Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1211/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r., (data wpływu w dniu 21 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od usług nabywanych od firmy E. w ramach zawartej umowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od usług nabywanych od firmy E. w ramach zawartej umowy.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2008 r., (data wpływu 12 listopada 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma E. w sierpniu 2004 r. nabyła w drodze przetargu od Gminy niezabudowaną nieruchomość, na której planowała wybudowanie centrum handlowo-rozrywkowego. Jednym z warunków przetargu na zakup nieruchomości w celu wybudowania i uruchomienia centrum handlowego był obowiązek ponoszenia kosztów przebudowy drogowego węzła komunikacyjnego w obrębie planowanego centrum.

W związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniego połączenia komunikacyjnego planowanego centrum z istniejącym już drogami w W. (wynikającą m.in. z umowy zakupu nieruchomości od Gminy) oraz w świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), w maju 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy E. a Gminą W. - Zarządem Dróg i Komunikacji. Umowa ta dotyczy finansowania budowy przejścia podziemnego oraz przebudowy innych elementów układu drogowego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Zgodnie z postanowieniami umowy E. (jako podmiot realizujący inwestycję niedrogową) zobowiązała się uczestniczyć (do określonej kwoty) w kosztach powyższych prac. W szczególności wydatki ponoszone przez Gminę W. w związku z budową przez odrębnych wykonawców przejścia podziemnego miały być sfinansowane przez E. do wysokości uzgodnionej w umowie, zaś pozostałe roboty drogowe miały zostać wykonane przez E.

W grudniu 2005 r. własność nieruchomości wraz z poczynionymi nakładami na inwestycję została przeniesiona do E. Spółki z o.o. spółka komandytowa. Pomiędzy E. a E. Spółka z o.o. została jednocześnie zawarta umowa o generalną realizację inwestycji (dalej: umowa o GRI), w ramach której E. działając na zlecenie E. Spółki z o.o. miała w pełni zrealizować inwestycję budowlaną centrum handlowo-rozrywkowego.

W ramach umowy o GRI, w celu zrealizowania planowanej inwestycji E. zobowiązała się do świadczenia wielu, różnorodnych usług m.in.:

* przygotowania dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji centrum handlowego,

* uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych,

* zrealizowania robót budowlanych niezbędnych do oddania centrum do eksploatacji, łącznie z robotami drogowymi niezbędnymi do połączenia centrum z siecią dróg publicznych,

* zrealizowania budowy przejścia podziemnego oraz innych elementów układu drogowego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego, zgodnie z umową zawartą z Gminą W., poprzez częściową przebudowę układu drogowego oraz poniesienie kosztów pozostałej części budowy wykonanej przez Gminę W.,

* dokonania wszelkich uzgodnień z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie dostawy mediów i uzbrojenia niezbędnych dla potrzeb wybudowania centrum handlowego.

W listopadzie 2007 r. Przedsiębiorstwo Spółki E. zostało wniesione w formie aportu do Projekt E., w efekcie powyższej operacji, wszystkie prawa oraz obowiązki wynikające z umów zawartych przez E. (włączając w to umowę o GRI) przeszły na Projekt E.

Zgodnie z umową z Gminą W. prace związane z przebudową przejścia podziemnego zostały sfinansowane do pewnej kwoty przez E., zaś pozostałe prace związane z przebudową układu komunikacyjnego zostały wykonane przez E.

Jak wskazano powyżej prace te zostały wymienione w umowie o GRI, jako element niezbędny do realizacji centrum handlowego. Prace związane z centrum handlowym w W. zostały zakończone i odebrane na podstawie protokołu końcowego w czerwcu 2008 r. Zgodnie z umową o GRI E. zamierza obciążyć Projekt E. kosztami przebudowy przejścia podziemnego oraz układu komunikacyjnego, poniesionymi w związku z budową centrum (jako jednym z elementów usług świadczonych w ramach GRI) powiększonymi o ustaloną prowizję poprzez wystawienie odpowiedniej faktury VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i został zarejestrowany jako podatnik czynny w dniu 20 grudnia 2006 r., a także składa deklaracje w zakresie podatku VAT od grudnia 2006 r.

Wybudowanie przejścia podziemnego oraz przebudowanie elementów układu drogowego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego stanowią przebudowę drogi publicznej w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Wnioskodawca jako podmiot finansujący budowę centrum handlowego jest inwestorem inwestycji niedrogowej i jest zobowiązany do sfinansowania przebudowy drogi publicznej. W związku z tym na podstawie umowy z gminą W. E. działając jako ówczesny inwestor zobowiązała się do sfinansowania z własnych środków do pewnej kwoty przebudowy przejścia podziemnego i przebudowy innych elementów układu drogowego Placu G., znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego. Powyższe zobowiązanie E. przejął Wnioskodawca.

Właścicielem terenu, na którym zostało wybudowane przejście podziemne oraz przebudowane inne elementy układu drogowego jest Gmina W.

Wnioskodawca jest tylko podmiotem finansującym z własnych środków do pewnej kwoty przebudowę przejścia podziemnego oraz innych elementów układu drogowego. Wnioskodawca nie będzie właścicielem ani przejścia podziemnego ani też pozostałych, przebudowywanych elementów układu drogowego. W konsekwencji należy podkreślić, iż nie ma faktycznej ani prawnej możliwości, aby doszło do przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy W. przejścia podziemnego i przebudowanego układu drogowego. Przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie robót budowlanych i zostanie dokonane pomiędzy wykonawcą robót wyłonionym przez Gminę W. w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych a Gminą W.

Z wybudowanych obiektów tj. przejścia podziemnego oraz infrastruktury drogowej - jako obiektów stanowiących drogi publiczne - mają prawo korzystać również osoby nie będące klientami centrum handlowego, jednakże przejście podziemne ma na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowej komunikacji z centrum handlowym. Komunikacja przejściem podziemnym jest szczególnie istotna, zważywszy na położenie centrum w rejonie bardzo ruchliwych ulic.

Do zakresu działalności Wnioskodawcy zalicza się przede wszystkim wynajem powierzchni w centrum handlowym. Pomiędzy usługami nabywanymi przez Wnioskodawcę od E. a działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy istnieje bezpośredni związek logiczny. Opisane we wniosku usługi, z punktu widzenia Wnioskodawcy służyć będą wyłącznie do prowadzenia centrum handlowego, tj. osiągania przychodów z tytułu najmu, (który stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT). W konsekwencji, Wnioskodawca pragnie potwierdzić, że usługi wybudowania centrum handlowego oraz elementów towarzyszących takich jak przejście podziemne nabyte w ramach umowy o GRI od E. będą mu służyły jedynie do wykonywania czynności opodatkowanych.

E. miało sfinansować wydatki z tytułu prac związanych z realizacją przejścia podziemnego oraz zadaszenia przystanków do określonej kwoty.

Pozostałe roboty drogowe wykonywane bezpośrednio przez E., a związane z przebudową dróg publicznych nie są przedmiotem niniejszego zapytania.

Roboty związane z budową przejścia podziemnego i zadaszenia przystanków zostały wykonane na zlecenie Gminy W. przez wykonawców zaangażowanych przez Gminę W. Wykonawcy ci wystawiali faktury na Gminę W. Gmina W. w oparciu o zawartą z E. umowę wystawiała na E. faktury do uzgodnionej umową kwoty. Ostatecznie, zgodnie z umową o GRI, E. wystawiło na rzecz Wnioskodawcy fakturę za swoje usługi, których wartość obejmuje m.in. powyższe usługi nabyte od Gminy W.

Przedmiotem umowy o GRI jest nabycie przez Wnioskodawcę usług, w efekcie których powstanie centrum handlowe. W rezultacie realizacji tej umowy Wnioskodawca stał się właścicielem środków trwałych takich jak budynek centrum handlowego, budowle i urządzenia z nim związane np. parking, wewnętrzne instalacje oraz inne środki trwałe znajdujące się na terenie stanowiącym własność Wnioskodawcy.

Przebudowywane przejście podziemne i zadaszenie przystanków jako element publicznej infrastruktury drogowej nie stanowią środków trwałych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z usługami nabywanymi od E. w ramach umowy o GRI.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatne świadczenie usług jest czynnością opodatkowaną VAT.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, realizacja centrum handlowego zostanie wykonana w oparciu o umowę o GRI, tj. kompleksową usługę, w skład której wchodzi szereg usług koniecznych do zbudowania i uruchomienia centrum handlowego. Część usług świadczonych przez E. na rzecz Spółki E. została zrealizowana w wyniku umowy zawartej przez E. z Gminą W. Zobowiązania z tytułu tej umowy przeszły na Spółkę razem z własnością gruntu oraz rozpoczętą inwestycją.

Zgodnie z zapisami umowy zakupu nieruchomości dotyczącymi planowanej na niej inwestycji, E. (m.in. działając jako inwestor inwestycji niedrogowej w rozumieniu art. 16 ustawy o drogach publicznych) została zobligowana do zrealizowania/poniesienia kosztów modernizacji dróg związanych z inwestycją.

W związku z tym na podstawie umowy z Gminą W. firma E. zobowiązała się do przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie wjazdów do centrum handlowego oraz do pokrycia kosztów budowy przejścia podziemnego przeprowadzanej przez Gminę W, a zobowiązanie to przejęła Spółka.

Zgodnie z umową, czynności polegające na budowie przejścia podziemnego oraz zadaszeniu przystanków zostały wykonane przez Gminę W. i sfinansowane w części przez E jako podmiot zobowiązany do tego na podstawie umowy. Gmina w celu realizacji tych zadań nabywała usługi od podwykonawców, którzy faktycznie przeprowadzali roboty budowlane.

Następnie, powyższe usługi były odsprzedawane na rzecz E., zgodnie z postanowieniami umowy. E. finansowała usługi nabyte przez Gminę W. od podwykonawców do z góry określonej kwoty. Pozostałe usługi związane z przebudową infrastruktury drogowej były nabywane przez E. od podwykonawców.

Powyżej opisane usługi budowlane były świadczone przez E. na rzecz spółki w ramach kompleksowej usługi realizacji centrum handlowego za ustalonym wynagrodzeniem - zgodnie z umową o GRI. Zakres prac do jakich zobowiązała się E. obejmował wykonanie wszelkich prac niezbędnych do oddania centrum do eksploatacji (tzw. realizacja pod klucz).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że taki zakres usług związanych z realizacją inwestycji i świadczonych przez E. na rzecz Projekt E. stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Jednocześnie usługi te opodatkowane być powinny stawką podstawową zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Konsekwentnie wynagrodzenie E. należne z tytułu świadczonych usług w ramach umowy GRI powinno zostać udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT ze stawką 22%.

W wyniku usług wykonywanych przez E. na rzecz Projekt E. zgodnie z umową o GRI, powstanie centrum handlowe, które umożliwi spółce świadczenie usług opodatkowanych podatkiem VAT. Projekt E. będzie bowiem wynajmować powierzchnie handlowe położone na terenie centrum handlowego - usługi te podlegają opodatkowaniu VAT stawką standardową.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy są uprawnieni do odliczania podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług jedynie w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Konsekwentnie Spółka, jako odbiorca faktury z tytułu usług GRI, będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego, jeżeli zakup usług GRI będzie mieć związek ze sprzedażą opodatkowaną Projekt E.

W szczególności, zobowiązanie się do ulepszenia infrastruktury było jednym z warunków umożliwiających rozpoczęcie inwestycji (także w świetle ustawy o drogach publicznych i statusu E./Spółki jako inwestora inwestycji niedorgowej).

Natomiast realizacja tego zobowiązania umożliwiła użytkowanie, otwarcie i efektywne funkcjonowanie centrum handlowego. Był to zatem warunek konieczny do spełnienia, aby zapewnić powstanie centrum handlowego, które będzie generować sprzedaż opodatkowaną dla Spółki. Ponadto, lepsze połączenie komunikacyjne nowego centrum handlowego jest kluczowe zarówno z punktu widzenia najemców, jak i potencjalnych klientów centrum handlowego. Zapewnienie właściwego połączenia komunikacyjnego ma bardzo istotny wpływ na liczbę klientów centrum handlowego. Z kolei im większa liczba potencjalnych klientów, tym chętniej najemcy gotowi są wynająć powierzchnię w centrum handlowym i płacić za to czynsz. Tym samym samo zobowiązanie się do poprawienia infrastruktury drogowej i jego realizacja było warunkiem wstępnym rozpoczęcia inwestycji, którego spełnienie ma jednocześnie bezpośredni wpływ na poziom obrotu opodatkowanego spółki.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, iż zakupione usługi w ramach umowy o GRI (w tym dotyczących części związanych z przebudową układu drogowego i przejścia podziemnego) jednoznacznie i bezpośrednio zostaną wykorzystane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych (tj. najmu powierzchni handlowo - usługowej).

Na marginesie należy również dodać. że w praktyce zarówno sądy administracyjne jak i władze skarbowe potwierdzają że wybudowanie czy też nabycie infrastruktury drogowej jest (może być) elementem koniecznym do zapewnienia normalnego funkcjonowania centrum handlowego (por. np. wyrok WSA z 13 lipca 2007 r., sygn. III SA/WA 3630/06, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2008 r., sygn. IPPP1-443-112/08-2/IZ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 stycznia 2008 r., sygn. 1401/PV-I/4407/14-18/07/AŁ).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone w ramach GRI podlegać będą standardowej stawce VAT właściwej dla usług budowlanych nie związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jednocześnie istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy nabywanymi przez Projekt E. w ramach umowy o GRI usługami z późniejszymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Konsekwentnie Projekt E. jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług świadczonych na podstawie umowy o GRI.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 88 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy powołany wyżej przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów; oraz wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku.

Ze stanu faktycznego wynika, iż E. w 2004 r. nabyła w drodze przetargu od Gminy W. niezabudowaną nieruchomość, na której planowała wybudowanie centrum handlowo-rozrywkowego. Jednym z warunków przetargu na zakup nieruchomości w celu wybudowania i uruchomienia centrum handlowego był obowiązek ponoszenia kosztów przebudowy drogowego węzła komunikacyjnego w obrębie planowanego centrum. Wybudowanie przejścia podziemnego oraz przebudowanie elementów układu drogowego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego stanowiły przebudowę drogi publicznej w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

W 2005 r. własność nieruchomości wraz z poczynionymi nakładami na inwestycję została przeniesiona do E. Spółki z o.o. Pomiędzy E. a E. Spółka z o.o. została jednocześnie zawarta umowa o generalną realizację inwestycji, w ramach której Echo działając na zlecenie E. Spółki z o.o. miała w pełni zrealizować inwestycję budowlaną centrum handlowo-rozrywkowego.

W celu zrealizowania planowanej inwestycji E. zobowiązało się do świadczenia wielu, różnorodnych usług m.in.:

* przygotowania dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji centrum handlowego,

* uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych,

* zrealizowania robót budowlanych niezbędnych do oddania centrum do eksploatacji, łącznie z robotami drogowymi niezbędnymi do połączenia centrum z siecią dróg publicznych,

* zrealizowania budowy przejścia podziemnego oraz innych elementów układu drogowego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego, zgodnie z umową zawartą z Gminą W., poprzez częściową przebudowę układu drogowego oraz poniesienie kosztów pozostałej części budowy wykonanej przez Gminę W.,

* dokonania wszelkich uzgodnień z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie dostawy mediów i uzbrojenia niezbędnych dla potrzeb wybudowania centrum handlowego.

W 2007 r. E. Spółka z o.o. zostało wniesione w formie aportu do Projekt E. (dalej: Wnioskodawca), w efekcie powyższej operacji, wszystkie prawa oraz obowiązki wynikające z umów zawartych przez E. Spółkę z o.o. (włączając w to ww. umowę) przeszły na Wnioskodawcę. Prace związane z centrum handlowym w W. zostały zakończone i odebrane na podstawie protokołu końcowego w czerwcu 2008 r. Zgodnie z ww. umową E. zamierza obciążyć Wnioskodawcę kosztami przebudowy przejścia podziemnego oraz układu komunikacyjnego, poniesionymi w związku z budową centrum powiększonymi o ustaloną prowizję poprzez wystawienie odpowiedniej faktury VAT.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie jest właścicielem ani przejścia podziemnego ani też pozostałych, przebudowywanych elementów układu drogowego. Właścicielem terenu, na którym zostało wybudowane przejście podziemne oraz przebudowane inne elementy układu drogowego jest Gmina W.

Wnioskodawca jako podmiot realizujący i finansujący budowę centrum handlowego jest natomiast inwestorem inwestycji niedrogowej, który zobowiązany został do sfinansowania z własnych środków przebudowy przejścia podziemnego oraz innych elementów układu drogowego znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego. Przedmiotowa inwestycja drogowa stanowi element niezbędny do realizacji budowy centrum handlowego.

Z wniosku wynika również, że działalność Wnioskodawcy obejmuje przede wszystkim wynajem powierzchni handlowych położonych na terenie centrum handlowego - usługi te podlegają opodatkowaniu VAT stawką podstawową.

Zatem usługi wybudowania centrum handlowego oraz elementów towarzyszących takich jak przejście podziemne nabytych w ramach ww. umowy od E. będą Wnioskodawcy służyć wyłącznie do prowadzenia centrum handlowego tj. osiągania przychodów z tytułu najmu powierzchni handlowo - usługowej, (który stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT).

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jak już wskazano wyżej nabywane przez Wnioskodawcę usługi będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym (tj. najem powierzchni handlowo - usługowej), tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. usług, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Odnosząc się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 3630/06, który Wnioskodawca powołał we wniosku, należy zaznaczyć, iż wyrok ten wiąże w konkretnej sprawie ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Wyroki Sądu nie stanowią zatem źródła powszechnie obowiązującego prawa i wiążą strony tylko w indywidualnej sprawie, w związku z którą zostały wydane.

Ponadto należy zauważyć, iż powoływana się przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2008 r., sygn. IPPP1-443-112/08-2/IZ, oraz decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 stycznia 2008 r., sygn. 1401/PV-I/4407/14-18/07/AŁ, niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz również nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego i dotyczą konkretnego stanu faktycznego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Jednocześnie tut. organ pragnie zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wnioskodawca w poz. 51 wniosku ORD-IN sformułował następujące pytanie: "Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z usługami nabywanymi od E. w ramach umowy o GRI..."

W związku z powyższym tutejszy organ nie objął interpretacją tematu przedmiotu opodatkowania (nabytych usług) w oparciu o przepisy art. 5 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz właściwej stawki VAT dla określonych usług, gdyż nie sformułowano zapytania w tym zakresie mimo wezwania tut. organu podatkowego.

Zatem tę część stanowiska Wnioskodawcy, które wykracza poza ramy zapytania sformułowanego w poz. 51 wniosku, potraktowano jedynie informacyjnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl