Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1131/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w sytuacji gdy zawiadomienie o miejscu instalacji kasy złożono po 7 dniach od dnia jej fiskalizacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w sytuacji gdy zawiadomienie o miejscu instalacji kasy złożono po 7 dniach od dnia jej fiskalizacji.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1131/08/AS z dnia 8 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 8 kwietnia 2008 r.W dniu 23 maja 2008 r. przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w L. pisemne zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą jednej kasy fiskalnej pod adresem: xx-XXX N.S., ul. K. 1.W dniu 26 maja 2008 r. dokonano fiskalizacji kasy rejestrującej.Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej złożono w Urzędzie Skarbowym w L. w dniu 11 czerwca 2008 r., a więc po przekroczeniu obowiązujących 7 dni. Ewidencjonowanie sprzedaży Spółka rozpoczęła w obowiązującym terminie przy użyciu kasy fiskalnej spełniającej wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.Spółka zainstalowała kasę dobrowolnie i do dnia fiskalizacji tj. 26 maja 2008 r. obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyniósł 12.300,16 zł netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może skorzystać z odliczenia wydatku na zakup kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu netto, nie więcej niż 2.500,00 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 8 rozporządzenia Spółka może skorzystać z odliczenia wydatków na zakup kasy w wysokości 50% ceny zakupu netto kasy rejestrującej (nie więcej niż 2.500 zł.) z uwagi na złożenie do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania oraz terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Zgodnie natomiast z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.Przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr. 245, poz. 1807) (obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym) stanowi, iż odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownie do przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie natomiast z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, są obowiązani do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do odliczenia 50% wartości ceny zakupu kasy rejestrującej mają zarówno podatnicy, u których występuje obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jak również podatnicy, którzy mimo braku takiego obowiązku dobrowolnie rozpoczynają ewidencjonowanie przy użyciu kasy fiskalnej.

Podatnik, który chce skorzystać z przywileju odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, ma możliwość dokonania tego odliczenia wyłącznie po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:

1.

posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

2.

złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane ma formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania,

3.

rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników,

4.

dokonania fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, (zgłoszenie musi być dokonane na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca rozpoczął działalność w dniu 8 kwietnia 2008 r. W dniu 23 maja 2008 r., przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, zostało złożone w Urzędzie Skarbowym pisemne zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą jednej kasy fiskalnej. W dniu 26 maja 2008 r. dokonano fiskalizacji kasy rejestrującej. Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej złożono w Urzędzie Skarbowym w L. w dniu 11 czerwca 2008 r. Spółka zainstalowała kasę dobrowolnie.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów, stwierdzić należy, iż jednym z wymogów koniecznych do dokonania odliczenia 50% ceny zakupu (bez podatku) kasy rejestrującej (nie więcej jednak niż 2.500 zł) jest zachowanie 7-dniowego terminu do zgłoszenia kasy rejestrującej. Jeżeli zatem fiskalizacji kasy rejestrującej Wnioskodawca dokonał w dniu 26 maja 2008 r., to na podstawie § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, do dnia 2 czerwca 2008 r. obowiązany był do zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Czynności tej Wnioskodawca dokonał dopiero w dniu 11 czerwca 2008 r. a więc po terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 10 powołanego wyżej rozporządzenia.

Ponieważ nie został zachowany 7-dniowy termin przewidziany do zgłoszenia kasy rejestrującej, stwierdzić zatem należy, iż Wnioskodawca nie może dokonać odliczenia 50% ceny zakupu kasy rejestrującej. Wnioskodawca naruszył bowiem przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, gdyż rozpoczął ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej nie spełniającej wymagań określonych w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że może skorzystać z odliczenia wydatków na zakup kasy w wysokości 50% ceny zakupu netto, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl