Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1149/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części wynikającego z faktur poniesionych na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - samorządowej jednostki kultury" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części wynikającego z faktur poniesionych na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - samorządowej jednostki kultury". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto X składa wniosek aplikacyjny o dofinansowywanie w ramach działania 3.3 A M. Regionalnego Programu Operacyjnego projektu "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - samorządowej instytucji kultury". Beneficjentem projektu będzie Miasto X, które składa wniosek o dofinansowanie. Miasto jest również właścicielem całości majątku powstałego w trakcie realizacji projektu. W chwili obecnej budynek, w którym mieści się MOK oddany jest mu w bezpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia nr x/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. na okres trzech lat. Po zakończeniu realizacji inwestycji rozbudowany i zmodernizowany budynek dalej będzie oddany w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, który będzie prowadził dotychczasową działalność statutową, wzbogaconą o możliwości, jakie da nowoczesna infrastruktura powstała w wyniku realizowanego przedsięwzięcia.

MOK jest samorządową instytucją kultury, wpisaną w rejestr instytucji kultury pod nr x/04 w dniu 2 stycznia 2004 r., posiadająca osobowość prawna, realizująca, zadania własne Miasta w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.

MOK jest także zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Miasto X jako podatnik podatku VAT nie osiąga żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) z tytułu świadczenia usług związanych z kulturą, którym ma służyć przedmiotowa inwestycja. Przychody takie osiąga MOK.

Ponadto jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 października 2008 r. Wnioskodawcą jest Miasto X a numer identyfikacji podatkowej dla Miasta X i urzędu Miasta jest jednakowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Miasto X jako beneficjent projektu pn. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - samorządowej instytucji kultury" ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT gdyż koszty te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, którą prowadzi Miasto.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z uregulowania tego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty mieszkańców, tak więc w szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 wspomnianej ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl powyższego towary i usługi nabywane w związku z realizacją omawianej inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ gmina jako jednostka samorządu terytorialnego skorzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami - tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z omawianą inwestycją.

Wedle posiadanej wiedzy po zakończeniu inwestycji zmodernizowany budynek zostanie przekazany w nieodpłatne używanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Przesłanką do opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) jest istnienie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczoną usługą oraz realizowanie usług na cele nie związane z prowadzoną działalnością.

Bazując na przytoczonych wcześniej przepisach ustawy o samorządzie gminnym, zadania z zakresu kultury należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. A zatem czynność przekazania zrealizowanej inwestycji do bezpłatnego używania podmiotowi, który będzie te zadania realizował jest czynnością związaną z prowadzeniem działalności gminy. Ponadto gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego skorzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań własnych należących do zakresu zadań publicznych. Tak więc przekazanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury zmodernizowanego budynku wraz z wyposażeniem do bezpłatnego używania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Miasto X w ramach swoich zadań realizuje projekt pn. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - samorządowej instytucji kultury". Ww. projekt jest realizowany w ramach wykonywania przez Miasto zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym w ramach działania 3.3 A M. Regionalnego Programu Operacyjnego. Po zakończeniu zmodernizowany budynek będący przedmiotem projektu zostanie przekazany w nieodpłatne używanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na podstawie umowy użyczenia.

W świetle powyższego realizacja projektu - "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) - samorządowej instytucji kultury", związana jest z wykonywaniem przez Miasto zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W zakresie realizacji zadań publicznych Miasto jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia.

Przez umowę użyczenia, w świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 710 - 719), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. - art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie zrealizowanej inwestycji do bezpłatnego użytkowania) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Miasto działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych) brak podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem przekazanie do bezpłatnego użytkowania majątku wytworzonego w ramach projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie inwestycji do użytkowania będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Miasto działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

Wobec powyższego biorąc pod uwagę fakt, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. przedsięwzięcia nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, Miastu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, czy przekazany nieodpłatnie majątek wytworzony w ramach projektu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury będzie wykorzystywany przez ten podmiot do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ w świetle ustawy o podatku od towarów i usług MOK jest odrębnym od Miasta podatnikiem.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl