IBPBII/2/415-854/14/ŁCz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/2/415-854/14/ŁCz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-854/14/ŁCz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25 września 2014 r. (data otrzymania 30 września 2014 r.), uzupełnionym 12 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 28 listopada 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-854/14/ŁCz wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 12 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1990 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców działkę gruntu pod zabudowę mieszkaniową. W dniu 29 lipca 2002 r. połowę udziału w działce Wnioskodawca podarował małżonkowi. Wyrokiem Sądu z 6 maja 2014 r. małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane. W dniu 1 lipca 2014 r. byli małżonkowie dokonali aktem notarialnym umowy o podział majątku objętego wspólnością ustawową. W wyniku tej umowy mieszkanie, które małżonkowie posiadali w udziałach po #189;, przeszło w całości na byłego małżonka Wnioskodawcy w zamian za co były małżonek zobowiązał się spłacić Wnioskodawcę kwotą 57 475,00 zł. Również 1 lipca 2014 r. byli małżonkowie podpisali kolejny akt notarialny #8722; umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego. Umową tą były małżonek Wnioskodawcy przeniósł na Wnioskodawcę nieodpłatnie swoje udziały w działkach gruntu nabytych 29 lipca 2002 r. celem zwolnienia ze spłaty kwoty 57 475,00 zł wynikającej z umowy o podział majątku wspólnego. W dniu 19 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca zbył aktem notarialnym działkę nabytą na podstawie umowy darowizny z 1990 r. i umowy przeniesienia prawa własności w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z 1 lipca 2014 r. za cenę 57 000,00 zł.

Jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku przedmiotem podziału majątku wspólnego było wyłącznie mieszkanie, które w rezultacie podziału majątku z 1 lipca 2014 r. przypadło byłemu małżonkowi Wnioskodawcy. Udziały we wszystkich działkach, które Wnioskodawca otrzymał od byłego małżonka aktem notarialnym z 1 lipca 2014 r. były małżonek Wnioskodawcy nabył w 2002 r. w drodze umowy darowizny.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Jeżeli nabycie udziału w sprzedawanej działce nastąpiło w wyniku rozliczeń majątku wspólnego, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat kalendarzowych od nabycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabycie sprzedawanego udziału nastąpiło wskutek rozliczenia majątku wspólnego a wartość sprzedawanego udziału była niższa niż kwota rozliczenia udziału przy umowie o podział majątku objętego wspólnością ustawową, nie dotyczy Wnioskodawcy podatek dochodowy z tytułu zbycia udziału w nieruchomości gruntowej przed upływem pięciu lat od nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Użyte w cytowanym przepisie "odpłatne zbycie" oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Powyższy przepis jednoznacznie stanowi, że źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, co może następować m.in. w formie umowy sprzedaży.

Wobec wyżej przywołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Ze względu na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "nabycie", należy odnieść się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego - przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zgodnie z prawem cywilnym darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zarówno zobowiązanie darczyńcy do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym na rzecz obdarowanego czyli do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, to umowa darowizny pod rygorem nieważności winna mieć formę aktu notarialnego. Tym samym zawarcie umowy darowizny nieruchomości powoduje przejście jej własności na obdarowanego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, w którym darczyńca daruje tę nieruchomość obdarowanemu a obdarowany darowiznę przyjmuje. Z tą datą darczyńca traci własność nieruchomości.

Zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego #8722; jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.

Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) jest umową, na mocy której obie strony (dłużnik i wierzyciel) wyrażają zgodę na umorzenie istniejącego dotąd zobowiązania, jeśli dłużnik zamiast pierwotnie ustalonego, spełni inne świadczenie. Przyjmuje się, że umowa, o której mowa w ww. przepisie ma charakter odpłatnej umowy rozporządzającej, gdyż wierzyciel w miejsce dotychczasowego roszczenia uzyskuje inne. Płatność za świadczenie (wynagrodzenie) nie musi mieć bowiem charakteru pieniężnego, może oznaczać również uzyskanie świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania lub znoszenia. I tak przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub prawa w zamian za zwolnienie z długu, jest odpłatnym zbyciem tej rzeczy lub prawa, nie następuje bowiem pod tytułem darmym. Analogicznie u drugiej strony umowy ma miejsce nabycie własności rzeczy lub prawa, gdyż wierzyciel nabywa prawo własności rzeczy lub prawa, którego dotąd nie posiadał.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1990 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców działkę gruntu pod zabudowę mieszkaniową. Następnie 29 lipca 2002 r. udział #189; w działce Wnioskodawca podarował małżonkowi. Wyrokiem Sądu z 6 maja 2014 r. małżeństwo zostało rozwiązane, a 1 lipca 2014 r. byli małżonkowie dokonali aktem notarialnym umowy o podział majątku objętego wspólnością ustawową. W wyniku tej umowy mieszkanie które małżonkowie posiadali w udziałach po #189; przeszło w całości na byłego małżonka Wnioskodawcy w zamian za co były małżonek zobowiązał się spłacić Wnioskodawcę kwotą 57 475,00 zł. W tym samym dniu były małżonek przeniósł na Wnioskodawcę swoje udziały w działkach gruntu nabytych 29 lipca 2002 r. celem zwolnienia ze spłaty kwoty 57 475,00 zł wynikającej z umowy o podział majątku wspólnego. W dniu 19 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca zbył aktem notarialnym działkę nabytą na podstawie umowy darowizny z 1990 r. i umowy przeniesienia prawa własności w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z 1 lipca 2014 r. za cenę 57 000,00 zł.

Jak wynika zatem z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca w sprzedanej nieruchomości nabył udziały w różnym czasie:

* udział #189; nabył w 1990 r. w drodze darowizny od rodziców,

* udział #189; nabył 1 lipca 2014 r. w drodze czynności prawnej określonej w art. 453 Kodeksu cywilnego (datio in solutum).

Odnosząc powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że zbycie działki w części dotyczącej udziału #189; nabytego w drodze darowizny od rodziców nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, a tym samym nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że połowa przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nie będzie w ogóle podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast druga połowa przychodu ze sprzedaży nieruchomości odpowiadająca udziałowi #189; nabytemu 1 lipca 2014 r. w drodze datio in solutum będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaży Wnioskodawca dokonał przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia tego udziału.

W tym miejscu należy wyjaśnić Wnioskodawcy, że wbrew jego przekonaniu, nie można mówić o nabyciu 1 lipca 2014 r. udziału w działkach na skutek rozliczenia majątku wspólnego. W opisanej sprawie przedmiotem podziału majątku wspólnego #8722; co podkreślił sam Wnioskodawca #8722; był wyłącznie lokal mieszkalny, który w wyniku podziału majątku wspólnego przypadł małżonkowi Wnioskodawcy. W zamian za przekazany udział w lokalu mieszkalnym małżonek Wnioskodawcy został zobowiązany do spłaty Wnioskodawcy kwotą 57 475,00 zł. W celu wywiązania się z zobowiązania były małżonek przekazał Wnioskodawcy udziały w działkach, które Wnioskodawca w trakcie trwania małżeństwa (2002 r.) przekazał małżonkowi. Natomiast w żadnym razie udziały w działkach przekazane w 2002 r. małżonkowi nie wchodziły w skład wspólności majątkowej małżeńskiej Wnioskodawcy i jego byłego małżonka. Udziały te stanowiły osobisty majątek byłego małżonka. Tezę tę potwierdzają przepisy prawa cywilnego.

W celu wyjaśnienia powyższych kwestii należy zauważyć, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Z kolei według art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1.

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2.

przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3.

prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4.

przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5.

prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6.

przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7.

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8.

przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9.

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10.

przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przywołany przepis art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera domniemanie, że jeżeli między małżonkami obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, to przedmiot majątkowy nabyty w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego małżonków, poza przypadkami wymienionymi w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dlatego w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości fakt, że udziały w działkach, którymi Wnioskodawca obdarował byłego małżonka, wchodziły w skład jego majątku odrębnego. Powyższe stwierdzenie rodzi daleko idące konsekwencje. Należy bowiem zauważyć, że skoro określony przedmiot nie należał do majątku wspólnego małżonków to nie mógł być przedmiotem podziału majątku wspólnego. Potwierdza to sam fakt zawarcia umowy w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego tj. zwolnienia z zapłaty kwoty, którą były małżonek Wnioskodawcy zobowiązany był wypłacić Wnioskodawcy tytułem spłaty za przejęcie #8722; w ramach podziału wspólnego majątku #8722; lokalu mieszkalnego. Podsumowując, nabyty 1 lipca 2014 r. udział wynoszący #189; w działce nie był elementem podziału majątku wspólnego małżonków, lecz stanowił majątek osobisty byłego małżonka Wnioskodawcy. Zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przeniesienie tego udziału na rzecz Wnioskodawcy stanowi element rozliczenia pomiędzy byłymi małżonkami majątku wspólnego. Wnioskodawca udział w działce nabył 1 lipca 2014 r. w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego i stał się właścicielem opisanej działki w całości dopiero w tej dacie.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży udziału nabytego w 2014 r. należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono bowiem m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Niezależnie od powyższej regulacji wyjaśnić należy, że pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć zatem związek przyczynowo-skutkowy.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ww. ustawy - koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania.

Należy zauważyć, że "płatność" nie musi mieć charakteru pieniężnego w postaci konkretnego przepływu gotówkowego. Płatność może oznaczać również uzyskanie świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania lub znoszenia. Innymi słowy, pod pojęciem płatności nie należy rozumieć wyłącznie zapłaty ceny w pieniądzu (zwiększenie aktywów zbywcy) - płatnością może być również zwolnienie z długu czy potrącenie wzajemnych, wymagalnych wierzytelności (zmniejszenie pasywów zbywcy).

W opisanej sprawie własność udziałów w działkach (w tym w sprzedanej działce) Wnioskodawca nabył w drodze umowy unormowanej w art. 453 Kodeksu cywilnego (świadczenie w miejsce wykonania). Na mocy tej umowy były małżonek Wnioskodawcy przenosząc w powyższym trybie udziały w działkach (w tym w sprzedanej działce) zwolnił się z ciążącego na nim zobowiązania (spłaty kwoty 57 475,00 zł wynikającej z umowy o podział majątku wspólnego). Łączna wartość przeniesionych na rzecz Wnioskodawcy udziałów w działkach odpowiadać zatem będzie kwocie spłaty (57 475,00 zł), a jednocześnie stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu wszystkich nabytych udziałów w działkach. Wnioskodawca posiadał bowiem wobec byłego małżonka wierzytelność na kwotę 57 475,00 zł i niejako w zamian za tę wierzytelność nabył udziały w działkach od byłego małżonka. Stąd kwotę tę można uznać za jego wydatki na nabycie udziałów.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy - wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jak wynika z powyższych przepisów podstawą obliczenia podatku jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału #189; w nieruchomości określonym zgodnie z art. 19 ustawy (tekst jedn.: wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak obliczony dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętać jednak należy, że skoro sprzedaż udziału #189; nabytego w 1990 r. nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, to koszty odpłatnego zbycia i koszty uzyskania przychodu jakie ewentualnie Wnioskodawca poniósł przypadające proporcjonalnie na nabyty w 1990 r. udział nie będą mogły być odliczone od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Koszty, tak jak przychód, należy podzielić proporcjonalnie, na połowę.

Ponadto należy podkreślić, że Wnioskodawca 1 lipca 2014 r. nabył od byłego małżonka działki (a więc nie tylko jedną działkę będącą przedmiotem sprzedaży), dlatego też koszt nabycia sprzedawanej działki należy określić proporcjonalnie do wartości wszystkich nabytych 1 lipca 2014 r. działek. Aby ustalić koszt uzyskania przychodu sprzedanej działki należy ustalić jaki procent (%) stanowi wartość rynkowa sprzedanej działki z dnia nabycia do wartości rynkowej wszystkich działek nabytych 1 lipca 2014 r. Tak ustalony procent (%) wskaże jaka część kwoty 57 475,00 zł stanowi koszt uzyskania przychodu sprzedanej działki.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Podsumowując, przychód uzyskany ze sprzedaży udziału #189; w działce stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. W sytuacji Wnioskodawcy przychodem z odpłatnego zbycia działki będzie połowa ceny wynikająca z aktu notarialnego sprzedaży, a więc kwota 28 500,00 zł (57 000,00 zł: 2) o ile odpowiada wartości rynkowej, pomniejszona o ewentualne #189; kosztów odpłatnego zbycia np. prowizję biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami z tytułu sprzedaży. Natomiast kosztami uzyskania przychodu będą udokumentowane koszty nabycia udziału w działce czyli określony procent z kwoty 57 475,00 zł (tekst jedn.: ustalony proporcjonalnie do wartości działki będącej przedmiotem sprzedaży). W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w działce przewyższą przychód uzyskany ze sprzedaży tego udziału, to nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu dokonanej transakcji.

W świetle powyższych wyjaśnień stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl