Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 lutego 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1193/12/AZb

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2012 r. (data wpływu 15 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych od dostawców premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych od dostawców premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (Sp. z o.o.) zajmuje się handlem hurtowym materiałami elektrycznymi. Zgodnie z zawartymi z niektórymi dostawcami materiałów umowami, w przypadku osiągnięcia w przyjętym okresie rozliczeniowym określonego pułapu obrotów Wnioskodawca nabywa prawo do żądania wypłaty tzw. premii pieniężnych. Jednocześnie w myśl zawartych umów:

* przyznana premia pieniężna nie jest żadnym wynagrodzeniem za czynności zmierzające do zwiększenia (intensyfikacji) poziomu sprzedaży towarów dostawcy lub jakiejkolwiek innej usługi, a jeśli nawet czynności takie lub usługi są wykonywane, to przysługuje za nie dodatkowe, niezależne od premii pieniężnej wynagrodzenie,

* wypłata premii pieniężnej uzależniona jest jedynie od osiągnięcia w określonym przedziale czasowym odpowiedniego pułapu sprzedaży mierzonego generalnie wielkością osiągniętych obrotów, a także od terminowej zapłaty zobowiązań za dostarczone towary z tym jednak zastrzeżeniem, że niektórzy dostawcy dopuszczają możliwość niewielkiej zwłoki z zapłatą (np. zobowiązania nie mogą być przeterminowane o większą ilość dni niż określona w umowie),

* wysokość premii pieniężnej liczona jest jako procent osiągniętego w określonym czasie obrotu, z tym że wysokość stawki procentowej służącej do wyliczenia premii jest uzależniona od przekroczenia ustalonych w umowie progów, tj. im wyższa wartość obrotów tym wyższa premia (wyższy procent); jakakolwiek też premia pieniężna przysługuje dopiero po przekroczeniu pierwszego progu obrotów, tzn. jeśli próg ten nie zostanie przekroczony, to premia nie przysługuje w ogóle,

* premie pieniężne ustalane są na podstawie wielkości osiągniętego obrotu; najczęściej obrót ten jest ustalany przez dostawcę towarów na podstawie wystawionych faktur z uwzględnieniem kryteriów określonych w zawartej umowie,

* występują również przypadki, gdzie premie pieniężne ustalane są odrębnie dla określonych kategorii (grup) towarów, z uwzględnieniem odrębnie określonych stawek procentowych premii i progów wielkości osiągniętych obrotów,

* wypłata premii pieniężnych nie jest uzależniona od jakichkolwiek innych, dodatkowych, nieopisanych wyżej czynników, w szczególności konieczności odpowiedniego eksponowania towarów, posiadania pełnego asortymentu towarów na stanie magazynowym, reklamowania towarów, czy też podejmowania innych działań intensyfikujących sprzedaż.

Dostawcy materiałów elektrycznych nie wystawiają faktur korygujących, zmniejszających obrót dla dostaw towarów dokonanych w przyjętym dla wyliczenia premii okresie. Zazwyczaj twierdzą, że posiadają interpretacje indywidualne, z których wynika, że przyznanie i wypłata premii pieniężnych nie rodzi obowiązku korekty obrotu. Wobec też takiego stanu rzeczy wypłata premii następuje na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę not obciążeniowych bądź faktur VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obciążenie dostawcy towarów premią pieniężną kwalifikuje się do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym, czy obciążenie przedmiotową premią dostawcy rodzi obowiązek podatkowy w tym podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, w zdefiniowanym w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) pojęciu usług nie mieści się czynność polegająca na obciążeniu dostawcy towarów premią pieniężną, o ile czynność ta ma charakter jednostronny. Oznacza to w praktyce, że świadczenie usług ma miejsce jedynie w przypadku, gdy dostawca towarów w związku z wypłatą premii pieniężnej ma prawo żądania od nabywcy określonego zachowania. W szczególności chodzi tu o uzgodnione umową promowanie towarów dostawcy w sposób wyróżniający je spośród towarów innych dostawców, a także podejmowanie przez nabywcę wszelkich innych działań o charakterze promocyjnym, reklamowym lub marketingowym, zmierzających do zwiększenia obrotów. Z kolei w sytuacji, gdy podejmowanie takich działań ma charakter fakultatywny, tzn. nabywca celem zwiększenia obrotów może promować w dowolny sposób towary dostawcy, nie jest jednak względem niego zobligowany do tego typu działań, to będąca skutkiem osiągnięcia określonego pułapu obrotów premia pieniężna nie mieści się w podlegającym opodatkowaniu rozpatrywanym podatkiem świadczeniu usług. Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 674/10 oraz w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r. sygn. akt I FSK 1022/09 i z dnia 12 października 2010 r. sygn. akt I FSK 1635/09.

Odnosząc natomiast powyższe spostrzeżenia do realiów opisanego stanu faktycznego stwierdzić wypada, że skoro Wnioskodawca nie zobowiązuje się w rozpatrywanych umowach do określonego zachowania ukierunkowanego na zwiększenie efektów sprzedaży, to obciążenie dostawców premiami pieniężnymi nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Nie może budzić wątpliwości, że samo dokonywanie przez Wnioskodawcę nabyć towarów o określonym pułapie wartości u konkretnego dostawcy, nie stanowi samo w sobie żadnego świadczenia usług. Podobnie do usług nie kwalifikuje się również dotrzymywanie terminowości zapłaty. Zważyć bowiem w ostatnim przypadku trzeba, że terminowa zapłata zobowiązań jest jak najbardziej pożądanym działaniem w obrocie gospodarczym, nie zaś odstępstwem od ogólnej reguły zachowań tak szczególnie wyróżniającym się, żeby mogła być kwalifikowana jako usługa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotową interpretację wydano w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., gdyż we wniosku z dnia 12 listopada 2012 r. Wnioskodawca zaznaczył, że przedmiotem wniosku jest zaistniały stan faktyczny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne. W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

W myśl § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Ponadto, na podstawie § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia, jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego - otrzymanie premii pieniężnej jest uwarunkowane wyłącznie osiągnięciem w określonym przedziale czasowym odpowiedniego pułapu sprzedaży mierzonego generalnie wielkością osiągniętych obrotów, a także terminową zapłatą zobowiązań za dostarczone towary.

Wypłata premii pieniężnych nie jest uzależniona od jakichkolwiek innych, dodatkowych, czynników, w szczególności: konieczności odpowiedniego eksponowania towarów, posiadania pełnego asortymentu towarów na stanie magazynowym, reklamowania towarów, czy też podejmowania innych działań intensyfikujących sprzedaż.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności poza zakupem towarów od dostawców i rozliczaniem się z nimi na podstawie dokonanych od nich konkretnych nabyć w określonym przedziale czasowym oraz terminową zapłatą zobowiązań za dostarczone towary. Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie świadczy wobec dostawców usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Brak jest bowiem takich działań Wnioskodawcy, które byłyby czynnościami dodatkowymi do jakich byłby zobligowany treścią wynikającą z umów lub porozumień handlowych dotyczących otrzymywania premii pieniężnych. Tym samym otrzymanie przedmiotowych premii pieniężnych za obrót nie może być dokumentowane przez Wnioskodawcę poprzez wystawienie faktury VAT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotów z dostawcą z tytułu zakupu towarów nie podlega u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i tym samym nie rodzi u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy natomiast stwierdzić, że opisana przez Wnioskodawcę premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., rabat podlega dokumentowaniu poprzez wystawienie - przez udzielającego rabatu - faktury korygującej.

Jak podano we wniosku, w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę określonej wielkości obrotów ze sprzedaży produktów kontrahenta, Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta premię pieniężną. Wysokość przyznawanej premii pieniężnej ustalana jest przez dostawcę towarów na podstawie wystawionych faktur z uwzględnieniem kryteriów określonych w zawartej umowie.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii ustalana jest przez dostawcę towarów na podstawie ww. dokumentów, poprzez zsumowanie wynikających z tychże faktur wielkości zrealizowanych dostaw z uwzględnieniem kryteriów określonych w zawartej umowie.

Istnieje zatem bezpośredni związek pomiędzy transakcjami dostawy zrealizowanymi w okresie przyjętym zgodnie z porozumieniem stron do wyliczenia premii pieniężnej, a otrzymaną premią za realizację konkretnych transakcji w tym okresie.

Ponieważ przedmiotowe premie pieniężne należy uznać - jak wskazano powyżej za rabat obniżający wartość poszczególnych dostaw, należy dokumentować je fakturami korygującymi wystawianymi przez dostawców zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Odnośnie kwestii wystawiania przez Wnioskodawcę not księgowych należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej jednak należy zauważyć, iż nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczyć należy, iż przedmiotowa interpretacja wydana została dla Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnopodatkowych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa, dla kontrahenta Wnioskodawcy, od którego Wnioskodawca otrzymuje premię pieniężną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl