Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-551/13/MZa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 17 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniach 29 czerwca 2013 r. i 2 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działki w drodze zamiany - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działki w drodze zamiany. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-551/13/MZa wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniach 29 czerwca 2013 r. i 2 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nabył aktem notarialnym na podstawie umowy przeniesienia własności w dniu 2 czerwca 2006 r. działkę nr.... W 2012 r. wnioskodawca wraz z właścicielami działki sąsiedniej oznaczonej nr ewidencyjnym... podjął działania polegające na podziale przedmiotowych nieruchomości celem poprawy funkcjonalności parceli. Podział polegał na wydzieleniu części zabudowanej, działek dojazdowych oraz parceli, które po umowie zamiany umożliwiałyby praktyczniejsze wykorzystanie terenu.

Wnioskodawca wraz z sąsiadami dokonywał podziału działek nr... i... w okresie od czerwca do grudnia 2012 r. W wyniku tego podziału z działki nr... (wnioskodawcy) powstały parcele nr...,...,...,...,...,...,... i.... Natomiast działka nr... (sąsiada) została podzielona na parcele nr...,...,...,...,...,...,... i.... Po zamknięciu podziału wnioskodawca dokonał umowy zamiany działek co zostało zapisane w akcie notarialnym.

Umowa zamiany została dokonana w trybie art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W wyniku umowy zamiany wnioskodawca nabył działki nr...,...,... i... o łącznej wartości 50.000,00 zł, natomiast zbył działki nr...,...,... oraz udział wynoszący #189; w działce... również o łącznej wartości 50.000,00 zł.

W najbliższym czasie (za około 2-3 miesiące) wnioskodawca zamierza sprzedać jedną z nowopowstałych działek składającą się dwóch parceli, tj.... i..., ponieważ, jak zaznaczył, tylko sprzedaż dwóch parceli w całości umożliwia budowlane wykorzystanie nieruchomości.

Wnioskodawca dodał, że od dnia nabycia działki nr... minął okres 5 lat umożliwiający zbycie przedmiotowej nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Natomiast nowe działki zgodnie z umową zamiany zostały nabyte 4 lutego 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jak potraktowana będzie przez Urząd Skarbowy sprzedaż części nabytej w drodze umowy zamiany i czy w związku z tym wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od zamienionych działek.

W przypadku, jeżeli podatek dochodowy wystąpi, to w jaki sposób powinien zostać rozliczony biorąc pod uwagę, że jedna część będzie sprzedawana jako nabyta w 2006 r. a druga w wyniku umowy zamiany.

Zdaniem wnioskodawcy, w wyniku zamiany nowopowstałych działek, fizycznie przybyło mu tylko 1,5 m2 gruntu. Z racji tego, że przedmiotowa umowa zamiany została dokonana praktycznie w równych częściach, nie wiązała się z żadnymi dopłatami finansowymi między stronami, została jedynie ustalona wartość zamienianych działek na kwotę 50.000,00 zł. Wnioskodawca zaznaczył, że cała procedura związana z podziałem i notariuszem kosztowała go kilkanaście tysięcy złotych i była dla niego jedynie kosztem. Wnioskodawca przypuszcza, że prawdopodobnie podział i sprzedaż będą się wiązały z opłatą adiacencką i rentą planistyczną, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, w opinii wnioskodawcy, przy sprzedaży działek nabytych w drodze zamiany nie powinien on być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 98b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1-2, art. 98, art. 98a oraz art. 99 (art. 98b ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 98b ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. W razie nierównej wartości zamienianych (części) nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości (art. 15 zdanie drugie w zw. z art. 98b ust. 3 zdanie drugie ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przepis art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami daje zatem właścicielom albo użytkownikom wieczystym nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie możliwość ponownego podziału nieruchomości na nowe działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości. W tym celu muszą oni złożyć zgodny wniosek o ich ponowny podział na działki gruntu a także dołączyć do niego złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany. Warunkiem podziału jaki należy spełnić, jest bowiem zobowiązanie się właścicieli (użytkowników wieczystych) do wzajemnego przeniesienia w drodze zamiany praw do części nieruchomości, które weszły w skład nowych działek gruntu. Zatem podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczyści dokonają w drodze zamiany wzajemnego przeniesienia praw do części ich nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W tym miejscu podkreślić należy, że nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości, jeżeli przez podział nieruchomości rozumieć proces mający na celu zyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości, ale pod warunkiem, że należą one do tego samego właściciela (współwłaściciela). Jeżeli zatem właściciel (współwłaściciel) dokonuje podziału nieruchomości celem wydzielenia z jednej nieruchomości kilku mniejszych, to nie mamy do czynienia z żadnym nabyciem w dacie podziału, bo chodzi o nieruchomość, której ta osoba jest już właścicielem (współwłaścicielem). Sam podział nieruchomości oraz wydzielenie odrębnej własności działek nie stanowią więc daty nowego nabycia każdej wydzielonej działki w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku samego podziału działki nie zmieni się struktura własności każdej z mniejszych działek wydzielonych w drodze podziału. Właściciel nadal będzie posiadał takiej samej wielkości nieruchomość jak przed podziałem, tyle że w mniejszych działkach. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podziału nieruchomości pozostaje bez znaczenia, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości od daty jej nabycia, a nie od daty podziału. Tym samym podział w 2012 r. działki... na 8 działek nie jest dla wnioskodawcy nową datą nabycia każdej z 8 działek, gdyż w dacie samego podziału wnioskodawca nie nabył żadnych nowych nieruchomości ponad to, czego od 2006 r. był właścicielem. Nowym działkom nadano wprawdzie nowe numery, ale działki te w całości należały do wnioskodawcy od 2006 r. choć wówczas jeszcze jako jedna nieruchomość. Inaczej jednak wygląda kwestia późniejszej zamiany działek z sąsiadem.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w dniu 4 lutego 2013 r. została zawarta umowa zamiany, w wyniku której wnioskodawca od sąsiadów nabył działki nr...,...,... i... o wartości 50.000,00 zł, natomiast sam zbył sąsiadowi działki nr...,...,... oraz udział #189; w działce... o łącznej wartości 50.000,00 zł W najbliższej przyszłości wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nowoutworzonej działki składającej się z dwóch parceli nr... i....

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w związku ze sprzedażą ww. parceli, z których jedna została nabyta w 2006 r. a druga w wyniku umowy zamiany w 2013 r. wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle opisanego zdarzenia oraz powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości jest nabycie na własność innej nieruchomości. Tym samym zawarcie w 2013 r. umowy zamiany niewątpliwie skutkowało nabyciem przez wnioskodawcę nieruchomości, jednak wyłącznie w części odpowiadającej powierzchni działek, których przed zamianą wnioskodawca nie był właścicielem. W wyniku zamiany wnioskodawca nabył bowiem prawo do nowych nieruchomości, których przed dokonaniem ww. czynności nie był właścicielem. Zatem fakt, że parcele, które wnioskodawca zamierza sprzedać w 2013 r. powstały jedna w wyniku podziału a druga nabyta została w drodze zamiany ma istotne znaczenie, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości od daty ich nabycia.

Użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 termin "nabycie" oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Tak więc jednym ze sposobów nabycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości jest nabycie własności nieruchomości w drodze zamiany. Przez pojęcie "nabycie" należy bowiem rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inną czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności a zatem m.in. zamianę.

Zgodnie bowiem z treścią art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu, umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę.

Działka nr... wchodząca w skład parceli, którą w najbliższej przyszłości zamierza sprzedać wnioskodawca nie była przedmiotem umowy zamiany. Jest to bowiem jedna z kilku działek, która powstała w wyniku podziału działki nr... należącej do wnioskodawcy od 2006 r. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przychód uzyskany ze sprzedaży tej właśnie nieruchomości gruntowej nr... (przypadający na tę nieruchomość) nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w przypadku sprzedaży działki nr..., pierwotnie należącej do sąsiadów, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym wnioskodawca w drodze zamiany nabył tę działkę czyli 2013 r.

Zatem, jeżeli wnioskodawca dokona przed 1 stycznia 2019 r. sprzedaży ww. gruntu, to przychód z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu, ponieważ sprzedaż zostanie dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie tej działki w drodze zamiany.

Zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono bowiem m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. wydatki związane z wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Zauważyć jednak należy, że jeśli wnioskodawca poniósł takie koszty, to odliczyć będzie mógł jedynie taką ich część, która proporcjonalnie odpowiada działce nabytej w 2013 r. w drodze zamiany, bo tylko przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości przypadający na tę działkę stanowi źródło przychodu. To oznacza, że wnioskodawca nie odliczy od przychodu podlegającego opodatkowaniu kosztów proporcjonalnie przypadających na działkę nabytą w 2006 r., gdyż jej zbycie nie stanowi w ogóle źródła przychodu (a skoro tak, to nie może generować także kosztów).

Tak obliczony przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów, ustalone zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie przychodem będzie wartość wyrażona w cenie umowy sprzedaży parceli przypadająca na cenę działki nr..., którą wnioskodawca nabył w 2013 r. w drodze zamiany, o ile odpowiadać będzie wartości rynkowej.

Przychód uzyskany ze sprzedaży tej działki nabytej w drodze zamiany może zostać pomniejszony o koszty, o których mowa w art. 19 ust. 1 (tekst jedn.: koszty odpłatnego zbycia) oraz w art. 22 ust. 6c ww. ustawy (tekst jedn.: koszty uzyskania przychodu).

Kosztami uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Kosztami uzyskania przychodu będą zatem koszty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, czyli koszty nabycia nieruchomości zbywanej przez podatnika. Koszty uzyskania przychodu odnosi się zawsze do rzeczy lub prawa będących przedmiotem zbycia a nie nabycia.

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany, kosztem uzyskania przychodu jest określona w umowie zamiany wartość nieruchomości przekazanej na rzecz drugiej strony w zamian za nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży. Różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, że w przypadku wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej nabytej w 2013 r. w drodze zamiany, można zaliczyć odpowiednio część wartości działek zbytych przez wnioskodawcę na rzecz sąsiadów w drodze zamiany w 2013 r. (ustaloną w umowie zamiany). Aby bowiem nabyć określone działki (nr...,...,... i...) należące do sąsiadów, wnioskodawca oddał w zamian inne swoje działki (nr...,...,...) oraz udział #189; w działce nr.... Wartość (określona w umowie zamiany) tych oddanych przez wnioskodawcę działek oraz udziału #189; stanowić będzie koszt nabycia wszystkich nowych gruntów należących uprzednio do sąsiada. Cenę nabycia działki nr... wnioskodawca obliczy proporcjonalnie do wartości tej działki na tle pozostałych działek...,... i....

Reasumując, w przedmiotowej sprawie wnioskodawca sprzedając działkę składającą się z dwóch parceli, z czego jedna o nr... powstała w wyniku podziału działki nr... (wnioskodawcy) i należała do wnioskodawcy od 2006 r. a druga parcela o nr... powstała z podziału działki sąsiada i została nabyta przez wnioskodawcę w 2013 r. w drodze zawarcia umowy zamiany, postąpi następująco. Przychód uzyskany ze sprzedaży działki nr... nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód z planowanej sprzedaży drugiej działki nr..., nabytej w 2013 r. w wyniku zamiany będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż tej działki nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Podstawą opodatkowania będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy kwotą przychodu a kosztami jego uzyskania określonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy, przy uwzględnieniu, że za koszt uzyskania przychodu można uznać w proporcji wartość działek oddanych w wyniku zamiany.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Nadmienić można, iż stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W sytuacji, gdy przychód z planowanej sprzedaży, przypadający na parcelę nr..., który będzie podlegał opodatkowaniu zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl