IBPBII/2/4511-73/15/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/4511-73/15/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku opatrzonym datą 13 stycznia 2014 r. (data otrzymania 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 23 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 11 marca 2015 r. Znak: IBPBII/1/4515-36/15/MCz, IBPBII/1/4514-30/15/MCz, IBPBII/2/4511-73/15/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 23 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 5 maja 2014 r. Wnioskodawca sprzedał działkę rolną nr 1176/1 o powierzchni 0,8922 ha, którą nabył 3 lutego 2012 r. w drodze działu spadku po babce i zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat. Z tytułu nabycia nie ma zobowiązań podatkowych.

Babka Wnioskodawcy zmarła 9 sierpnia 2006 r. Babka była współwłaścicielem w 1/2 części majątku (dom i gospodarstwo rolne), który stał się masą spadkową. Wnioskodawca w spadku nabył udział w wysokości 1/4 w masie spadkowej.

Wartość rynkowa masy spadkowej na dzień działu spadku i zniesienia współwłasności wynosiła 49.350 zł. Wartość rynkowa majątku, który w wyniku podziału został przyznany Wnioskodawcy to 12.337,50 zł. Oprócz działki nr 1176/1 Wnioskodawca nie otrzymał innych składników z dzielonego majątku. Działka nr 1176/1 stanowiła własność spadkodawcy w 1/2 części. Przy podziale nie było spłat ani roszczeń. Działka nr 1176/1 o powierzchni 0,8922 ha jest działką rolną - grunty orne i nie była zabudowana. W momencie sprzedaży Wnioskodawca nie był właścicielem gospodarstwa rolnego. Nabywca ww. działki jest rolnikiem i kupił ją z myślą powiększenia gospodarstwa rolnego.

Otrzymaną ze sprzedaży działki kwotę tj. 7.000 zł. Wnioskodawca przeznaczył na remont domu, który jest jego współwłasnością. Wnioskodawca posiada rachunki na kwotę wyższą niż 7.000 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą działki (nabytej w drodze działu spadku) w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przeznaczeniem kwoty na remont domu powinno przysługiwać mu zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że babka Wnioskodawcy posiadała udział 1/2 w domu i w gospodarstwie rolnym. W 2006 r. babka zmarła i spadek po niej nabył Wnioskodawca w 1/4 części. W następstwie dokonanego w 2012 r. działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał działkę rolną o powierzchni 0,8922 ha. W 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. działkę, a otrzymaną kwotę przeznaczył na remont domu.

W omawianej sprawie istotne jest więc ustalenie momentu nabycia sprzedanej w 2014 r. nieruchomości.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Tak więc dniem nabycia przez Wnioskodawcę prawa do 1/4 spadku jest data śmierci babki, czyli 2006 r.

Stosownie do treści art. 1035 ustawy - Kodeks cywilny - jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

W myśl natomiast art. 195 Kodeksu cywilnego - współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy - o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego - każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności.

Zatem dział spadku i zniesienie współwłasności to m.in. fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. O tym zaś czy udział uległ powiększeniu nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela bądź wielkość (powierzchnia) nieruchomości, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed i po dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności. Aby ustalić czy udział uległ powiększeniu należy porównać wartość udziału przed podziałem z wartością majątku jaki współwłaścicielowi przypadł w wyniku podziału.

W omawianej sprawie nieruchomość nr 1176/1 była współwłasnością Wnioskodawcy w udziale 1/8 (tekst jedn.: 1/4 z 1/2), ponieważ w drodze spadku Wnioskodawca nabył udział 1/4 w masie spadkowej po zmarłej babce, która posiadała udział 1/2 w gospodarstwie rolnym, w skład którego wchodziła m.in. ww. działka.

Jak wskazał Wnioskodawca wartość rynkowa masy spadkowej na dzień działu spadku i zniesienia współwłasności, w której Wnioskodawca posiadał udział 1/4 wynosiła 49.350 zł, a zatem przysługujący Wnioskodawcy udział miał wartość 12.337,50 zł. Wnioskodawca w odpowiedzi na pytanie zawarte w wezwaniu Organu - jaka na dzień działu spadku była wartość rynkowa majątku, który w wyniku podziału został mu przyznany - wskazał 12.337,50 zł. Ponadto wskazano, że zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat, a w wyniku podziału Wnioskodawca nie otrzymał innych składników majątku oprócz działki nr 1176/1.

Jeżeli zatem w istocie na dzień działu spadku i zniesienia współwłasności wartość majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku podziału była równa wartości udziału 1/4 jaki Wnioskodawca posiadał w masie spadkowej, to w dacie działu spadku i zniesienia współwłasności w 2012 r. nie doszło po stronie Wnioskodawcy do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wówczas należy stwierdzić, że datą nabycia przez Wnioskodawcę działki nr 1176/1 jest data śmierci babki Wnioskodawcy, a więc 2006 r., co oznacza, że pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 2011 r. Tym samym sprzedaż w 2014 r. przez Wnioskodawcę odziedziczonej nieruchomości, nie stanowiła dla niego w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W takim przypadku obojętny podatkowo jest cel na jaki zostały przeznaczone środki pieniężne uzyskane z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości, ponieważ jak już wskazano sprzedaż działki nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jej nabycie i tym samym nie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. A zatem fakt, że Wnioskodawca wyremontował dom za uzyskane ze sprzedaży pieniądze pozostaje bez znaczenia.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaną działkę nabył w drodze działu spadku w 2012 r. i uzyskany przychód może korzystać ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem go na remont domu nie można było uznać za prawidłowe.

Jeżeli jednak stan faktyczny przedstawiony we wniosku różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl