IBPP1/443-1171/11/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1171/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2011 r. (data wpływu do tut. organu 13 lipca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2011 r. (data wpływu do tut. organu 19 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy pieniądze wpłacone na konto Spółki działającej w imieniu Wnioskodawcy, powinny być traktowane jako zaliczki wpłacone na poczet przyszłych usług hotelowych pod datą wpływu tych pieniędzy na konto Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2011 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy pieniądze wpłacone na konto Spółki działającej w imieniu Wnioskodawcy, powinny być traktowane jako zaliczki wpłacone na poczet przyszłych usług hotelowych pod datą wpływu tych pieniędzy na konto Spółki.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2011 r. (data wpływu do tut. organu 19 października 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 października 2011 r. znak IBPP1/443-1171/11/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Spółką Akcyjną prowadzącą działalność hotelową. W celu pozyskania dodatkowych klientów, Wnioskodawca zawarł umowę ze Spółką..., zgodnie z którą Spółka ta zawierać będzie z klientami umowy sprzedaży pokoi w Hotelach Wnioskodawcy uczestniczących w Programie, w imieniu tych Hoteli. Przy okazji wszelkich transakcji związanych ze sprzedażą pokoi hotelowych, przedstawiać będzie siebie jako pośrednika sprzedaży lub przedstawiciela Hoteli uczestniczących w Programie i wymieniać nazwy Hoteli uczestniczących w Programie w każdym dokumencie wydanym klientom. Spółka będzie powiadamiać Hotele o nazwiskach osób, które dokonały rezerwacji oraz pobierać należności od tych klientów, w imieniu Hoteli uczestniczących w Programie, na własny rachunek i przekazywać należną cenę tym Hotelom po realizacji rezerwacji. Po dokonanej przez klienta rezerwacji, Spółka przesyła do Hoteli informację z danymi klienta, datą realizacji, wartością całkowitą usługi i przysługującej Spółce prowizji.

Zgodnie z warunkami płatności zawartymi w umowie, za wykorzystany pokój zarezerwowany na podstawie tej umowy, Hotele uczestniczące w Programie obciążają - zgodnie z ceną - kartę kredytową o indywidualnym numerze podanym przez Spółkę w rezerwacji danego pokoju, kwotą pomniejszoną o ustaloną w umowie prowizję.

W uzupełnieniu podano ponadto, że Wnioskodawca jest Spółką Akcyjną, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności hotelowej i gastronomicznej, zarejestrowanym 14 maja 1995 r.

Spółka sprzedaje w imieniu Wnioskodawcy usługi hotelowe, pobiera na swoje konto wartość zarezerwowanej usługi, dokonuje u Wnioskodawcy rezerwacji podając dane klienta, datę realizacji usługi oraz jej wartość. Za te świadczenia, Spółka otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od wartości dokonanych rezerwacji.

Zgodnie z umową, przedpłata od nabywcy usług za zarezerwowane usługi, dokonywana jest na konto Spółki. Spółka płaci Wnioskodawcy za usługę noclegową po jej zrealizowaniu. Wnioskodawca płaci prowizję za pośrednictwo od zarezerwowanych usług po realizacji usług.

Zgodnie z umową, klient dokonując rezerwacji, wpłaca na konto Spółki wartość usługi. Spółka informuje o dokonanej rezerwacji, jej wartości i terminie oraz przysługującej prowizji. Po realizacji usługi, Spółka płaci Wnioskodawcy za zrealizowaną usługę, a Wnioskodawca płaci należną prowizję.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z tym, że pieniądze za dokonane rezerwacje (dokonywane nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) wpływają na zagraniczne konto Spółki, do którego Wnioskodawca nie ma dostępu, a zapłata może nastąpić po realizacji rezerwacji, Wnioskodawca ma pytanie, czy wpłacone na konto Spółki pieniądze powinny być traktowane jako zaliczki wpłacone na poczet przyszłych usług hotelowych pod datą wpływu tych pieniędzy na konto Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że umowa określa Spółkę jako pośrednika i Spółka obciąża Hotele rachunkiem z tytułu prowizji, Wnioskodawca uznaje pieniądze wpłacone za rezerwacje na konto Spółki, jako zaliczki na usługi hotelowe pod datą wpływu na konto Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., a od dnia 26 sierpnia 2011 r. tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Według art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 2 tej ustawy, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na mocy art. 19 ust. 4 tej ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę zadatek lub ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje pojęcia "zaliczki", zatem organ podatkowy posiłkowo posługuje się znaczeniami słownikowymi.

Zgodnie z definicjami zawartymi w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN:

* "zaliczką" jest część należności wypłacana z góry na poczet należności,

* "zadatkiem" suma pieniędzy dawana przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania,

* "przedpłatą" określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru,

* "ratą" część należności pieniężnej, płatną w oznaczonym terminie,

* "kaucją" suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania,

* "depozytem" są przedmioty lub pieniądze oddane na przechowanie na warunkach określonych w umowie; też: przechowywanie przedmiotów lub pieniędzy przez osobę lub instytucję, której je powierzono.

Z przytoczonych wyżej definicji zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty, kaucji i depozytu wynika, iż wiążą się one z przekazaniem kontrahentowi środków pieniężnych do jego dyspozycji. Natomiast cechą charakterystyczną zaliczki jest to, że jest ona częścią należności wpłacaną z góry na poczet należności.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanym dalej rozporządzeniem.

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 10 i 12.

Jak stanowi § 10 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W myśl § 10 ust. 4 rozporządzenia - faktura stwierdzającą otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3.

datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto;

4.

stawkę podatku;

5.

kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:

ZB x SP

k.

p. = --------

nbsp100 + SP

gdzie:

k.

p. - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku;

6.

dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

7.

datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Zgodnie z treścią § 10 ust. 5 rozporządzania - jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast w myśl § 10 ust. 6 rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.

Podkreślić należy, iż pobranie zaliczki, przedpłaty przed wykonaniem usługi lub w trakcie jej wykonywania stanowi obrót, który należy udokumentować fakturą VAT (gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy zażądają oni wystawienia faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę).

Podstawowa zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług została sformułowana w powołanych wyżej przepisach art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (...), natomiast jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Od tych ogólnych zasad, ustawodawca określił jednak szereg wyjątków ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony np.: od formy wydania towaru, rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.). W oparciu o cytowany wyżej art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność hotelową. W celu pozyskania dodatkowych klientów, Wnioskodawca zawarł umowę ze Spółką..., zgodnie z którą Spółka ta zawierać będzie z klientami umowy sprzedaży pokoi w Hotelach Wnioskodawcy uczestniczących w Programie, w imieniu tych Hoteli. Spółka będzie powiadamiać Hotele o nazwiskach osób, które dokonały rezerwacji oraz pobierać należności od tych klientów, w imieniu Hoteli uczestniczących w Programie, na własny rachunek i przekazywać należną cenę tym Hotelom po realizacji rezerwacji. Po dokonanej przez klienta rezerwacji, Spółka przesyła do Hoteli informację z danymi klienta, datą realizacji, wartością całkowitą usługi i przysługującej Spółce prowizji.

Zgodnie z warunkami płatności zawartymi w umowie, za wykorzystany pokój zarezerwowany na podstawie tej umowy, Hotele uczestniczące w Programie obciążają - zgodnie z ceną - kartę kredytową o indywidualnym numerze podanym przez Spółkę w rezerwacji danego pokoju, pomniejszoną o ustaloną w umowie prowizję.

Spółka sprzedaje w imieniu Wnioskodawcy usługi hotelowe, pobiera na swoje konto wartość zarezerwowanej usługi, dokonuje u Wnioskodawcy rezerwacji podając dane klienta, datę realizacji usługi oraz jej wartość. Za te świadczenia, Spółka otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od wartości dokonanych rezerwacji.

Zgodnie z umową, przedpłata od nabywcy usług za zarezerwowane usługi, dokonywana jest na konto Spółki. Spółka płaci Wnioskodawcy za usługę noclegową po jej zrealizowaniu. Wnioskodawca płaci prowizję za pośrednictwo od zarezerwowanych usług po realizacji usług.

Zgodnie z umową, klient dokonując rezerwacji, wpłaca na konto Spółki wartość usługi. Spółka informuje o dokonanej rezerwacji, jej wartości i terminie oraz przysługującej prowizji. Po realizacji usługi, Spółka płaci Wnioskodawcy za zrealizowaną usługę, a Wnioskodawca płaci należną prowizję.

Jak z przedstawionego wyżej stanu faktycznego wynika, Spółka działając w imieniu Wnioskodawcy jako pośrednik lub przedstawiciel, pobiera od klientów, którzy zarezerwowali pokoje hotelowe, należność w imieniu Wnioskodawcy na poczet przyszłej usługi hotelowej. Oznacza to, że przed wykonaniem usługi przez Wnioskodawcę, klient wpłaca Spółce działającej w imieniu Wnioskodawcy zaliczkę (w tym przypadku w wysokości 100% należności za usługę). Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, jak strony umowy umówiły się, co do terminu, w którym pobrane przez Spółkę w imieniu Wnioskodawcy pieniądze zostaną przekazane Wnioskodawcy (w przedmiotowej sprawie przekazanie to nastąpi dopiero po wykonaniu przez Wnioskodawcę usługi).

Wnioskodawca wyjaśnił, iż Spółka jest pośrednikiem, który otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, zatem to Wnioskodawca świadczy usługi hotelowe.

Otrzymanie przez Spółkę działającą w imieniu Wnioskodawcy zaliczki na poczet wykonania w przyszłości przez Wnioskodawcę usługi hotelowej, na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o VAT stanowi dla Wnioskodawcy obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy powstaje z chwilą otrzymania tej zaliczki przez Spółkę działającą w imieniu Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności, gdyby Spółka nie działała w imieniu Wnioskodawcy) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl