Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-501/10/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 13 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 21 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia akcji nowej emisji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia akcji nowej emisji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 11 czerwca 2010 r. Znak: IBPB II/2/415-501/10/AK wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 21 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W spółce akcyjnej planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego. Na podstawie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału wnioskodawca będzie miał prawo do objęcia akcji nowej emisji za wkład pieniężny. Obejmowane akcje nie będą zatem akcjami skupionymi przez spółkę akcyjną lecz akcjami nowej emisji. Akcje w spółce akcyjnej zostaną objęte za wartość nominalną, która jest niższa od rynkowej wartości nabywanych akcji, mierzonej na podstawie wartości netto aktywów spółki, w której akcje zostaną objęte.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazane zostało, że miejscem siedziby spółki akcyjnej, w której zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy objęcie akcji w spółce akcyjnej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych akcji wynikająca z wyceny majątku spółki akcyjnej, spowoduje powstanie po stronie wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia akcji, w wysokości różnicy pomiędzy rynkową wartością obejmowanych akcji oraz ich wartością nominalną.

Zdaniem wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym w momencie objęcia akcji nie powstanie po jego stronie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód związany z objętymi akcjami powstanie dopiero w momencie wypłaty dywidendy lub w momencie sprzedaży tych akcji.

W ocenie wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Biorąc pod uwagę powyższy przepis należy stwierdzić, iż przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową obejmowanych akcji a wydatkami na ich objęcie, w momencie objęcia akcji nie stanowi dochodu do opodatkowania. Moment opodatkowania przedmiotowej nadwyżki, nastąpi dopiero w sytuacji zbycia obejmowanych akcji.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest również analiza art. 30b ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z kapitałów pieniężnych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Dochód powstały w ten sposób, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 w związku z art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowany 19% stawką podatku.

Odnosząc przytoczone powyżej przepisy, w szczególności art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na grunt przedstawionego zdarzenia, należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do ustalenia dochodu do opodatkowania w momencie objęcia akcji. W opisanej sytuacji objęcie papierów wartościowych nastąpi bowiem na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Co więcej, papiery te stanowić będą akcje nowej emisji.

Skoro zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, a mianowicie objęcie papierów wartościowych nastąpi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, po stronie wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu.

Na potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca powołuje argumentację zawartą w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2008 r., nr ITPB2/415-556/08/IB, w której to czytamy: "W sytuacji przedstawionej we wniosku wybrani pracownicy Spółki będą uczestniczyli w programie motywacyjnym (...). Prawo do zakupu akcji po cenie z dnia przystąpienia do programu pracownik będzie nabywał z chwilą spełnienia wszystkich warunków programu (...) będę to wyłącznie akcje nowej emisji i będą obejmowane przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. W przedmiotowej sprawie zostaną więc spełnione warunki określone w art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, a tym samym dochód z tytułu objęcia tych akcji przez pracownika nie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie objęcia".

Wnioskodawca powołuje również interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r., nr IPPB2/415-274/08-2/AS, w której wyrażono pogląd, iż " (...) w myśl art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. W świetle ww. przepisu dochód z realizacji warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki nie będzie zatem podlegał opodatkowaniu w dacie objęcia akcji w wyniku realizacji praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych, jeżeli będą to akcje nowej emisji".

Wnioskodawca wskazał także, że podobne tezy zawarte zostały m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2009 r., nr ILPB2/415-894/09-2/ES, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2009 r., nr IPPB2/415-554/09-8/MK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2008 r., nr ILPB1/415-264/08-4/AMN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska wnioskodawcy w odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, a nie treść pytania, Organ w niniejszej interpretacji dokonał takiej oceny.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, tutejszy organ informuje, że orzeczenia podatkowe za każdym razem wydawane są w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl