jest wystarczającym dowodem, na potwierdzenie, że nabywca jest podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ustawy o VAT. Podatnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez niego rozliczenia były prawidłowe i ma różne możliwości ustalenia, czy nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Wnioskodawca może bowiem np. zażądać od nabywcy dokumentów potwierdzających prowadzenie przez kontrahenta działalności gospodarczej, rejestrację jako podatnika VAT, lub skorzystać z procedury określonej w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że oświadczenie nabywającego zawarte w fakturze, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ustawy o VAT jest wystarczającym dowodem, że sprzedaż następuje na rzecz podmiotu uprawnionego do otrzymania faktury z odwrotnym obciążeniem, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności zmiany symbolu PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl