Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-74/09/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 26 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaconej byłemu właścicielowi należności z tytułu poniesionych nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaconej byłemu właścicielowi należności z tytułu poniesionych nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno - gospodarczych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nadleśnictwo zamierza dokonać na rzecz osoby fizycznej (będącej zarazem pracownikiem Nadleśnictwa) zwrotu poniesionych przez nią nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno - gospodarczych w okresie, gdy była jego właścicielem.

Zabudowania te do połowy 2003 r. stanowiły własność Skarbu Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo, a następnie z dniem 23 lipca 2003 r. zostały sprzedane w drodze przetargu wyżej wspomnianemu pracownikowi, na co zawarto umowę w formie aktu notarialnego.

Pracownik, który w tym czasie stał się właścicielem, dokonał koniecznych prac remontowych zabezpieczających substancję budynków. Prace remontowe zakończył przed końcem 2003 r.

Na początku stycznia 2004 r. ustalono, że sprzedaż ta dokonana została z naruszeniem prawa, zawiera błędy, w związku z czym w dniu 24 stycznia 2004 r. dokonano unieważnienia aktu notarialnego (z dnia 23 lipca 2003 r.) przenoszącego własność budynku mieszkalnego z Nadleśnictwa na pracownika. Jednocześnie zabudowania te z dniem 24 stycznia 2004 r. stały się ponownie własnością Nadleśnictwa, a pracownik stał się ich najemcą.

Taki stan trwał do 1 marca 2008 r., kiedy to Nadleśnictwo wystąpiło do pracownika o rozwiązanie umowy najmu. W odpowiedzi pracownik wystosował pismo określające wysokość swoich roszczeń związanych z poniesionym remontem w 2003 r. Wartość tych prac (według cen na styczeń 2004 r.) został określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Obecnie Nadleśnictwo zamierza zawrzeć w tej sprawie ugodę sądową z pracownikiem i wypłacić na jego rzecz określoną (ugoda sądową) kwotę środków pieniężnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacona należność z tytułu poniesionych przez byłego właściciela nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych stanowiących obecnie własność Nadleśnictwa podlega opodatkowaniu. Jeśli tak, to czy wartość tej wypłaconej kwoty należy łączyć z przychodami ze stosunku pracy i pobrać zaliczkę na podatek, czy też kwotę tę należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego od wartości kwoty zwrotu poniesionych nakładów; jest natomiast zobowiązane do zawiadomienia na druku PIT-8C urzędu skarbowego oraz byłego właściciela (będącego zarazem pracownikiem) o wysokości przychodów osiągniętych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem o przychodzie można mówić wtedy, gdy ma on charakter trwałego przysporzenia majątkowego, tj. ma konkretny wymiar finansowy. Wobec tego do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu różnego rodzaju zwrotów nakładów własnych poczynionych za inny podmiot.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca zamierza zawrzeć ugodę sądową, na podstawie której zapłaci byłemu właścicielowi należność z tytułu poniesionych nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych.

Równocześnie z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wartość ta została określona - według cen ze stycznia 2004 r. - przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż dokonany przez wnioskodawcę zwrot poniesionych tylko przez byłego właściciela nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych nie stanowi przysporzenia majątkowego. Wnioskodawca nie będzie więc zobowiązany do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości kwoty zwrotu poniesionych nakładów.

Na wnioskodawcy, który dokona tylko zwrotu nakładów nie będzie zatem również ciążyć obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ustawy, ponieważ - jak wykazano powyżej - zwrot przez wnioskodawcę nakładów poniesionych przez osobę fizyczną nie stanowi w ogóle jakiegokolwiek źródła przychodu - również tego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl