IBPBII/2/415-989/10/NG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/2/415-989/10/NG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-989/10/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 14 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2010 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu z tytułu zbycia w celu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ojciec Wnioskodawcy jest wspólnikiem w spółce z o.o. i zamierza w przyszłości darować wnioskodawcy część udziałów w tej spółce, przy czym nie zostało jeszcze zdecydowane ile udziałów w spółce z o.o. zostanie darowanych wnioskodawcy.

Jeżeli zostanie podjęta ostateczna decyzja o darowiźnie, jak również określone zostaną wszystkie warunki darowizny, darowizna udziałów zostanie dokonana z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów umowy spółki z o.o. Wartość rynkowa udziałów zostanie określona w umowie darowizny. Udziały zostaną darowane wnioskodawcy, jako osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na skutek zawartej umowy darowizny wnioskodawca stanie się pełnoprawnym wspólnikiem w spółce z o.o. Wnioskodawca przystąpi do spółki z o.o. na tych samych warunkach, jakie aktualnie przysługują ojcu wnioskodawcy.

Jeżeli w przyszłości wnioskodawca podejmie decyzję o wystąpieniu ze spółki z o.o. poprzez zbycie udziałów w celu ich umorzenia, wówczas umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem. Zbycie udziałów w celu ich umorzenia nastąpi przez wnioskodawcę - osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie odpowiadać wartości rynkowej udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wartość rynkowa udziałów w spółce z o.o. z dnia ich nabycia przez wnioskodawcę w drodze darowizny, która to wartość zostanie określona w umowie darowizny, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów.

2. Czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% należy pobrać od nadwyżki przychodu otrzymanego przez wnioskodawcę w związku z umorzeniem udziałów w spółce z o.o., nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości udziałów z dnia ich darowizny.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad.1) wartość rynkowa udziałów w spółce z o.o. z dnia ich nabycia przez wnioskodawcę w drodze darowizny, która to wartość zostanie określona w umowie darowizny, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów.

Ad.2) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% należy pobrać od nadwyżki przychodu otrzymanego przez wnioskodawcę w związku z umorzeniem udziałów, nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości udziałów z dnia ich darowizny.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in.:

* dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy),

* należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z umorzenia udziałów został uregulowany w art. 24 ust. 5d ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem jednak postanowień m.in. art. 24 ust. 5 pkt 2 i art. 24 ust. 5d przedmiotowej ustawy.

Ze względu na to, że art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się w rozdziale 5 ustawy "Szczególne zasady ustalania dochodu" należy uznać, że przepis ten ma pierwszeństwo przed art. 30a ust. 6 ww. ustawy.

Oznacza to, że przychód ze sprzedaży udziałów w celu ich umorzenia można pomniejszyć o koszty podatkowe, przy czym mogą to być koszty wyłącznie wymienione w art. 24 ust. 5d ww. ustawy. W konsekwencji, opodatkowaniu podlegał będzie dochód ustalony według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5d ww. ustawy, tj. nadwyżka przychodu podatkowego nad kosztami podatkowymi.

W przedmiotowej sytuacji oznacza to, że jeżeli nastąpi umorzenie udziałów, które wnioskodawca nabędzie w drodze darowizny, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad wartością rynkową udziałów z dnia nabycia darowizny (gdyż to będzie koszt podatkowy zgodnie z art. 24 ust. 5d ww. ustawy). Tylko ta nadwyżka będzie opodatkowana 19% ryczałtowym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT).

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka z o.o. jako płatnik będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od ww. dochodu. Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy spółka z o.o. ma przekazać kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W świetle powyższego, należy przyjąć, że:

* rynkowa wartość udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny będzie stanowiła dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów,

* ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 19% należy pobrać od nadwyżki przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia ich darowizny.

Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska powołuje się na interpretacje indywidualne Ministra Finansów wydane w jego imieniu przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 października, 2009 r., Znak: IPPB2/415- 477/09-4/AS

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r., Znak: IPPB2/415- 422/09-2/LK

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r., Znak: IPPB2/415- 409/09-2/AS

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2009 r., Znak: ILPB2/415- 611/09-2/JK

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lipca 2009 r., Znak: ILPB1/415- 507/09-2/AK

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2009 r., Znak: ILPB2/415- 452/09-2/JK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 wyżej powołanej ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Stosownie do art. 24 ust. 5d ww. ustawy dochodem z umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d.

Zastrzeżenie zawarte w tym przepisie oznacza, że w określonych sytuacjach opodatkowaniu podlega dochód ustalony dokładnie według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d ww. ustawy.

Dochodem ze zbycia w celu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jest zatem różnica pomiędzy kwotą uzyskanego przychodu a kosztami uzyskania przychodu. W przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, koszty uzyskania przychodów ustala się do wysokości wartości przedmiotu darowizny z dnia jej nabycia. Należy przyjąć, że wartość tę ustala się zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym, w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny koszty uzyskania przychodów ustala się do wysokości wartości przedmiotu darowizny z dnia jej nabycia. Zatem koszty uzyskania przychodu należy ustalić w wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa umorzonych udziałów z dnia otrzymania darowizny. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie równe lub mniejsze od ich wartości z dnia nabycia darowizny obowiązek zapłaty podatku dochodowego w ogóle nie powstanie.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku z tego tytułu jest spółka, która występuje w roli płatnika. Stosownie bowiem do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko wnioskodawcy, że wartość rynkowa udziałów w spółce z o.o. z dnia ich nabycia przez wnioskodawcę w drodze darowizny, która to wartość zostanie określona w umowie darowizny, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego umorzenia tych udziałów oraz, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% należy pobrać od nadwyżki przychodu otrzymanego przez wnioskodawcę w związku z umorzeniem udziałów, nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości udziałów z dnia ich darowizny należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl