Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1176/08/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Mieczysława M. przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie limitu zobowiązującego do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie limitu zobowiązującego do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2000. W 2001 r. działalność ta została zawieszona. W momencie rozpoczęcia działalności Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Ze względu na obroty, nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. W kwietniu 2004 r. został wykreślony przez Urząd Skarbowy z ewidencji płatników VAT.

We wrześniu 2007 r. Wnioskodawca wznowił działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów oraz świadczeniu usług i ponownie zarejestrował się do VAT-u składając dokument VAT-R.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w roku 2007 Wnioskodawcę obejmuje obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązujący do instalacji kas rejestrujących w wysokości 20.000 zł czy 40.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik, wznawiając działalność gospodarczą, gdy poprzednio nie miał obowiązku stosowania kas rejestrujących, ma prawo do stosowania zwolnienia z tego obowiązku do chwili osiągnięcia kwoty 40.000 zł z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie natomiast do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804) do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Na mocy § 3 ust. 4 tego rozporządzenia, powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2007 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1.

podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2007 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2.

podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2007 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2007 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2007 r.

Z przedstawionego stan faktycznego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2000 r., a następnie w 2001 r. działalność ta została zawieszona. W momencie rozpoczęcia działalności Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Ze względu na obroty, nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. W kwietniu 2004 r. został wykreślony przez Urząd Skarbowy z ewidencji płatników VAT.

We wrześniu 2007 r. Wnioskodawca wznowił działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów oraz świadczeniu usług i ponownie zarejestrował się do VAT-u składając dokument VAT-R.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest podatnikiem kontynuującym działalność gospodarczą, bowiem w roku 2001 działalność tę zawiesił, a nie zlikwidował. Fakt wykreślenia Wnioskodawcy z rejestru podatników VAT czynnych nie jest w tym przypadku jednoznaczny z zakończeniem działalności gospodarczej ogóle. Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawca nie utracił, jak podaje we wniosku, we wcześniejszych latach prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Również należy przyjąć, że w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2006 r.) Wnioskodawca nie przekroczył kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, bowiem działalność jego była zawieszona.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż obowiązuje go kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w wysokości 40.000 zł uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl