Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1081/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków związanych z realizowanymi inwestycjami w ramach projektu pn. "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków związanych z realizowanymi inwestycjami w ramach projektu pn. "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada nadany numer NIP. W ramach zadań własnych zamierza realizować inwestycję obejmującą:

* rozbudowę budynku ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę,

* budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej,

* budowę parkingu przy domu ludowym,

* wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu publicznym,

* wykonanie makiety Kopalni F. na placu publicznym,

* wykonanie nawierzchni na parkingu,

* wyłożenie drogi procesyjnej wokół kościoła kostką granitową.

Na wyżej wymienione zadania Wnioskodawca przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, OŚ III, działanie "Odnowa i rozwój wsi", projekt pn. "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę". Wnioskodawca na powyższy projekt może otrzymać dofinansowanie do wysokości 75%. Dofinansowanie to obejmuje koszty kwalifikowane w poczet których Wnioskodawca może zaliczyć również podatek VAT pod warunkiem, że nie można go odzyskać w polskim systemie podatkowym.

Przedmiotowe inwestycje w przyszłości nie będą służyły czynnościom opodatkowanym ponieważ budynek straży pożarnej, który w części przeznaczony zostanie na świetlicę wiejską i bibliotekę nie będzie prowadził działalności dochodowej, a jedynie będzie służył danej społeczności i poprawi walor estetyczny wsi z pożytkiem dla mieszkańców. Również budowa chodnika, parkingu, placu czy wykonanie drogi wokół kościoła nie będzie związana z działalnością opodatkowaną a jedynie zapewni bezpieczne parkowanie pojazdów i poruszanie się pieszych. Makieta Kopalni F. umieszczona zostanie na placu publicznym co w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność danej miejscowości. Inwestycje, które Wnioskodawca zamierza prowadzić będą wykonywane zarówno we własnych środkach (remont budynku OSP, budowa parkingu) jak i w obcych środkach (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej - umowa użyczenia na wykonanie prac zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w K. jako podmiotem sprawującym trwały zarząd gruntami w pasie drogowym, a Wójtem Gminy C.; oraz wykonanie nawierzchni na placu i drogi procesyjnej przy kościele - umowa użyczenia na wykonanie prac zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości Parafią Rzymsko - Katolicką w B. i Wójtem Gminy C. na wykonanie prac (kościół jest obiektem zabytkowym).

Właściciele nieruchomości, które zostały przekazane stosownymi umowami nie partycypują w kosztach przeprowadzonej inwestycji i przekazują własne nieruchomości nieodpłatnie.

Przedmiotowe inwestycje po zakończeniu nie będą przedmiotem zawieranych odpłatnych umów cywilnoprawnych ponieważ, te które będą własnością gminy pozostaną na majątku gminy, natomiast pozostałe po okresie karencji (zgodnie z zapisami unijnymi) zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom, ale dalej służyć będą danej społeczności i nie będą służyły celom dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę".

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego dotyczącego zakupów związanych z realizacją ww. inwestycji.

Stanowisko swoje opiera na przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi na fakt, iż realizowany projekt nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania te obejmują sprawy:

* gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy),

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy),

* utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy).

Stosownie do postanowień § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanymi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124.

Nawiązując do art. 86 ust. 1 czynności wykonywane przez Gminę nie będą związane z działalnością opodatkowaną, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych i w związku z tym nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego z faktur zakupowych. Gminie nie będzie również przysługiwało prawo do wystąpienia o zwrot podatku naliczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), a w szczególności rozdziału 12 tego rozporządzenia. W świetle § 27a ust. 1 Gmina nie może ubiegać o zwrot z uwagi na fakt, iż umowa na wykonanie prac zostanie zawarta w przyszłości czyli po dniu 1 maja 2004 r.

Ponadto Wnioskodawca stwierdza, że w świetle art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Gmina nie ma możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Mając na uwadze przywołane przepisy należy stwierdzić, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym), oraz sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina w ramach swoich zadań zamierza realizować projekt pod nazwą "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę".

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika ponadto, że nieruchomości na których realizowana będzie inwestycja stanowią własność Wnioskodawcy, Powiatowego Zarządu Dróg w K. oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej w B. Zrealizowane na nich inwestycje nie będą przedmiotem odpłatnych umów cywilnoprawnych, jak również nie będą służyły czynnościom opodatkowanym ponieważ w budynku straży pożarnej, który w części przeznaczony zostanie na świetlicę wiejską i bibliotekę nie będzie prowadzona działalność dochodowa, a jedynie będzie on służył danej społeczności i poprawi walor estetyczny wsi z pożytkiem dla mieszkańców. Chodnik, parking, plac czy droga wokół kościoła nie będą również związane z działalnością opodatkowaną a jedynie zapewnią bezpieczne parkowanie pojazdów i poruszanie się pieszych. Makieta Kopalni F. umieszczona zostanie na placu publicznym co w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność danej miejscowości.

Ponadto z wniosku wynika, że inwestycje dokonane na nieruchomościach nienależących do Wnioskodawcy (przekazanych nieodpłatnie w oparciu o umowy użyczenia celem wykonania prac modernizacyjnych w ramach projektu "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę"), po okresie karencji (zgodnie z przepisami unijnymi), zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom tych nieruchomości, tj. Powiatowemu Zarządowi Dróg w x oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej w B. Podmioty te nie partycypowały w kosztach prowadzonej inwestycji. Wnioskodawca podkreśla, że zrealizowany projekt i wykonywane w tym zakresie czynności nie będą związane z działalnością opodatkowaną.

Zatem z uwagi na to, iż przedmiotowe inwestycje nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą również służyły czynnościom opodatkowanym, a tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka uprawniająca do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Kształtowanie centrum wsi B. jako przestrzeni publicznej wraz z przebudową i rozbudową Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i bibliotekę".

Ponadto zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i sług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego umowa o dofinansowanie planowanego przez Wnioskodawcę zadania zawarta zostanie po tym terminie zatem w sprawie nie mają zastosowania wskazane postanowienia § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na marginesie należy również zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii podatku dochodowego gdyż nie sformułowano pytania w tym zakresie, a informację Wnioskodawcy przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl