Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-411/09/AK
Zakwalifikowanie przychodu wypłaconego prokurentowi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 9 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym w dniach 9 i 12 czerwca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zakwalifikowania przychodu wypłaconego prokurentowi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zakwalifikowania przychodu wypłaconego prokurentowi.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 4 czerwca 2009 r. Znak: IBPB II/2/415-411/09/AK wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniach 9 i 12 czerwca 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni została powołana uchwałą zarządu na stanowiska prokurenta w spółce z o.o. Z tytułu pełnienia tej funkcji wnioskodawczyni uzyskuje przychody określone jako udział w zyskach spółki. Sposób wyliczenia udziału w zyskach został określony w uchwale zarządu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochody wnioskodawczyni - prokurenta - z tytułu udziału w zysku firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19 % i w związku z tym wnioskodawczyni nie musi ich wykazywać w zeznaniu rocznym.

Zdaniem wnioskodawczyni, do dochodu prokurenta powołanego na podstawie uchwały i zgodnie z uchwałą liczonego jako udział w zysku spółki ma zastosowanie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawczyni dochód ten powinien zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 % i nie powinien być wliczany do zeznania rocznego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent zostaje powołany na mocy aktu powołania jakim jest najczęściej uchwała zarządu spółki. Udzielenie prokury jest czynnością prawną jednostronną, a stosunek prawny jaki zachodzi między spółką a prokurentem nie ma charakteru zobowiązania. W związku z powyższym powołanie prokurenta skutkuje jedynie umocowaniem go do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności spółki, nie zaś powstaniem umowy, w wyniku której prokurent zobowiązuje się do wykonywania danego świadczenia na rzecz spółki.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że wnioskodawczyni została powołana do pełnienia funkcji prokurenta w spółce z o.o. Tytułem do wypłaty świadczenia pieniężnego prokurentowi (wnioskodawczyni) - określonego jako udział w zyskach spółki - jest uchwała zarządu spółki. Wobec powyższego ww. świadczenie pieniężne należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie bowiem do treści wskazanego przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Do przychodów takich zaliczyć należy również świadczenie wypłacane prokurentowi na podstawie uchwały zarządu spółki z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

Zauważyć bowiem należy, że dla prawidłowego zakwalifikowania przychodów prokurenta najważniejsza nie jest nazwa czy źródło pochodzenia wypłacanego świadczenia, lecz podstawa oraz tytuł jego wypłaty. Choć w przedstawionym stanie faktycznym świadczenie wypłacane wnioskodawczyni nazywane jest "udziałem w zyskach spółki", to jednak jest to świadczenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji prokurenta, na podstawie uchwały zarządu spółki. Zatem nie może stanowić przychodu z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto podstawą uzyskiwania przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest posiadanie udziałów lub akcji spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby wnioskodawczyni posiadała udziały spółki z o.o., w której pełni funkcję prokurenta. Zatem przychód wnioskodawczyni - prokurenta pełniącego swą funkcję na podstawie powołania stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni ma zatem obowiązek rozliczenia ww. przychodu (na podstawie informacji PIT-8C otrzymanej od spółki) w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym, opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Zatem stanowisko wnioskodawczyni, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl