IBPBII/2/415-616/11/CJS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-616/11/CJS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 9 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości:

* przeznaczonego na spłatę kredytu konsolidacyjnego - jest nieprawidłowe,

* przeznaczonego na wykończenie lokalu zakupionego w 2008 r. oraz spłatę kredytu na zakup i wykończenie tego lokalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 3 marca 2005 r. aktem notarialnym pozostając w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa) zakupił wraz z żoną mieszkanie za kwotę 135.000 zł, na zakup którego został zaciągnięty kredyt hipoteczny z dnia 2 marca 2005 r. Kredyt ten został zaciągnięty na zakup nieruchomości i jej wykończenie łącznie na kwotę 189.145,42 zł. Przedmiotowy kredyt hipoteczny został spłacony zaciągniętym kredytem konsolidacyjnym z dnia 5 grudnia 2006 r. na kwotę 223.546,00 zł.

Kredyt ten został zaciągnięty w celu spłacenia następujących zobowiązań:

* kredyt hipoteczny - 178.267,47 zł co stanowi 79,75% wys. kredytu konsolidacyjnego;

* kredyt gotówkowy - 9.335,99 zł co stanowi 4,17% wys. kredytu konsolidacyjnego;

* kredyt gotówkowy - 15.790,57 zł co stanowi 7,07% wys. kredytu konsolidacyjnego;

* spłaty linii ROR - 8.000,00 zł co stanowi 3,58% wys. kredytu konsolidacyjnego;

* cele konsumpcyjne - 12. 151,97 zł co stanowi 5,42% wys. kredytu konsolidacyjnego.

W dniu 17 kwietnia 2007 r. nieruchomość, na którą został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny została sprzedana na podstawie aktu notarialnego za kwotę 235.000,00 zł. Część środków za powyższą nieruchomość została przelana przez kupującą na konto kredytu konsolidacyjnego przed dniem sporządzenia aktu notarialnego jej sprzedaży a kwota 125.000,00 zł została przelana przez kupującą po tej dacie (17 kwietnia 2007 r.).

Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 26 lutego 2007 r. został orzeczony rozwód i małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane. W ustawowym terminie wnioskodawca złożył stosowne oświadczenie, iż w ciągu dwóch lat przeznaczy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe a dokładniej mówiąc jej połowę (rozwód) czyli 117.500,00 zł.

W dniu 26 listopada 2008 r. wnioskodawca nabył za kwotę 113.700,00 zł lokal mieszkalny, na zakup którego został zaciągnięty kredyt hipoteczny w dniu 6 września 2007 r. na kwotę 143.787,00 zł - na jego zakup i wykończenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy połowę kwoty przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości 235.000,00 zł - połowa ze względu na rozwód 117.500,00 zł, podlegającą opodatkowaniu można obniżyć o:

* kwotę, która wpłynęła od osoby kupującej nieruchomość na konto kredytu konsolidacyjnego po podpisaniu aktu notarialnego jej sprzedaży (na podstawie stosownego zaświadczenia banku - jak ustalono 125.000,00 zł podzielonej na #189; ze względu na rozwód) przy czym kredyt konsolidacyjny był zaciągnięty na spłacenie kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego lokalu, a następnie przy pomocy kredytu konsolidacyjnego nastąpiło sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszkalnego;

* kwotę dotychczas wpłaconą na konto aktualnego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup posiadanej nieruchomości;

* sumy kwot z faktur wydatkowanych na wykończenie posiadanej nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy, kwota 117.500,00 zł (połowa wartości nieruchomości sprzedanej) podlegająca opodatkowaniu w wysokości 10% - powinna zostać pomniejszona o 79,75% kwoty, która została wpłacona przez kupującą na konto kredytu konsolidacyjnego czyli: 117.500,00 zł - 49.843,75 zł (kwota 125.000,00 zł, której połowa stanowi 62.500,00 zł, z niej 75% daje właśnie 49.843,75 zł)= 67.656,25 zł

Otrzymana kwota 67.656,25 zł powinna zostać pomniejszona dodatkowo o:

* sumę faktur poniesionych kosztów na wykończenie lokalu mieszkalnego zakupionego w dniu 26 listopada 2008 r.

* sumę kwot jakie zostały dotychczas wpłacone na konto zaciągniętego kredytu hipotecznego w dniu 6 września 2007 r.

Wnioskodawca uważa, iż kredyt konsolidacyjny został zaciągnięty za sfinansowanie poprzednio zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości, a jego spłata nastąpiła w celu nabycia innej nieruchomości.

Na poparcie własnego stanowiska powołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 1135/07.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz

c.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 17 kwietnia 2007 r. będąc współwłaścicielem lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 r. w udziale wynoszącym 1/2 wnioskodawca dokonał wraz z drugim współwłaścicielem jego sprzedaży. Cena sprzedaży tego lokalu została ustalona w umowie zawartej w formie aktu notarialnego na kwotę 235.000,00 zł, tj. w kwocie 117.500,00 zł przypadającej na wnioskodawcę. Część sumy stanowiącej cenę sprzedaży została przeznaczona na spłatę kredytu konsolidacyjnego, a część została przeznaczona na wykończenie nowo nabytego lokalu mieszkalnego zakupionego w dniu 26 listopada 2008 r. oraz na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 6 września 2007 r. na zakup tegoż lokalu mieszkalnego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że skoro lokal mieszkalny został nabyty w 2005 r. i sprzedany w 2007 r. czyli przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym doszło do nabycia, to przychód ze sprzedaży podlegał będzie opodatkowaniu według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) zmieniono zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Natomiast ust. 3 tego artykułu określa sposób ustalenia wartości rynkowej, a ust. 4 - tryb postępowania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 i 2a) ustawy. W związku ze sprzedażą podatnik składa deklarację PIT-23.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b - ulga odsetkowa (art. 21 ust. 2a ww. ustawy).

W myśl art. 28 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) - podatek płatny jest najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1.

od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2.

począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Z powyższego wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jest wydatkowanie uzyskanych z tej sprzedaży środków w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Przy czym w przypadku wydatku na spłatę kredytu lub pożyczki, istotnym jest cel zaciągnięcia tego kredytu lub pożyczki. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu.

Zatem oznacza to, iż ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy mają prawo korzystać m.in. podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, pod warunkiem, że jest to nieruchomość wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) a spłata będzie służyć realizacji celu mieszkaniowego. W związku z powyższym, jeżeli podatnik nie korzystał z odliczeń w ramach tzw. "ulgi odsetkowej", to przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup, może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., ale pod warunkiem, że spłata ma służyć realizacji nowego celu mieszkaniowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przed dniem sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży część ceny sprzedaży została przelana przez kupującą na konto kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego przez wnioskodawcę i jego żonę na spłatę pięciu różnych zobowiązań wobec banku w tym kredytu hipotecznego na zakup zbywanej nieruchomości. Stwierdzić zatem należy, iż spłata jaka została dokonana ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie spełnia wymogów art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dwóch powodów. Po pierwsze kredyt, jaki został spłacony z tych środków, czyli kredyt konsolidacyjny nie został zaciągnięty na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego, lecz na spłatę innych kredytów (w tym kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego). Należy zauważyć, że katalog zwolnień określony w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. ma charakter zamknięty. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy nie dopuszcza możliwości zwolnienia przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu innego niż kredyt zaciągnięty na cele określone w lit. a). Tym samym kredyt spłacany przez podatnika winien być zaciągnięty na jeden z celów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy. Tymczasem kredyt, który z uzyskanych ze sprzedaży środków spłacił wnioskodawca nie był kredytem zaciągniętym na jeden z wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy celów, lecz kredytem zaciągniętym na spłatę innych kredytów. Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji na spłatę jakich kredytów został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny. Z umowy kredytu, który wnioskodawca spłacił ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynika bowiem cel na jaki został zaciągnięty. W zawartej umowie o kredyt konsolidacyjny jako cel zostały wskazane cele konsumpcyje oraz spłata innych kredytów kredytobiorcy, a nie cel wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy. Tym samym należy stwierdzić że zwolnienie wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy w tym przypadku nie przysługuje.

Drugą przesłankę wyłączającą zwolnienie podniósł w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1248/10). Sąd stwierdził, powtarzając za Naczelnym Sadem Administracyjnym, że celem ustawodawcy przy konstrukcji zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie było udzielanie pomocy w spłatach należności - kredytów, pożyczek i odsetek - związanych z wcześniejszym zakupem nieruchomości, którą podatnik zbył uzyskując przychód. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nadmienił w uzasadnieniu wyroku, że prawo do zwolnienia byłoby zasadne, gdyby spłata kredytu konsolidacyjnego nastąpiła w celu nabycia innej nieruchomości również w przypadku sfinansowania zakupu kolejnym kredytem. Zdaniem Organu w niniejszej sprawie nie mamy jednak do czynienia z taka sytuacją. To, że wnioskodawca kierując się uzasadnieniem Sądu twierdzi, że spłata kredytu konsolidacyjnego nastąpiła celem nabycia innej nieruchomości oraz że przy pomocy kredytu konsolidacyjnego nastąpiło sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszkalnego według Organu nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym. W chwili planowanej sprzedaży mieszkania wnioskodawcę i jego żonę obciążało zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego, na którego spłatę środki przed dokonaniem sprzedaży przekazała kupująca. Dzięki temu zostało zredukowane w znacznej części zadłużenie małżonków z tytułu kredytu konsolidacyjnego. Poza faktem, że dzięki zasileniu przez kupującą konta kredytowego małżonków nastąpiła pomoc w spłacie ich należności nie można dostrzec zasadności twierdzeń wnioskodawcy, jakoby ta spłata miała nastąpić w celu nabycia innej nieruchomości. Zdaniem Organu celem dokonanej w kwietniu 2007 r. spłaty nie był zakup innej nieruchomości, ale zmniejszenie ciężaru kredytowego małżonków przez kupującą i uwolnienie nabywanego przez nią lokalu od ciążącej na lokalu hipoteki aby możliwa była sprzedaż lokalu bez obciążeń. Tym bardziej oceniając cel na jaki został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny nie można dostrzec w jaki sposób przy jego pomocy miało nastąpić sfinansowanie zakupu nowego lokalu, skoro przy jego pomocy małżonkowie skumulowali jedynie 5 różnych ciążących na nich zobowiązań w jedno i zastąpili kilka rat jedną bez wątpienia ułatwiając sobie płatność swojego zadłużenia.

Zatem mając na uwadze powyższe uregulowania prawne jak również zapadły w indywidualnej sprawie wnioskodawcy ww. wyrok, stwierdzić należy, iż przeznaczając środki ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu konsolidacyjnego wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., ponieważ wnioskodawca nie dokonał spłaty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę innych kredytów oraz spłata kredytu konsolidacyjnego nie miała nic wspólnego z nabyciem innej nieruchomości.Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy.

Tak więc kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania, w części przeznaczonej na spłatę kredytu konsolidacyjnego podlegać będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W związku z czym stwierdzić należy, iż stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do pozostałych wydatków wymienionych przez wnioskodawcę we wniosku tzn. wydatków na wykończenie lokalu mieszkalnego oraz spłaty kredytu na zakup i wykończenie lokalu stwierdzić należy, iż wydatki te co do zasady mieszczą się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy. Dlatego też stanowisko wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Jednakże zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają tylko te środki pieniężne, które wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 17 kwietnia 2007 r. w tej części w jakiej zostały przeznaczone na cele enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. W odniesieniu do wydatków przeznaczonych na wykończenie lokalu mieszkalnego uznać należy, iż ze zwolnienia z opodatkowania mogą korzystać wydatki poniesione na remont własnego lokalu mieszkalnego, a zatem będą to wydatki poniesione od dnia 26 listopada 2008 r. tj. od dnia w którym wnioskodawca został właścicielem tego lokalu.

Odnosząc się do powołanego w uzasadnieniu własnego stanowiska wnioskodawcy, orzeczenia sądu administracyjnego wskazać należy, iż tutejszy organ podatkowy wydał interpretację indywidualną dokonując oceny przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Orzeczenie powołane przez wnioskodawcę zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl