IBPBII/2/415-791/09/NG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-791/09/NG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 28 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2009 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca 23 stycznia 2003 r. wspólnie z żoną zaciągnął w banku kredyt hipoteczny w wysokości 117 920 zł (na 15-letni okres) na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Z tego tytułu w latach 2003-2005 małżonkowie korzystali z ulgi odsetkowej. Jednak wkrótce ich plany życiowe uległy zmianie i postanowili zamienić mieszkanie na dom. W dniu 26 lipca 2005 r. wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął kredyt hipoteczny w innym banku w wysokości 180 000 zł na budowę domu jednorodzinnego. W związku z rosnącymi kosztami budowy 16 grudnia 2005 r. został sporządzony aneks do umowy, zwiększający kwotę kredytu do 230 000 zł W maju 2006 r. budynek został oddany do użytkowania. Natomiast w listopadzie 2005 r. małżonkowie sprzedali mieszkanie wraz z kredytem, aby móc realizować inwestycję budowy domu. Po spłacie zobowiązań wobec pierwszego banku w wys. 105 298,53 zł reszta z uzyskanej ze sprzedaży kwoty w wys. 82 873,25 zł została zainwestowana w budowę domu. Przez pięć miesięcy 2005 r. wnioskodawca spłacał równocześnie dwa kredyty, ale z ulgi odsetkowej w tym roku korzystał tylko w przypadku kredytu na mieszkanie. Natomiast w 2006 r. wnioskodawca korzystał już z ulgi z kredytu na budowę domu jednorodzinnego. W styczniu 2007 r. wnioskodawca zamienił droższy kredyt hipoteczny na tańszy kredyt konsolidacyjny w innym banku. Na skutek przedłużającej się procedury związanej z udzieleniem kredytu, pomimo starań podjętych już w listopadzie 2006 r. umowa została podpisana dopiero 17 stycznia 2007 r. Tym samym wnioskodawca utracił prawo do ulgi odsetkowej. Zmiana ustawy w 2009 r. zezwalająca osobom, które utraciły prawo do ulgi odsetkowej na skutek zamiany kredytów na tańsze, działająca wstecz, aż do 2002 r., otworzyła wnioskodawcy możliwość skorzystania z owej ulgi za lata 2007-2008. Ulga ta w połączeniu z ulgą na naukę dziecka, za internet oraz wspólne rozliczenie się wnioskodawcy z małżonką dala łączny odpis sięgający prawie 10 500 zł. Mimo początkowej jasności sytuacji po pewnym czasie urzędnik sprawdzający dokumenty wnioskodawcy przedstawił swoje wątpliwości co do braku jasności w stosunku do możliwości korzystania przez wnioskodawcę z owej ulgi, ze względu na to, że jego zdaniem w latach 2003-2006 wnioskodawca miał dwie inwestycje, a jego zdaniem można korzystać z odpisu tylko na jedną inwestycję (powołał się na artykuł zamieszczony w Gazecie Prawnej nr 101 z 26 maja 2009 r.).

Wnioskodawca przed złożeniem zeznania podatkowego konsultował się z różnymi biurami podatkowymi. Przekonało to wnioskodawcę, że jego sytuacja jest wyjątkowa, która nie została przedstawiona w Gazecie Prawnej, na którą powoływał się urzędnik. Fakt zamiany mieszkania na dom powoduje, że mamy do czynienia ciągle z jedną inwestycją mieszkaniową. Wnioskodawca korzystał z odpisów na mieszkanie jedynie przez 3 lata, środki uzyskane z jego sprzedaży zainwestował w całości w budowę domu, w dalszym ciągu na cele mieszkaniowe. Wszystkie interpretacje powyższej ulgi dostępne w środkach masowego przekazu (np. w Gazecie Prawnej) wykluczające możliwość odpisów na dwie inwestycje, nie dotyczą w ocenie wnioskodawcy jego sytuacji, bo chodzi tam o odpisy jednoczesne na dwie różne inwestycje. W związku wątpliwościami interpretacyjnymi urząd skarbowy zaproponował wnioskodawcy wypłatę części bezspornej kwoty odpisu i zwrócenie się o rozstrzygnięcie zaistniałych niejasności do Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, gdzie mieszkanie wraz z kredytem zamieniono na kredytowaną budowę domu wnioskodawca ma prawo do korzystania z ulgi odsetkowej, kiedy to faktycznie, zdaniem wnioskodawcy mamy do czynienia z jedną inwestycją mieszkaniową dla jednej rodziny.

Zdaniem wnioskodawcy, interpretacje prawne dotyczące korzystania z ulgi odsetkowej nabytej w latach 2002-2006 nie obejmują jego wyjątkowej sytuacji, w dostępnych interpretacjach oraz środkach masowego przekazu mówią o niemożliwości korzystania z ulg odsetkowych na dwie lub więcej inwestycji, ale równolegle w tych latach budowlanych. W przypadku wnioskodawcy, jego zdaniem, mamy do czynienia cały czas z jedną inwestycją, ponieważ służy jego potrzebom mieszkaniowym, tylko zmieniła swój charakter. Mieszkanie zostało zamienione na dom. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zainwestowano w budowę owego domu. Wnioskodawca uważa, iż pozbawienie go prawa do korzystania z ulgi odsetkowej byłoby wysoce niezasadne i niesprawiedliwe oraz nie znajdujące odniesienia w przepisach o uldze odsetkowej, jak również w ich szerokiej interpretacji. W przekonaniu wnioskodawcy intencją ustawodawcy było ograniczenie ulgi odsetkowej dla osób prowadzących równolegle więcej niż jedną inwestycję budowlaną i na różne potrzeby mieszkaniowe (np. sprzedaż, wynajem).

Wnioskodawca decydując się na inwestycję mieszkaniowa, liczył się z poważnymi zobowiązaniami finansowymi na długie lata, uwzględniał możliwość korzystania z ulgi odsetkowej (wcześniej nie korzystał z tzw. dużej ulgi budowlanej). Perspektywa korzystania z odpisów przez długie lata w znacznej mierze przeważyła o podjęciu tak trudnej dla wnioskodawcy decyzji. Czyżby zatem fakt, że w latach 2003-2005 wnioskodawca korzystał z ulgi odsetkowej na kupno mieszkania i nie wyczerpał w związku z tym limitu kwoty możliwej do odpisania spowodował, że zamiana mieszkania na kredytowaną budowę domu pozbawiła wnioskodawcę możliwości skorzystania w dalszym ciągu z ulgi odsetkowej do wyczerpania limitu. Sam urząd skarbowy przyznał, że sytuacja wnioskodawcy jest unikalna i z braku stosownych interpretacji przepisów nie wiedział, jak się do tej wyjątkowej sytuacji odnieść.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. stanowi, iż podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie zatem z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1.

budową budynku mieszkalnego, albo

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 ww. ustawy, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 ustawy,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynku mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a jej zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę,

5.

do zeznania o którym mowa w art. 45 ustawy, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki o których mowa w ust. 1 ustawy:

a.

zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 ustawy,

b.

nie zostały faktycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,

c.

nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu"br>g. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych.

Jednocześnie w przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m#178; powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m#178; powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy pierwszego odliczenia odsetek można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26 ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26 ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) znowelizował art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. I tak, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w znowelizowanym brzmieniu, podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Tym samym ustawodawca rozszerzył możliwość odliczania odsetek do kredytów zaciągniętych na spłatę kredytu mieszkaniowego, czyli na tzw. kredyty konsolidacyjne, czy refinansowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w dniu 23 stycznia 2003 r. zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 117 920 zł na zakup mieszkania i korzystał z ulgi odsetkowej. Następnie w dniu 26 lipca 2005 r. zaciągnął kolejny kredyt budowlano-hipoteczny w wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na budowę domu jednorodzinnego. W dniu 16 grudnia 2005 r. został sporządzony aneks do umowy zwiększający kwotę kredytu do 230 000 zł. Następnie wnioskodawca w listopadzie 2005 r. sprzedał mieszkanie, aby móc zrealizować inwestycję budowy domu. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania w wys. 105 298,53 zł wnioskodawca przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, a resztę w wys. 82 873 wnioskodawca przeznaczył na budowę domu. Wnioskodawca przez 5 miesięcy 2005 r. spłacał równocześnie 2 kredyty, ale z ulgi odsetkowej w tym roku korzystał tylko w przypadku kredytu mieszkaniowego. Natomiast w 2006 r. wnioskodawca korzystał już z ulgi i odliczał odsetki dotyczące kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego. Z kolei w styczniu 2007 r. wnioskodawca zamienił droższy kredyt hipoteczny na tańszy konsolidacyjny w innym banku. Wątpliwość wnioskodawcy sprowadza się do pytania czy w jego sytuacji, mając również na uwadze zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł korzystać z ulgi odsetkowej.

Jak już wyżej wskazano zgodnie z art. 26b ust. 1 ww. ustawy od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1.

budową budynku mieszkalnego albo

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Ustawodawca w wyżej wymienionym przepisie poprzez użycie na końcu punktów 1-3 wyrazu "albo" ograniczył prawo do korzystania z ulgi odsetkowej wyłącznie do jednego rodzaju inwestycji. W konsekwencji, skorzystanie przez podatnika z odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego mieszkania, o którym mowa w pkt 3, pozbawia podatnika możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1-2 i 4.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z kredytami dotyczącymi innego rodzaju inwestycji. Wykładnia językowa art. 26b ust. 1 ww. ustawy, a w szczególności jak już wskazano wyżej, zastosowanie w owym przepisie przez ustawodawcę alternatywy rozłącznej poprzez użycie spójnika "albo" wskazuje w sposób nie budzący wątpliwości, że ustawodawca ograniczył prawo do korzystania z ulgi odsetkowej wyłącznie do jednego rodzaju inwestycji. W konsekwencji, skorzystanie przez wnioskodawcę z odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, o którym mowa w pkt 3, pozbawia wnioskodawcę możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1- 2 i 4. Innymi słowy wnioskodawcy przysługiwała ulga odsetkowa tylko w odniesieniu do kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, natomiast w odniesieniu do kredytu zaciągniętego na budowę domu należy zauważyć, że dotyczył on innego rodzaju inwestycji w rozumieniu art. 26b ust. 1 ww. ustawy, co oznacza, że odnośnie kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego powyższa ulga odsetkowa wnioskodawcy nie przysługiwała. Oznacza to, że ulga ta nie przysługuje także odnośnie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę powyższego kredytu hipotecznego na budowę domu jednorodzinnego.

Odnośnie argumentu wnioskodawcy, że niemożność odliczenia w ramach ulgi odsetkowej kredytów zaciągniętych na dwie lub więcej inwestycji dotyczy tylko kredytów spłacanych równolegle w tych samych latach podatkowych, należy zauważyć, że zawarty w przytoczonym wyżej w art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej, zwrot "podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r...." oraz użycie przez ustawodawcę w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. alternatywy rozłącznej, w sposób nie budzący wątpliwości wskazują, że ulga odsetkowa przysługuje tylko odnośnie odsetek od kredytów zaciągniętych na ten sam rodzaj inwestycji do wysokości limitu. Bez znaczenia jest zatem fakt wcześniejszej spłaty kredytu oraz niewyczerpanie przez wnioskodawcę limitu, skoro drugi kredyt dotyczył innego rodzaju inwestycji w rozumieniu art. 26b ust. 1 ww. ustawy. Innymi słowy okoliczność, że wnioskodawca spłacił wcześniej swoje zobowiązanie kredytowe nie oznacza, że może on po raz wtóry skorzystać z ulgi odsetkowej, z tytułu kredytu zaciągniętego na innego rodzaju inwestycję w rozumieniu art. 26b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Odnośnie argumentu wnioskodawcy, że zarówno zakup mieszkania, jak i budowa domu jednorodzinnego to jedna inwestycja mająca na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, należy zauważyć, że fakt, iż zakup mieszkania, jak i budowa domu rodzinnego służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy nie oznacza, że mamy do czynienia z jedną inwestycją. W przedstawionym stanie faktycznym, zdaniem Organu, mamy do czynienia z dwoma inwestycjami. Pierwsza to zakup mieszkania, a druga to budowa domu jednorodzinnego, które służą jednemu celowi - zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy. Fakt, że powyższe inwestycje służą jednemu celowi nie oznacza, że mamy do czynienia z jedną, czy też z jednego rodzaju inwestycją. Należy jeszcze raz podkreślić, że z brzmienia przepisu art. 26b ust. 1 ww. ustawy w sposób jednoznaczny wynika, że ulga odsetkowa przysługuje podatnikowi tylko odnośnie jednego rodzaju inwestycji wymienionych w tym przepisie. Innymi słowy wnioskodawcy przysługiwałaby ulga odsetkowa odnośnie drugiego kredytu oraz kredytu konsolidacyjnego tylko w przypadku gdyby wnioskodawca zaciągnął powyższy kredyt na tego samego rodzaju inwestycję co pierwszy kredyt czyli na zakup mieszkania, gdyż tylko taka inwestycja byłaby inwestycją tego samego rodzaju co inwestycja, odnośnie której wnioskodawcy przysługiwała ulga odsetkowa.

Odnośnie argumentu wnioskodawcy, że pozbawienie go prawa do ulgi odsetkowej byłoby niesprawiedliwe i niezasadne, należy zauważyć, że zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Wszelkie ulgi i zwolnienia są też wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Oznacza to, że w prawie podatkowym w stosunku do wszelkich ulg i zwolnień zabronione jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zdaniem organu, możliwość skorzystania przez wnioskodawcę z ulgi odsetkowej w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie, byłaby w istocie takim właśnie zastosowaniem wykładni rozszerzającej przepisu art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stanowisko wnioskodawcy, że pozbawienie go prawa do ulgi odsetkowej nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa podatkowego należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przestawionym stanie faktycznym.

Do wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. załączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Niniejsza interpretacja została wydana dla wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Żona wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl