Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1107/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka X, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 17 października 2008 r.) oraz z dnia 21 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii". Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 17 października 2008 r.) oraz z dnia 21 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ośrodek X Spółka z o.o. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i posiada w całości sprzedaż zwolnioną z podatku VAT, gdyż świadczy usługi edukacyjne (PKWIU ex 80).

Realizując projekt szkoleniowy pn. "Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii" Wnioskodawca przeszkolił kadrę medyczną do nowo otwartego oddziału psychiatrii dziecięcej w Ł.

Projekt ten był realizowany w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. W wyniku ukończenia projektu oddział ten został otwarty.

Projekt był finansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczył usług szkoleniowych i po jego ukończeniu nie będzie związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca dokonywał następujących zakupów:

* noclegów,

* wyżywienia dla osób odbywających szkolenie,

* materiałów dydaktycznych,

* materiałów biurowych,

* połączeń telefonicznych,

* usług szkoleniowych przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury medycznej,

* najmu sal wykładowych i biurowych,

* ogłoszeń prasowych.

Jako kwotę kwalifikowaną Wnioskodawca rozliczał kwotę brutto łącznie z podatkiem VAT ze względu na brak możliwości odzyskania podatku naliczonego.

Końcowo Wnioskodawca doprecyzował zapytanie, które winno brzmieć "Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii"" oraz wyjaśnił, iż w pozycji 52 wniosku ORD-IN zamiast "kosztem podatkowym" winno być "kosztem kwalifikowanym".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii".

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego ponieważ posiada on sprzedaż wyłącznie zwolnioną z podatku VAT, wobec powyższego VAT naliczony jest dla niego kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. realizował projekt pn. "Nabycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji przez pracowników sektora służby zdrowia w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i związanych z nią elementów anestezjologii".

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT (usługi edukacyjne - PKWiU ex 80), oraz że po zrealizowaniu projekt nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Wobec powyższego zakupy dokonane w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ są wykorzystywane do świadczenia usług edukacyjnych (PKWiU ex 80), które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizowania przedmiotowego programu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego ponieważ posiada on sprzedaż wyłącznie zwolnioną z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i sług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl