IBPP1/443-1229/11/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1229/11/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. organu 26 lipca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu do tut. organu w dniu 17 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w przedmiotowym stanie faktycznym istnieją przesłanki do wystawienia faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2011 r. do tut. organu, wpłynął wniosek z dnia 20 lipca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w przedmiotowym stanie faktycznym istnieją przesłanki do wystawienia faktury korygującej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu 17 października 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1229/11/MS z dnia 4 października 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2006 r. została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy P.-Z. na okres trzech lat, ze Spółką Jawną pn. "XXX" C. C., M. D. z siedzibą w N. S. ul. T. 55. Zapis § 11 umowy określał kwotę czynszu rocznego oraz termin płatności do 15 lutego każdego roku za rok poprzedni, pod warunkiem otrzymania faktury do dnia 10 lutego każdego roku. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT w styczniu 2010 r. za dzierżawę, zgodnie z umową za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. z terminem płatności do 15 lutego 2010 r., która została skutecznie dostarczona za pośrednictwem poczty. Pomimo kilkakrotnych wezwań do zapłaty ww. faktura do dnia dzisiejszego nie została uregulowana.

Wnioskodawca zgodnie z określonym, terminem płatności - odprowadził należny podatek VAT w deklaracji za luty 2010 r. W dniu 5 lipca 2011 r. do Wnioskodawcy wpłynęło pismo, w którym Spółka pn. S. N. "K." Spółka z o.o. z siedzibą P.-Z. ul. K. 3 występuje z wnioskiem o korektę faktury wystawionej na B. K. Spółka Jawna i przepisanie wynikających z niej zobowiązań wraz z odsetkami na rzecz S. N. K. Spółka z o.o. argumentując, że S. N. K. przejęła prawa i obowiązki firmy B. K. wynikające ze stosownej umowy pomiędzy ww. podmiotami w zakresie prowadzonej inwestycji budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Wg stanowiska S. N. K. Spółka z o.o. przedsiębiorstwo B. K. Spółka Jawna zostało wniesione do S. N. K. Spółka z o.o. i B. K. Spółka Jawna jest jej wspólnikiem na podstawie umowy notarialnej z lipca 2006 r., której to umowy Spółka nie przedłożyła.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 1996 r. w zakresie zawieranych umów cywilno-prawnych.

Wnioskodawca nie posiada informacji, że S. N. K. Spółka z o.o. jest następcą prawnym - podatkowym spółki przejmowanej (B. K. Spółka Jawna) w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Posiłkując się stroną internetową (krs.ms.gov.pl) na dzień wydruku tj. 12 października 2011 r. figurują obydwa podmioty.

S. N. K. Spółka z o.o. pismem z dnia 30 czerwca 2011 r. zwróciła się z prośbą o wystawienie korekty faktury w którym to piśmie mówi o zawartych umowach, wniesieniu aportem, jednak do dnia dzisiejszego nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających fakt zaistnienia powyższej sytuacji (w załączeniu kserokopia pisma). Udzielenie odpowiedzi na pytanie będzie możliwe po otrzymaniu pełnego odpisu z KRS dla S. N. K. Spółka z o.o., o który Wnioskodawca wystąpił do Sądu oraz Wnioskodawca zwróci się do Spółki o dokumenty potwierdzające fakt przejęcia praw i obowiązków B. K. Spółka Jawna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie rzeczy istnieją przesłanki do wystawienia faktury korygującej w stosunku do Spółki B. K. Spółka Jawna, a wystawienie faktury VAT dla S. N. K. Spółka z o.o. i obciążenia notą odsetkową S. N. K. Spółka z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. § 13 pkt 1, oraz § 14 pkt 1 w których jest mowa, kiedy wystawia się fakturę korygującą - brak jest podstaw do wystawienia faktury korygującej, ponieważ nie zachodzą przesłanki o których jest mowa w ww. paragrafach. Fakturę wystawiono podmiotowi z którym była zawarta umowa dzierżawy. Faktura została dostarczona skutecznie w odpowiednim terminie przez pocztę a potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy. Do dnia 5 lipca 2011 r. ani wspólnicy B. K. Spółka Jawna, ani członkowie zarządu S. N. K. Spółka z o.o. nie poinformowali tut. Urzędu o treści aktu notarialnego, z którego wynikałoby przejęcie praw i zobowiązań B. K. Spółka Jawna przez S. N. K. Spółka z o.o.

Zdaniem Wnioskodawcy w chwili wystawienia faktury była ona zgodna z umową i nie można mówić o żadnym błędzie, który mógłby być podstawą do ewentualnej korekty faktury. Ponadto wystawiona i odebrana przez dzierżawcę faktura, nie była przez niemal 1,5 roku przez nikogo kwestionowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy ustawy definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług. I tak, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 marca 2011 r. uregulowane zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, wydanego m.in. na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

4.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

9.

stawki podatku;

10.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

11.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Analogiczne postanowienia zawarte zostały w obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Ze względu na zdarzające się w praktyce pomyłki przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego, ustawodawca przewidział możliwość korygowania błędów w fakturach VAT.

Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą (§ 13 ust. 1).

W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego (§ 13 ust. 2).

W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego (§ 13 ust. 3).

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (§ 13 ust. 4).

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 13 ust. 5).

Przepisy § 5 ust. 6 i 7 i § 7 stosuje się odpowiednio do faktury korygującej, o której mowa w ust. 2 (§ 13 ust. 6).

Przepisy § 5 ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktury korygującej, o której mowa w ust. 3 (§ 13 ust. 7).

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" (§ 13 ust. 8).

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (§ 14 ust. 1).

Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;

3.

kwotę podwyższenia ceny bez podatku;

4.

kwotę podwyższenia podatku należnego (§ 14 ust. 2).

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3).

Przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 8 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących (§ 14 ust. 4).

Z powołanych przepisów wynika, że fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury w tym w przypadku stwierdzenia pomyłki w zakresie oznaczenia nabywcy.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2006 r. zawarł umowę dzierżawy nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy P.-Z. na okres trzech lat, ze Spółką Jawną pn. "B. K." C. C., M. D. z siedzibą w N. S. ul. T. 55. Zapis § 11 umowy określał kwotę czynszu rocznego oraz termin płatności do 15 lutego każdego roku za rok poprzedni, pod warunkiem otrzymania faktury do dnia 10 lutego każdego roku. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT w styczniu 2010 r. za dzierżawę, zgodnie z umową za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. z terminem płatności do 15 lutego 2010 r., która została skutecznie dostarczona za pośrednictwem poczty. Pomimo kilkakrotnych wezwań do zapłaty ww. faktura do dnia dzisiejszego nie została uregulowana.

Wnioskodawca zgodnie z określonym, terminem płatności - odprowadził należny podatek VAT w deklaracji za luty 2010 r. W dniu 5 lipca 2011 r. do Wnioskodawcy wpłynęło pismo, w którym Spółka pn. S. N. "K." Spółka z o.o. z siedzibą P.-Z. ul. K. 3 występuję z wnioskiem o korektę faktury wystawionej na B. K. Spółka Jawna i przepisanie wynikających z niej zobowiązań wraz z odsetkami na rzecz S. N. K. Spółka z o.o. argumentując, że S. N. K. przejęła prawa i obowiązki firmy B. K. wynikające ze stosownej umowy pomiędzy ww. podmiotami w zakresie prowadzonej inwestycji budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Wg stanowiska S. N. K. Spółka z o.o. przedsiębiorstwo B. K. Spółka Jawna zostało wniesione do S. N. K. Spółka z o.o. i B. K. Spółka Jawna jest jej wspólnikiem na podstawie umowy notarialnej z lipca 2006 r., której to umowy Spółka nie przedłożyła.

Wnioskodawca ponadto nie posiada informacji, że S. N. K. Spółka z o.o. jest następcą prawnym - podatkowym B. K. Spółka Jawna w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że na dzień 12 października 2011 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym figurują oba podmioty, tj. B. K. Spółka Jawna i S. N. K. Spółka z o.o.

Ponadto Wnioskodawca nie wie czy i kiedy nastąpiło przejęcie przez S. N. K. Spółka z o.o. Spółki Jawnej B. K.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie będzie możliwe po otrzymaniu pełnego odpisu z KRS dla S. N. K. Spółka z o.o., o który Wnioskodawca wystąpił do Sądu oraz Wnioskodawca zwróci się do Spółki o dokumenty potwierdzające fakt przejęcia praw i obowiązków B. K. Spółka Jawna.

Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca nie dysponuje żadnymi dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że żądanie S. N. K. Spółka z o.o. co do korekty faktury wystawionej na B. K. Spółka Jawna ma na celu doprowadzenie faktury pierwotnej wystawionej w styczniu 2010 r. na rzecz B. K. Spółka Jawna tytułem dzierżawy przez ten podmiot nieruchomości (zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w 2006 r.) do stanu odpowiadającego rzeczywistości, to brak jest podstaw do wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej zmieniającej pierwotną fakturę w zakresie nabywcy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi. Na powyższe wskazuje ponadto fakt, że przedmiotowa faktura została wystawiona na podmiot z którym Wnioskodawca zawarł w 2006 r. umowę dzierżawy. Przy czym strony przedmiotowej umowy nie zostały zmienione a zgodnie z informacją Wnioskodawcy na dzień 12 października 2011 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym figurują oba podmioty, tj. B. K. Spółka Jawna i S. N. K. Spółka z o.o.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl