IBPP1/443-1197/08/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1197/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. "X" przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania 7% stawki podatku VAT na wykonanie stanu surowego Budynku A specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania 7% stawki podatku VAT na wykonanie stanu surowego Budynku A specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 28 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem, świadczy usługi budowlano-montażowe. Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności podpisał umowę z inwestorem "na wykonanie stanu surowego budynku specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - Budynek A z wyłączeniem dachu zgodnie z projektem budowlanym". Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian piwnic, stropu nad piwnicą, ścian parteru, stropu nad parterem, ścian I piętra, stropu nad I piętrem, ścian II piętra, stropu nad II piętrem, ścian poddasza, klatek schodowych. Załącznikiem do zawartej umowy jest prawomocna decyzja, która zatwierdza projekt budowlany i udziela inwestorowi pozwolenia na budowę zespołu budynków o funkcji usługowej:

* budynku specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - Budynek A o danych charakterystycznych: pow. zabudowy 522 m 2, pow. netto 1815,4 m 2, pow. całkowita 2361,3 m 2, kubatura 9122,64 m 3 kategoria obiektu budowlanego - XI;

* budynku biurowego z parkingiem podziemnym - Budynek B o danych charakterystycznych: pow. zabudowy 494,60 m 2, pow. netto 2017,6 m 2, w tym pow. użytkowa garażu podziemnego 312,9 m 2, pow. całkowita 2300,7 m 2, kubatura 8641,16 m 3 kategoria obiektu budowlanego - XVl wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, gazu, instalacją elektryczną i kotłownią gazową oraz na budowę miejsc postojowych.

Wg informacji uzyskanej od inwestora Budynek A w całości przeznaczony będzie na działalność medyczną a mianowicie, kondygnacja piwniczna mieści zespół pomieszczeń centralnej sterylizatornii, która będzie pracować wyłącznie dla potrzeb chirurgii krótkoterminowej, gabinetów specjalistycznych i zabiegowych. W pozostałej części piwnic ulokowano zaplecze socjalne, magazynowe apteki oraz pomieszczenia techniczne. Parter mieścić będzie centralną rejestrację, poczekalnię, gabinet zabiegowy, gabinety specjalistyczne, gabinet mammografii, gabinet techników radiologicznych, szatnię dla pacjentów, sanitariaty dla kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz dla personelu. Na pierwszym piętrze funkcjonować będą gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny, sanitariaty dla pacjentów, pokój socjalny, pomieszczenia techniczne, skład czystej i brudnej bielizny. Na drugim piętrze umieszczono zespół pomieszczeń oddziału chirurgii krótkoterminowej w którym pacjenci mogą przebywać powyżej 48 godzin w skład którego wchodzą: sala operacyjna, sale zabiegowe, pokój wybudzeniowy, rejestracja, szatnia dla pacjentów, pokój pielęgniarek, kuchnia, pokój wypoczynkowy dla personelu, sanitariaty oraz pomieszczenia porządkowe. Blok operacyjny będzie wykorzystywany głównie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywać się będzie poprzez dwie klatki schodowe oraz windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, również dla osób w pozycji leżącej.

Wszystkie pomieszczenia stanowią integralną część ośrodka medycznego, który będzie prowadził całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską dla pacjentów w tym osób o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej oraz ludzi w wieku starszym.

Wg PKOB Budynek A sklasyfikowany jest w klasie 1264 - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (klasa obejmuje min. budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi).

Ponadto jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku inwestycja zgodnie z zawartą umową realizowana jest w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy wykonanie stanu surowego budynku specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - Budynek A będzie mogło korzystać z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7% na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - § 5 ust. 1a pkt 1.

Zdaniem Wnioskodawcy wykonanie stanu surowego budynku specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - Budynek A powinno być opodatkowane stawką VAT w wysokości 7% na postawie paragrafu 5 ust. 1a pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług.

Zgodnie z ww. przepisem budowany Budynek A sklasyfikowany w PKOB 1264 spełniał będzie funkcję budynku instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską (oddział chirurgii krótkoterminowej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, przy czym ustawodawca od tej zasady ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r.) stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

* budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

* lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.) wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę opodatkowania dla szeroko rozumianych usług budowlanych wykonywanych w obiektach mieszkaniowych (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych nieznajdujących się w budynkach mieszkalnych. Ponadto 7% stawką VAT opodatkowane będą również usługi budowlane wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264 lecz jedynie w sytuacji gdy w budynkach tych będzie świadczona, przez instytucje ochrony zdrowia, usługa zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca zawarł umowę na wykonanie stanu surowego budynku specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - Budynek A z wykończeniem dachu zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian piwnic, stropu nad piwnicą, ścian parteru, stropu nad parterem, ścian I piętra, stropu nad I piętrem, ścian II piętra, stropu nad II piętrem, ścian poddasza, klatek schodowych.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem do klasy 1264 zalicza się: Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Klasa ta obejmuje:

* Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,

* Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,

* Szpitale kliniczne,

* Szpitale więzienne i wojskowe,

* Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp.,

* Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.

Klasa nie obejmuje:Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (1130).

Należy zauważyć, że wymienione wyżej "Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp." stanowią odrębną od przychodni czy szpitali grupę budynków.

Z treści wniosku wynika, że inwestor tj. kontrahent Wnioskodawcy przeznaczy budynek A w całości do działalności medycznej. Na drugim piętrze budynku umieszczony zostanie zespół pomieszczeń oddziału chirurgii krótkoterminowej, w którym pacjenci mogą przebywać powyżej 48 godzin. W świetle powyższego zdaniem tut. organu kontrahent Wnioskodawcy jest zakładem lecznictwa zamkniętego przeznaczonym do diagnozowania, leczenia i ewentualnej rehabilitacji tych chorych, których stan wymaga całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej. Niewątpliwie w ramach prowadzonej działalności leczniczej (chirurgia krótkoterminowa) kontrahent Wnioskodawcy świadczył będzie usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, jak zaznaczył to Wnioskodawca, lecz należy zauważyć, że przedmiotowe usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską są jedynie usługą składową, wchodzącą w skład usługi głównej świadczonej przez kontrahenta Wnioskodawcy jaką jest leczenie.

Tym samym należy stwierdzić, że kontrahent Wnioskodawcy nie jest instytucją, której celem będzie świadczenie usług zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, a co za tym idzie brak podstaw prawnych do uznania, iż usługi budowlane polegające na wykonaniu stanu surowego budynku specjalistycznych przychodni lekarskich z oddziałem chirurgii jednego dnia - Budynek A z wyłączeniem dachu, będą korzystały z preferencyjnej stawki opodatkowania bowiem w przedmiotowej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy art. 41 ust. 12a ustawy o VAT i § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji winny być one opodatkowane 22% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl