IBPP1/443-1042/11/AL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 września 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1042/11/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r., (data wpływu 21 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismami 12 września 2011 r. (data wpływu 16 września 2011 r.) oraz z dnia 26 września 2011 r. znak: XXX o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania transpondera do odczytywania oznakowania zwierząt oraz możliwości dokonania korekty deklaracji za miesiąc dokonania zakupu oraz odliczenia za ten miesiąc podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania transpondera do odczytywania oznakowania zwierząt możliwości dokonania korekty deklaracji za miesiąc dokonania zakupu oraz odliczenia za ten miesiąc podatku VAT.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 września 2011 r. (data wpływu 16 września 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP1/443-1042/11/AL z dnia 6 września 2011 r. oraz pismem z dnia 26 września 2011 r. znak: XXX

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów, które nie są przeznaczone w momencie zakupu do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny, wydzierżawienia dla innych podmiotów. Mając na uwadze przepis art. 86 ust. 1 nie dokonuje w momencie zakupu pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu przedmiotowych towarów. Wnioskodawca w momencie zakupu towarów nie posiada wiedzy, że będą one w przyszłości przedmiotem nieodpłatnego przekazania bądź darowizny.

Jednakże w okresie późniejszym, jednak nie dłuższym niż 5 lat od momentu zakupu, dokonuje darowizny tych towarów na rzecz swojej jednostki organizacyjnej (jednostki budżetowej) lub innego podmiotu wykonującego bądź nie wykonującego zadania gminy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 września 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż zakupione towary, które przekazano później w formie darowizn bądź nieodpłatnego przekazania różnym podmiotom to np. transponder do odczytywania oznakowania zwierząt.

W momencie zakupu towarów (przekazanych później w formie nieodpłatnego przekazania) Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących te zakupy. W momencie zakupu ww. towary przeznaczone były na potrzeby Wnioskodawcy bez zamiaru ich nieodpłatnego przekazania.

Nieodpłatnego przekazania dokonano na rzecz jednostki organizacyjnej Miasta - (jednostki budżetowej) na cele wykonywania przez nią zadań jst. tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy o samorządzie gminy).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 września 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż na podstawie faktury VAT w dniu 6 grudnia 2010 r. dokonał zakupu transpondera do odczytywania oznakowania zwierząt, który ma zamiar przekazać nieodpłatnie na rzecz Straży Miejskiej - jednostki organizacyjnej Miasta K.na cele wykonywania przez nią zadań własnych Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w ww. uzupełnieniu wniosku z dnia 26 września 2011 r.):

Czy późniejsze nieodpłatne przekazanie dokonane przez Wnioskodawcę należy opodatkować podatkiem VAT, pomimo tego, że w momencie zakupu towaru nie przysługiwało Wnioskodawcy odliczenie podatku VAT zawartego w zakupie od VAT należnego, jednocześnie dokonując korekty deklaracji za miesiąc dokonania zakupu i odliczyć za ten miesiąc podatek VAT, gdyż przeznaczenie zakupionego towaru uległo zmianie tj. dokonano czynności nieodpłatnego przekazania.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w ww. uzupełnieniu wniosku z dnia 26 września 2011 r.):

Późniejsze nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - mając na uwadze art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W momencie nabycia towaru podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupionego towaru. Towar ten był zakupiony na potrzeby Wnioskodawcy bez zamiaru jego późniejszego przekazania. Późniejsze przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż zostanie on przekazany jednostce organizacyjnej Miasta na cele wykonywania przez nią zadań własnych Miasta. Wobec tego nie dokona się korekty deklaracji za miesiąc dokonania zakupu poprzez odliczenie za ten miesiąc podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Analizując ww. przepisy prawa stwierdzić należy, iż co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem przesłanką opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów jest, aby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy w związku z nabyciem bądź wytworzeniem towarów będących przedmiotem przekazania podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia.

A zatem aby uznać za opodatkowaną dostawę towarów w postaci przekazania nieodpłatnego przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione dwa warunki łącznie:

1.

dostawa ta musi stanowić przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, w dniu 6 grudnia 2010 r. dokonał zakupu transpondera do odczytywania oznakowania zwierząt, który ma zamiar przekazać nieodpłatnie w okresie późniejszym jednostce organizacyjnej Miasta (jednostce budżetowej) na cele wykonywania przez nią zadań jednostki samorządu terytorialnego tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy o samorządzie gminy).

W momencie zakupu transpondera Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej ten zakup.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż nie można uznać nieodpłatnego przekazania transpondera do odczytywania oznakowania zwierząt za odpłatną dostawę towarów, bowiem nie został spełniony jeden z warunków tj. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ww. transpondera.

W świetle powyższego nieodpłatne przekazanie jednostce budżetowej transpondera do odczytywania oznakowania zwierząt, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przedstawionych okolicznościach nie została bowiem spełniona przesłanka art. 7 ust. 2 ustawy o VAT dotycząca istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyklucza możliwość uznania czynności nieodpłatnego przekazania transpondera za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy również kwestii czy w sytuacji dokonania nieodpłatnego przekazania transpondera i opodatkowania tego przekazania, gdy jednocześnie przy jego nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, Wnioskodawca będzie miał możliwość dokonania korekty deklaracji za miesiąc dokonania zakupu transpondera i odliczenia za ten miesiąc podatku VAT.

Z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT wynika, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 2 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5.

kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;

6.

różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Artykuł 86 ust. 11 ustawy o VAT stanowi, iż jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Rozpatrując wątpliwości Wnioskodawcy na gruncie ww. przepisów stwierdzić należy, iż skoro przy nabyciu transpondera Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i nie dokonał on tego odliczenia a jednocześnie, jak wynika z powyższych rozważań, czynność jego nieodpłatnego przekazania nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu, zatem brak jest przesłanek do dokonania korekty deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym dokonano zakupu transpondera.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy Wnioskodawcy faktycznie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego transpondera, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stwierdzenie w tym zakresie przyjęto jako element zdarzenia przyszłego, bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Podkreślić też należy, że niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do nieodpłatnego przekazania przedmiotowego transpondera i nie rozstrzyga co do kwestii opodatkowania ewentualnych innych przekazań, gdyż pytanie i stanowisko Wnioskodawca sformułował tylko i wyłącznie w odniesieniu do przekazania ww. transpondera.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl