Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/423-7/09/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału podstawowego w spółce, w której 100% udziałowcem jest Gmina - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału podstawowego w spółce, w której 100% udziałowcem jest Gmina.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1993 r. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Gminy. Walne Zgromadzenie ma zamiar podwyższyć kapitał podstawowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki oraz majątku wniesionego aportem. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Wspomniane dochody (przychody) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanej sytuacji powstaje dochód (przychód) do opodatkowania po stronie udziałowca czyli Gminy.

2.

Czy powstały dochód (przychód) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 lub art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.

Czy Spółka powinna otrzymać od Gminy oświadczenie na druku CIT-5.

4.

Czy Spółka powinna sporządzić informację CIT-7 i deklarację CIT-6R.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z regulacją zawartą w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządowych. Podwyższenie kapitału podstawowego ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym z zysku netto spółki oraz majątku wniesionego aportem jest przysporzeniem majątkowym, którego źródłem jest majątek gminy, a te dochody są wymienione w powołanej ustawie. W takim razie Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia w zakresie omawianych dochodów. Z tego względu spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji CIT-7 ani deklaracji CIT-6R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady podwyższania kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 257-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

W myśl art. 260 § 1 ww. ustawy, uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Z przytoczonego przepisu wprost wynika, iż dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału podstawowego (zakładowego) stanowi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa podatkowa nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od rodzaju środków, z jakich dokonano podwyższenia. Każde podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki rodzi po stronie udziałowca dochód do opodatkowania. Oznacza to, że przekazanie kapitału podstawowego na kapitał zakładowy - przy czym podatkowo nie jest istotne w jaki sposób kapitał zapasowy został utworzony - powoduje powstanie dochodu (przychodu) u osoby prawnej będącej udziałowcem spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jak stanowi art. 22 ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego zobowiązana jest spółka, u której nastąpiło podwyższenie tego kapitału stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W myśl art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 3 płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z powyższych przepisów wynika wprost, że podwyższenie kapitału podstawowego (zakładowego) spółki z zysku netto wywołuje obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Osoby prawne będące udziałowcami spółki uzyskują dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu, a spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki aportu nie znajdzie zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie nastąpi ani w wyniku podziału wypracowanego przez spółkę zysku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ani z przekazania środków z innych kapitałów, lecz będzie następstwem wniesienia do spółki majątku. W związku z powyższym będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z kolei art. 12 ust. 1b ww. ustawy wskazuje, że przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

* zarejestrowania spółki kapitałowej albo

* wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo

* wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zgodnie natomiast z ww. art. 14 ust. 1 przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Wniesienie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Zatem w świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych stwierdzić należy, że wniesienie do spółki aportu i objęcie nowych udziałów (akcji) lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów powoduje, że podmiot wnoszący wkład niepieniężny (aport) w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu.

Reasumując, podwyższenie kapitału zakładowego spółki z zysku netto powoduje, że Gmina jako udziałowiec spółki uzyskuje na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, natomiast w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki aportu Gmina uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Jednakże z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Stosownie zaś do art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gminy są m.in. dochody z majątku gminy. Majątkiem Gminy będzie zarówno dochód Gminy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jak również przychód uzyskany z tytułu wniesienia do spółki aportu. Zatem dochód (przychód) ten nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W zakresie tego dochodu (przychodu) Gmina korzysta bowiem z przysługującego jej zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym na spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek przesyłania formularzy podatkowych do urzędu skarbowego i Gminy (CIT-6R, CIT-7). Stanowisko wnioskodawcy należy uznać zatem za prawidłowe.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie natomiast zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych jednostek. Przepis ten nie dotyczy zatem sytuacji opisanej we wniosku i nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek.

Ponadto należy zauważyć, że stosownie do treści art. 26 ust. 1a ww. ustawy, jeśli podatnicy korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie składają płatnikowi oświadczenie (CIT-5), że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. W związku z powyższym spółka nie powinna otrzymać od Gminy oświadczenia CIT-5 bowiem Gmina nie będzie korzystała ze zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl