IBPP1/443-1080/14/AW - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP1/443-1080/14/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1080/14/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu działki nr 2868/304 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu działki nr 2868/304.

Wniosek uzupełniono pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 16 października 2014 r. nr IBPP1/443-767/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W toku postępowania egzekucyjnego komornik będzie zbywać prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków objętych pięcioma księgami wieczystymi, należące do dłużnika będącego podatnikiem VAT. Nieruchomości są w większości zabudowane oraz były lub są do tej pory wydzierżawiane/wynajmowane przez dłużnika. Szczegółowe informacje na temat zabudowy i dzierżaw/najmu poniżej w zestawieniu na poszczególne księgi wieczyste.

KSIĘGA WIECZYSTA Nr..

Działka nr 2868/304 pow. 1.348 m2

Rok nabycia prawa wieczystego użytkowania: 05.12.1990

Działka częściowo utwardzona kostką brukową oraz asfaltem, wzdłuż działki częściowo widoczny krawężnik, większość działki przekopana ciężkim sprzętem.

Czy nabycie udokumentowano fakturą... nie

Czy przy nabyciu przysługiwało odliczenie VAT... nie

Czy budynek (budowlę) nabyto od innego podmiotu... nie

Czy poniesiono wydatki na ulepszenie (co najmniej 30% wart. pocz.)... nie

Czy przysługiwało prawo do odliczenia VAT od ulepszenia... nie dotyczy

Data pierwszego wydania pod najem lub dzierżawę: -

Powierzchnia użytkowa (m2): -

Pow. użytkowa części budynku podlegająca dzierżawie lub najmowi (m2): -

Czy od pierwszego zasiedlenia upłynęły 2 lata... -

Czy część niewykorzystana pod najem lub dzierżawę była wykorzystana przez dłużnika przez co najmniej 5 lat... tak

Czy była dzierżawa lub najem... nie

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

a. Utwardzenie kostką brukową i asfaltem oraz krawężnik posadowione na ww. działce są trwale związane z gruntem.

b. Utwardzenie kostką brukową i asfaltem oraz krawężnik posadowione na ww. działce stanowią pozostałość po nawierzchni drogowej i w istniejącym stanie nie są budowlą lub jej częścią w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane.

c. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest jako teren przemysłowy - Wyznacza się "Obszar przemysłowy" oznaczony symbolem PP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny z przeznaczeniem jako terem przemysłowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa, w ramach postępowania egzekucyjnego, prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków lub budowli położonych na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż:

1.

pierwsze zasiedlenie budynków lub budowli nastąpiło przed 1989 rokiem,

2.

nabycie przez podatnika użytkowania wieczystego i własności budynków lub budowli nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.),

3.

dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat nie dokonywał na nieruchomościach nakładów przekraczających 1/3 wartości nieruchomości.

Zwolnieniem nie będzie objęta jedynie dostawa prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych o nr 3271/304 oraz 3274/304. Dostawa wszystkich pozostałych działek będzie zwolniona z podatku VAT. Komornik stoi na stanowisku, że nawet, jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się ruiny po budynkach, należy traktować grunt jako zabudowany. Komornik stoi na stanowisku, że wszystkie działki poza ww. działkami 3271/304, 3274/304 są zabudowane i ich dostawa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 powołanej ustawy ilekroć w jej przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak wynika z wniosku, przedmiotem dostawy dokonywanej przez Wnioskodawcę będzie prawo wieczystego użytkowania działki nr 2868/304.

Działka częściowo utwardzona kostką brukową oraz asfaltem, wzdłuż działki częściowo widoczny krawężnik, większość działki przekopana ciężkim sprzętem.

Utwardzenie kostką brukową i asfaltem oraz krawężnik posadowione na ww. działce są trwale związane z gruntem, stanowią pozostałość po nawierzchni drogowej i w istniejącym stanie nie są budowlą lub jej częścią w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest jako teren przemysłowy - Wyznacza się "Obszar przemysłowy" oznaczony symbolem PP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny z przeznaczeniem jako terem przemysłowe.

Powyższe oznacza, że działka jest niezabudowana i objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako "Obszar przemysłowy" oznaczony symbolem PP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny z przeznaczeniem jako tereny przemysłowe.

Biorąc pod uwagę wynikający z wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do przedmiotowej działki nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ani w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem przepisy te dotyczą wyłącznie dostawy budynków, budowli lub ich części, a zatem nie mogą być stosowane do dostawy gruntu niezabudowanego.

Ponadto opisana dostawa nie będzie również korzystała ze zwolnienia określonego w powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ponieważ - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego - niezabudowany grunt mający być przedmiotem dostawy jest położony według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na "Obszarze przemysłowym" oznaczonym symbolem PP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny z przeznaczeniem jako tereny przemysłowe.

Jest zatem terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że dostawa przedmiotowego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% wynikającą z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że zwolnieniem nie będzie objęta jedynie dostawa prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych o nr 3271/304 oraz 3274/304, a dostawa wszystkich pozostałych działek będzie zwolniona z podatku VAT i że wszystkie działki poza ww. działkami 3271/304, 3274/304 są zabudowane i ich dostawa podlega zwolnieniu z podatku VAT - uznano za nieprawidłowe, gdyż dostawa działki nr 2868/304 nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku lecz będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Na marginesie tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny zdjęć, map lub rysunków, które nie mogą być i nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Ponadto tut. Organ informuje, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl