Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1123/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 6 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 23 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenia usług transmisji danych (dostępu do sieci Internet) oraz sprzedaży komputerów akcesorii komputerowych i urządzeń telekomunikacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenia usług transmisji danych (dostępu do sieci Internet) oraz sprzedaży komputerów akcesorii komputerowych i urządzeń telekomunikacyjnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 23 października 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1123/08/MS z dnia 8 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

1.

świadczeniu usług internetowych sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 64.2 "usługi telekomunikacyjne", w których mieszczą się usługi dostępu do sieci Internet sklasyfikowane jako "usługi transmisji danych". Spółka posiada wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - posiada status operatora telekomunikacyjnego.

2.

sprzedaży komputerów, akcesorii komputerowych i urządzeń telekomunikacyjnych.

Spółka od 2004 r. ma zainstalowaną kasę fiskalną, na której jest rejestrowana sprzedaż zarówno komputerów, akcesorii komputerowych, urządzeń telekomunikacyjnych jak i opłat z tytułu abonamentu za dostęp do sieci Internet z tytułu zawartych umów z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz rolnikami ryczałtowymi. Z umów tych wynika obowiązek comiesięcznego wystawiania faktur. Są one wystawiane do paragonów fiskalnych.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, że prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących utracił w dniu 22 kwietnia 2004 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż usług dostępu do sieci Internet świadczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej i Spółka może zaprzestać fiskalizacji abonamentu, a wystawiać tylko faktury dokumentujące tę sprzedaż. Sprzedaż komputerów, akcesorii komputerowych i urządzeń telekomunikacyjnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nadal byłaby ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy może zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży usługi dostępu do sieci Internet za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, gdzie pod poz. 13 znajdują się usługi sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 64.2 "usługi telekomunikacyjne", w których mieszczą się usługi dostępu do sieci Internet sklasyfikowane jako "usługi transmisji danych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jednocześnie w myśl § 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzania, w pozycji 13, wymieniono sprzedaż usług sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 64.2 jako "usługi telekomunikacyjne".

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) powołanego rozporządzenia Ministra Finansów zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów: przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32).

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy m.in. usługi dostępu do Internetu, które zaklasyfikował do grupy PKWiU 64.2 - usługi telekomunikacyjne, określając je jako "usługi transmisji danych".

A zatem, w świetle powyższych uregulowań (§ 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z poz. 13 załącznika do tego rozporządzenia), świadczenie przez Wnioskodawcę usług transmisji danych (dostęp do sieci Internet - PKWiU 64.2) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

Odnosząc się do kwestii ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, należy wskazać, iż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) cytowanego rozporządzenia, sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych jest wyłączona ze zwolnienia z ewidencjonowania, co oznacza, iż zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (niezależnie od wysokości osiągniętego obrotu).

Ponadto jak wskazano we wniosku prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu (o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących) Wnioskodawca utracił w dniu 22 kwietnia 2004 r. Jednocześnie sprzedaż komputerów czy akcesoriów komputerowych nie została wymieniona jako zwolniona na czas określony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

W konsekwencji na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej również sprzedaży komputerów oraz akcesoriów komputerowych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Tym samym należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl