IBPP1/443-105/10/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-105/10/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2010 r. (data wpływu 3 lutego 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla dostawy brykietów z mieszanki zawierającej w swojej masie powyżej 50% słomy lub siana - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2009 r. wpłynął ww. wniosek z dnia 8 stycznia 2010 r., uzupełniony pismem z dnia 23 kwietnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla dostawy brykietów z mieszanki zawierającej w swojej masie powyżej 50% słomy lub siana.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Sp. z o.o. jest m.in. produkcja granulatu (peletu)) oraz brykietu ze słomy.

Do produkcji używane są słomy: pszeniczna, rzepaczana, żytnia oraz jęczmienna.

Proces produkcyjny paletowania o obejmuje następująca etapy:

* transport słomy w balotach do zakładu

* rozdrabniania wstępne

* suszenie sieczki

* rozdrabnianie wtórne na młynkach młotkowych

* granulowanie

* chłodzenie peletu

* magazynowania peletu.

Proces produkcyjny brykietowania obejmuje następujące etapy:

* transport słomy w belotach do zakładu

* rozdrabniania wstępne

* suszenie sieczki

* rozdrabnianie wtórne na młynkach młotkowych

* brykietowanie

* chłodzenie brykietu

* magazynowania brykietu.

Pelet i brykiet są produkowane ze słomy.

Jak wynika z pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 07.12.2009 dla celów podatkowych produkcja peletów ze słomy mieści się w grupowaniu PKWiU 01.11.60-00 "Słoma i siano".

Wnioskodawca dodaje również, że produkowane przez niego zarówno pellety jak i brykiety ze słomy sklasyfikowane są zgodnie z PKWiU 01.11.60 (słoma i siano) i sprzedawane są wyłącznie na rynku krajowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla brykietu i peletu wyprodukowanego ze słomy, o numerze PKWiU 01.11.60-00.10.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż brykietów i peletu ze słomy na rynku krajowym jest opodatkowana 3% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7., art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, przepisów wykonawczych do niej, a także pozostałych ustaw zawierających regulacje w zakresie podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze. zm.).

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 1 załącznika wymieniono wyroby o symbolu PKWiU ex 01.11 - zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

1.

arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2.

bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3.

kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4.

ziół suszonych sortowanych całych,

5.

roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.

Zgodnie z objaśnieniem do załącznika wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W poz. 1 załącznika do wskazanej ustawy wymieniono wyroby o symbolu PKWiU ex 01.11 - zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

1.

arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2.

bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3.

kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4.

ziół suszonych sortowanych całych,

5.

roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp. (PKWiU ex 01.11.9).

Z objaśnień do załącznika do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wskazany symbol PKWiU wraz z oznaczeniem "ex" dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. produkcja granulatu (peletu)) oraz brykietu ze słomy. Do produkcji używane są słomy: pszeniczna, rzepaczana, żytnia oraz jęczmienna.

Proces produkcyjny paletowania o obejmuje następująca etapy: transport słomy w balotach do zakładu, rozdrabniania wstępne, suszenie sieczki, rozdrabnianie wtórne na młynkach młotkowych, granulowanie, chłodzenie peletu, magazynowania peletu.

Proces produkcyjny brykietowania obejmuje następujące etapy: transport słomy w belotach do zakładu, rozdrabniania wstępne, suszenie sieczki, rozdrabnianie wtórne na młynkach młotkowych, brykietowanie, chłodzenie brykietu, magazynowania brykietu.

Pelet i brykiet są produkowane tylko ze słomy.

Jak wynika z pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 7grudnia 2009 r. produkcja peletów ze słomy mieści się w grupowaniu PKWiU 01.11.60-00 "Słoma i siano".

Wnioskodawca dodaje również, że produkowane przez niego zarówno pellety jak i brykiety ze słomy sklasyfikowane są zgodnie z PKWiU 01.11.60 (słoma i siano) i sprzedawane są wyłącznie na rynku krajowym.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne stwierdzić należy, iż o ile towary produkowane przez Wnioskodawcę tj. pellety i brykiety ze słomy, mieszczą się we wskazanym grupowaniu PKWiU 01.11.60 "Słoma i siano", to ich sprzedaż jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, poz. 1 załącznika do ustawy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienić należy, iż tut. organ podatkowy nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. To właśnie ten podmiot obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług. W przypadku zaistnienia wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Zaznaczyć również należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl