IBPP1/443-1095/08/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1095/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko XXX, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) oraz pismem z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1095/08/MS z dnia 23 września 2008 r. oraz pismem z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1095/08/MS z dnia 8 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

XXX w okresie od 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. była beneficjentem projektu pod nazwą "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X" realizowanego w ramach WKP Priorytet 1 "Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", działanie 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" (projekt nr WKP 1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U) Projekt był finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej i 25% przez Instytucję Pośredniczącą, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszty związane z projektem dotyczyły głównie wynagrodzeń oraz usług, zakupów materiałów i innych kosztów (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń itp.). Projekt miał charakter pracy badawczej (tzw. "projekt miękki"), w której z wykorzystaniem metod foresightu zostały określone technologie w szerokim tego określenia znaczeniu wyznaczające najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w Regionie, mające pozwolić na jego zrównoważony rozwój. Końcowym wynikiem prac projektu było wydawnictwo książkowe zatytułowane "Raport Foresight wiodących technologii województwa X", które zostało przekazane jednostkom administracji rządowej i samorządowej, jednostkom otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcom w celu wykorzystania, zgodnie z założeniami projektu, przy określaniu kierunków rozwoju.

Zgodnie z przyjętymi wskaźnikami rezultatu projektu, z opracowanych prognoz rozwoju (dostępnych również na stronach internetowych projektu) będą korzystać zainteresowane podmioty, którym będzie przekazywany egzemplarz Raportu. Zatem w trakcie trwania projektu, jak również przy wykorzystaniu jego wyników nie była i nie będzie prowadzona działalność opodatkowana VAT-em.

W trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu, beneficjenci projektu - jednostki administracji rządowej i samorządowej, jednostki otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystają nieodpłatnie z efektów projektu. Jest to zgodne z przyjętymi wskaźnikami rezultatu projektu.

Zgodnie z zasadami finansowania projektu, ze środków przeznaczonych na jego realizację nie mogła być zakupiona aparatura i inne przedmioty będące środkami trwałymi. Realizowane w trakcie trwania projektu zakupy dotyczyły materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, w tym również materiałów o charakterze promocyjnym. Usługi występujące w planie projektu miały głównie charakter merytoryczny, związany z realizacją poszczególnych zadań, co wynikało z faktu, że projekt był realizowany na podstawie umowy partnerskiej i zadania przypadające na poszczególnych partnerów zlecane im były w sposób skutkujący zaliczeniem ich kosztów do kategorii usług. Drugą pozycją w tej kategorii wydatków były usługi wydawnicze, zaś efekty tych usług, czyli wydawnictwa były rozdysponowane w sposób opisany powyżej. Powstałe w wyniku realizacji projektu wydawnictwo książkowe nie było przez nikogo zamawiane, wydanie tej publikacji wynikało z zapisów harmonogramu oraz zapisów wskaźników rezultatu projektu.

Zatem zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu, nabyte towary i usługi nie mogły być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X" przysługuje Uczelni prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy w ramach projektu pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X" Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie będzie prowadzona działalność opodatkowana podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X" w ramach WKP Priorytet 1 "Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", działanie 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" (projekt nr WKP 1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U). Projekt był finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej i 25% przez Instytucję Pośredniczącą, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu mającego charakter pracy badawczej było (z wykorzystaniem metod foresightu) określenie technologii, w szerokim tego słowa znaczeniu, wyznaczających najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w Regionie, mające pozwolić na jego zrównoważony rozwój.

Końcowym wynikiem prac projektu było wydawnictwo książkowe zatytułowane "Raport Foresight wiodących technologii województwa X" oraz strona internetowa projektu.

Beneficjentami projektu były jednostki administracji rządowej i samorządowej, jednostki otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Przedmiotowa praca ma być wykorzystywana (zgodnie z założeniami projektu) przy określaniu kierunków rozwoju.

W trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu, beneficjenci projektu - jednostki administracji rządowej i samorządowej, jednostki otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystali nieodpłatnie z efektów projektu.

Zgodnie z zasadami finansowania projektu, ze środków przeznaczonych na jego realizację nie została zakupiona aparatura i inne przedmioty będące środkami trwałymi. Realizowane w trakcie trwania projektu zakupy dotyczyły materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, w tym również materiałów o charakterze promocyjnym.

Wnioskodawca podkreśla, że zarówno w trakcie trwania projektu, jak również przy wykorzystaniu jego wyników nie była i nie będzie prowadzona działalność opodatkowana podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego (związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych), ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa X" nie były i nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl