Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1034/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedawane dodatki paszowe zaklasyfikowane do PKWiU 15.71 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedawane dodatki paszowe zaklasyfikowane do PKWiU 15.71.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest obrót środkami żywienia zwierząt. Decyzją z dnia 7 lutego 2007 r. nr PIW-KM-47-oc1607005p-1/2007 wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w N., Wnioskodawca nabył uprawnienia do prowadzenia działalności na rynku pasz w zakresie konfekcjonowania dodatków paszowych w zakładzie w S. Zakres przedmiotowy dodatków paszowych, których dotyczy powyższa decyzja zawarty jest w załączniku nr 1. Na podstawie powyższej decyzji Wnioskodawca wytwarza dodatki paszowe wymienione w załączniku nr 1 do powołanej decyzji. Wytwarzanie to polega na konfekcjonowaniu dużych opakowań w opakowania jednostkowe. Dodatki wymienione w załączniku nr 1 do decyzji mieszczą się w wykazie dodatków paszowych wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wykazów dodatków paszowych i materiałów paszowych. (M.P Nr 9, poz. 132). Pod następującymi pozycjami obwieszczenia wymienione są dodatki paszowe będące przedmiotem obrotu przez podatnika:

Wykaz dodatków - Numer rejestracyjny UE

* Formalina (Formaldehyd) E 240,

* Glikol Propylenowy (1,2 - Propandiol) E 490,

* Gliceryna (Glicerol) E 422,

* Witamina C E 300,

* Kwas mlekowy E 270,

* Kwaśny węglan sodu (Wodorowęglan sodu) E 500,

* Propionian sodu E 281,

* Propionian wapnia E 282,

* Siarczan miedzi E4,

* Wodorotlenek sodu E 6,

Wnioskodawca wprowadza do obrotu powyższe dodatki paszowe konfekcjonowane w powyżej opisany sposób, których skład, wzór chemiczny i opis dodatku paszowego odpowiada opisowi zawartemu w pozycji 5 powołanego obwieszczenia odnoszącemu się do poszczególnych pozycji dodatków paszowych. Wnioskodawca sprzedaż powyższych dodatków paszowych traktuje jako sprzedaż pasz dla zwierząt, kwalifikując je do PKWiU 15.71 i stosując 3% podatek VAT na podstawie przepisu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 30 kwietnia 2008 r.) załącznik - wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 3% poz. 43.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zakwalifikowanie przez podatnika sprzedaży dodatków paszowych w zakresie wyżej wymienionym, co do których podatnik posiada decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą podatnika jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności na rynku pasz w zakresie konfekcjonowania dodatków paszowych - jako sprzedaży pasz dla zwierząt hodowlanych z 3% stawką VAT jest prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż dodatków paszowych mieszczących się w wykazie dodatków paszowych ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy traktować jako sprzedaż pasz dla zwierząt, do których ma zastosowanie 3% stawka podatku od towarów i usług. Dodatki te zwiększają przyswajalność pasz, służą również do ulepszenia i konserwacji pasz dla zwierząt hodowlanych, ich brak powoduje zaburzenia w przemianie materii. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.), środki żywienia zwierząt obejmują pasze, dodatki paszowe i premiksy (art. 2 cyt. ustawy). Podobne uregulowanie dotyczące pasz zawarte jest w przepisach w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) - art. 4 pkt 1 i 5 cyt. ustawy. Dodatki paszowe będące przedmiotem sprzedaży przez podatnika, przeznaczone są do żywienia zwierząt, co zdaniem podatnika uzasadnia stosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla tego produktu obowiązującej dla produktów stosowanych w żywieniu zwierząt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Na mocy art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem były towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444) stanowi, iż w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W poz. 43 załącznika ww. ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, ustawodawca umieścił grupowanie PKWiU 15.7 Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10 -00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej Spółka dokonuje dostawy dodatków paszowych, które klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 15.71 "Pasza dla zwierząt hodowlanych". Dodatkowo Wnioskodawca zaznaczył, że dokonuje sprzedaży dodatków paszowych mieszczących się w wykazie dodatków paszowych ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy podkreślić, że w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) zostało zawarte zastrzeżenie, iż do dnia 31 grudnia 2008 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż wyrób sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 15.71 "Pasza dla zwierząt hodowlanych", mieści się w grupowaniu PKWiU 15.7 "Pasza dla zwierząt", wymienionym w poz. 43 załącznika do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy przedmiotowy wyrób nie jest przetworem z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95) lub karmą dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10 - 00.10 i -00.20), jego dostawa będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, zgodnie z poz. 43 załącznika do ww. ustawy.

Tym samym należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na zakończenie zaznaczyć należy, że Minister Finansów nie jest upoważniony do klasyfikacji statystycznej wyrobów, a niniejszą interpretację oparto na wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji sprzedawanych towarów, tj. PKWiU 15.71 - pasza dla zwierząt hodowlanych (PKWiU 15.7 - pasza dla zwierząt).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl