IBPP1/443-1002/11/AW - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT organizacji zajęć plastycznych dla dzieci, prowadzonych przez nauczyciela.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 września 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1002/11/AW Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT organizacji zajęć plastycznych dla dzieci, prowadzonych przez nauczyciela.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2011 r. (data wpływu 14 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zajęć plastycznych z dziećmi prowadzonych przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zajęć plastycznych z dziećmi prowadzonych przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od roku 2010 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na świadczeniu usług reklamowych. W miesiącu maju 2011 r. Wnioskodawca rozszerzył zakres działalności o prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 do 7 lat). Zajęcia te polegają na:

* działaniu twórczym poprzez zabawę,

* treningu zdolności manualnych,

* poznawaniu nowych technik plastycznych,

* rozwoju wrażliwości estetycznej,

* pobudzaniu kreatywnego myślenia,

* eksperymentowaniu z obrazem, dźwiękiem i fakturą,

* wycinaniu, wyklejaniu, malowaniu palcami,

* technikach multimedialnych, zabawie z kamerą.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu, na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uzyskując tytuł magistra sztuki. Kończąc ten kierunek studiów Wnioskodawca nabył uprawnienia do nauki plastyki w szkołach:

* podstawowych (od 4-tej klasy),

* gimnazjach,

* liceach,

* szkołach plastycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia z dziećmi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy je opodatkować stawką podstawową.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzone przez niego zajęcia kreatywne w zakresie szeroko rozumianej plastyki dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat można bez wątpienia zaliczyć do usług prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym. Z uwagi na posiadane wykształcenie dające Wnioskodawcy prawo do nauczania plastyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach plastycznych należy uznać, że usługi te świadczone są przez nauczyciela zgodnie z wymogami art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Przepis ten nie precyzuje jakie uprawnienia musi posiadać nauczyciel, w związku z czym fakt, iż Wnioskodawca prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a wykształcenie predestynuje go do nauczania w szkołach począwszy od 4 klasy, nie powinien mieć tu znaczenia.

Według Wnioskodawcy, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT - zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Z treści wniosku wynika, że od roku 2010 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na świadczeniu usług reklamowych. W miesiącu maju 2011 r. Wnioskodawca rozszerzył zakres działalności o prowadzenie zajęć kreatywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 do 7 lat), polegających na szeroko rozumianych zajęciach plastycznych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu, na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uzyskując tytuł magistra sztuki. Kończąc ten kierunek studiów Wnioskodawca nabył uprawnienia do nauki plastyki w szkołach:

* podstawowych (od 4-tej klasy),

* gimnazjach,

* liceach,

* szkołach plastycznych.

Jak wynika z powołanego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Należy w tym miejscu zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, iż jeżeli ww. usługi są świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem bezpośrednio na rzecz danego dziecka (tj. na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z rodzicami bądź opiekunami dziecka), to korzystają one ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Prywatnym nauczaniem nie będą bowiem usługi nauczania świadczone przez nauczyciela, ale np. na podstawie umowy zawartej ze szkołą czy przedszkolem lub innym podmiotem.

Ustawa ta nie przewiduje natomiast ograniczeń związanych z takimi szczegółami dotyczącymi wykształcenia jak w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę. Bez znaczenia zatem dla kwestii podatkowych ma fakt, że Wnioskodawca ma uprawnienia do nauczania dzieci starszych, natomiast usługi świadczy dla dzieci młodszych ponieważ ustawa o VAT nie posługuje się tego typu kryteriami. W świetle brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 27 tej ustawy istotne jest, by wykonywane przez Wnioskodawcę czynności były usługami:

1.

prywatnego nauczania,

2.

na poziomie przedszkolnym,

3.

świadczone przez nauczyciela.

Reasumując należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę jako nauczyciela usługi w formie prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć plastycznych z dziećmi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że są świadczone bezpośrednio na rzecz dziecka w oparciu o umowę zawartą z jego rodzicami lub opiekunami.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku gdyby Wnioskodawca nie zawierał umów z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci będących bezpośrednimi uczestnikami zajęć, lecz z innym podmiotem) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl