IBPP1/443-1196/08/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1196/08/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "G. baza sportowa - etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 6 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "G. baza sportowa - etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013. Działanie 4.1.2 usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, który obejmuje etap I - Modernizację Stadionu Miejskiego. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu nie przewiduje pokrycia podatku VAT i nie jest on uznany za koszt kwalifikowany. Zadaniem Ośrodka Kultury i Rekreacji w G. powołanego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2000 r. jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz rekreacja. Celem wykonywania tych zadań stosownie do powołanej uchwały przekazano Ośrodkowi mienie, które zostało określone w protokole zdawczo-odbiorczym. Stadionem Miejskim zarządza wymieniony Ośrodek, któremu stadion ten przekazano na podstawie umowy użyczenia w bezpłatne używanie. Na zadania związane z utrzymaniem stadionu Gmina przekazuje dotację przedmiotową. Do tej pory Ośrodek nie uzyskał żadnych dochodów "ze stadionu", obiekt był ogólnodostępny. Również po zrealizowaniu projektu nie planuje się pobierania żadnych opłat (np. za wynajem, bilety), prowadzenia działalności komercyjnej na terenie stadionu, a obiekt ma być udostępniony bezpłatnie. Po zakończeniu realizacji obiekt zostanie przekazany Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w G. w formie bezpłatnego użytkowania.

Ponadto Wnioskodawca dodaje, iż Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a Ośrodek Kultury i Rekreacji w G. jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące zakupy towarów i usług służących realizacji projektu pn. "G. baza sportowa - etap I Przebudowa stadionu Miejskiego" będą wystawiane dla Gminy G., natomiast w związku z realizacją projektu Gmina nie będzie uzyskiwała żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie stanowiło własność Gminy, a realizowany projekt będzie zgodny z zadaniami własnymi gminy, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 10. Zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Gmina G. będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina G. nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań zrealizuje projekt pod nazwą "G. baza sportowa - etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego", dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-20013. Działanie 4.1.2 usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie stanowiło własność Gminy, a realizowany projekt będzie zgodny z zadaniami własnymi gminy, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 10.

Poza tym zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a w związku z realizacją projektu Gmina nie będzie uzyskiwała żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "G baza sportowa - etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego".

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl