Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-380/09/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 1 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2009 r. do tut Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2006 r. zaciągnął kredyt mieszkaniowy o wartości 200 tys. PLN na zakup lokalu mieszkalnego. W czerwcu 2007 r. do kredytu dołączyła jego partnerka, a obecnie żona - ślub w 2008 r. We wrześniu 2007 r. inwestycja została zakończona i każdy z małżonków stał się właścicielem połowy mieszkania. W ramach rozliczenia podatkowego za 2007 r. wnioskodawca uwzględnił w ramach ulgi, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w związku z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. całość odsetek zapłaconych w latach 2006 i 2007 w ramach obowiązującego limitu. Wnioskodawca podkreślił, że spłaty rat kredytowych i odsetek były ponoszone w tych latach w całości przez niego z uwagi na uzyskiwanie większego wynagrodzenia. Jednakże organ podatkowy zakwestionował wartość odliczenia argumentując, iż w związku z tym, że małżonkowie w 2007 r. stali się współwłaścicielami lokalu kalkulacja wartości odsetek przypadających na każde z nich powinna być proporcjonalna do udziału we własności. Prawidłowa wartość odsetek, jaka może być przez wnioskodawcę odliczona powinna być oparta na powyższej kalkulacji. Oznaczałoby to, że wnioskodawca byłby uprawniony do odliczenia jedynie połowy kwoty odsetek. Jednocześnie podkreślił, że przystąpienie do kredytu jego partnerki nastąpiło w roku, kiedy tzw. ulga odsetkowa już nie obowiązywała, więc cześć odsetek przypadająca jej do rozliczenia nie może być objęta odliczeniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca pomimo przystąpienia do kredytu jego żony był i jest w dalszym ciągu uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej określonej w art. 26b w odniesieniu do całości kwot wpłaconych przez niego z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, którego jest obecnie współwłaścicielem.

Zdaniem wnioskodawcy, przystąpienie żony do kredytu i tym samym zobowiązanie jej do udziału w spłacie kredytu (jako osoby solidarnie zobowiązanej) nie oznacza, iż faktycznie wartość kredytu została podzielona na dwie osoby i że tym samym wnioskodawca jest zobowiązany do spłaty jedynie połowy, podczas gdy jego żona powinna spłacić drugą połowę. Przystąpienie jego żony do kredytu oznacza jedynie, iż jest ona solidarnie zobowiązana do jego spłaty. Fakt ten nie powinien być jednak utożsamiany z wprowadzeniem formalnego podziału kredytu na dwie osoby i ustanowieniem dwóch odrębnych kredytobiorców zobowiązanych do spłaty dwóch odrębnych kwot kredytu.

Zdaniem wnioskodawcy przystąpienie jego żony do kredytu nie zmienia w najmniejszym stopniu faktu, iż decydującym dla możliwości zastosowania ulgi powinno być w dalszym ciągu brzmienie przepisów art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących na moment nabycia przez niego prawa do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej. Tymczasem zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 6a ulga przysługuje w odniesieniu do kwoty odsetek faktycznie zapłaconych. W przedstawionej sytuacji kwota wszystkich odsetek została zapłacona przez wnioskodawcę. Tym samym uważa, że spełniony został podstawowy warunek pozwalający na skorzystanie z tzw. ulgi odsetkowej. Przepisy art. 26b ww. ustawy w żadnym miejscu nie wykluczają możliwości skorzystania z ulgi w sytuacji gdy do kredytu przystępuje inna osoba, która ostatecznie staje się współwłaścicielem mieszkania.

Powyższemu twierdzeniu nie przeczy treść art. 26b ust. 8 ustawy zgodnie bowiem z tą regulacją wydatki podlegające odliczeniu (tj. odsetki) dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. W przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, odliczenia z tytułu odsetek od kredytu mieszkaniowego dokonuje każdy z małżonków (w ustalonej proporcji) lub też jeden z małżonków - w całości. Przepis ten nie formułuje obowiązku, aby małżeństwo zostało zawarte przed wzięciem kredytu przez jedną lub obie osoby. Intencją ustawodawcy było zatem objecie ulgą tych osób, które wzięły kredyt w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, niezależnie od faktu, czy i kiedy zmieni się ich stan cywilny.

Ustawodawca we wspomnianym art. 26b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarł jedynie warunek, że jeżeli odliczenia z tytułu tzw. ulgi odsetkowej dokonuje oboje małżonków, to łączna kwota ulgi nie może być wyższa niż gdyby odliczenia dokonywała jedna osoba. W tej sytuacji zdaniem wnioskodawcy nie można argumentować, iż skoro związek małżeński został zawarty po podpisaniu umowy kredytowej a przystąpienie jednego z małżonków do kredytu nastąpiło już w momencie zaprzestania obowiązywania przepisów dotyczących tzw. ulgi odsetkowej to tym samym z ulgi tej można skorzystać jedynie w połowie.

Takie twierdzenie w ocenie wnioskodawcy prowadziłoby do absurdalnego wniosku, iż w zależności od tego czy nastąpiło zawarcie związku małżeńskiego oraz przystąpienie jednego z małżonków do kredytu czy też osoby te zamieszkiwałyby w tym samym lokalu lecz w wolnym związku (bez przystępowania do kredytu) traktowanie podatkowe tych osób byłoby diametralnie różne. Wniosek taki ewidentnie byłby sprzeczny z podstawową zasadą konstytucyjną równości wszystkich obywateli wobec przepisów prawa. Tym samym należy uznać, iż kluczowym warunkiem pozwalającym na skorzystanie z ww. ulgi oraz determinującym jej wysokość jest konieczność faktycznej zapłaty odsetek. Jednocześnie wnioskodawca nadmienił, że ani on ani jego zona nie korzystali wcześniej z ulgi mieszkaniowej oraz innych odliczeń uniemożliwiających wykorzystanie tzw. ulgi odsetkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej stanowi, iż podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

I tak zgodnie treścią art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1.

budową budynku mieszkaniowego albo

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Ponadto w myśl art. 26b ust. 2 ustawy, odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika stosuje się, jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) był udzielony po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

a.

o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b.

o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.

do zeznania, o którym mowa w art. 45 składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki od kredytu:

a.

zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b.

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

c.

nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Omawiana ulga, w świetle powyższych przepisów, została obwarowana licznymi zastrzeżeniami ograniczającymi krąg uprawnionych. Nie obejmuje ona spłaty samego kredytu (pożyczki), a jedynie spłatę odsetek od kredytu.

Jednocześnie na mocy przepisu art. 26b ust. 4 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego obejmuje wyłącznie odsetki:

1.

naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,

2.

od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także termin, od którego możliwe jest dokonywanie odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy pierwszego odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa w ust. 4 zostały zapłacone także przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, to wówczas mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki, a także mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy).

Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli przyznany kredyt wykorzystany jest na inwestycję mieszkaniową oraz zakup gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych, ze względu na fakt, iż w zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się powyższe wydatki (art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją.

Jak już wskazano stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, o ile zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 (tj. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów - pożyczek).

Z kolei treść przepisu art. 26b ust. 8 stanowi, iż wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2006 r. wnioskodawca zaciągnął kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego. Następnie w czerwcu 2007 r. do kredytu dołączyła jego partnerka, a obecnie żona. We wrześniu 2007 r. inwestycja została zakończona i każdy z nich stał się właścicielem połowy mieszkania. W ramach rozliczenia podatkowego za 2007 r. wnioskodawca uwzględnił w ramach ulgi całość odsetek zapłaconych w latach 2006 i 2007 w ramach obowiązującego limitu, gdyż jak podkreślił spłaty rat kredytowych i odsetek były ponoszone w tych latach w całości przez niego z uwagi na uzyskiwanie większego wynagrodzenia.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania inwestycji mieszkaniowych określonych w art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się w ramach limitu, który wyznacza kwota zaciągniętego kredytu. W latach 2002-2007 limit ten wynosi 189.000 zł. Zatem za 2006 i 2007 r. odliczeniu podlegać mogą faktycznie zapłacone odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 189.000 zł.

Podkreślić należy, iż w sytuacji przystąpienia do kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2006 r. poprzez podpisanie w 2007 r. stosownego aneksu do umowy o kredyt przyszłej żony wnioskodawcy oznacza, że żona wnioskodawcy nabyła z dniem przystąpienia do kredytu prawa i obowiązki wynikające z ww. kredytu. Jednakże należy zauważyć, iż stosownie do art. 1 pkt 27 ww. ustawy zmieniającej, art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dniem 1 stycznia 2007 r. został uchylony i funkcjonuje jedynie na zasadzie praw nabytych. Natomiast podstawą nabycia prawa do ulgi - przy spełnieniu szeregu warunków wymienionych w ust. 2 art. 26b - było zaciągnięcie kredytu do dnia 31 grudnia 2006 r.

Reasumując, prawo do odliczenia - na zasadach określonych w wyżej przytoczonych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006 na cele wskazane w ustawie. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w ramach ulgi odsetkowej odliczenia całości odsetek zapłaconych w latach 2006 i 2007 od kredytu za 2007 r. jednakże do wysokości określonego w ustawie limitu może dokonać wnioskodawca, który jak wynika ze stanu faktycznego dokonał spłaty odsetek od tego kredytu i jest współwłaścicielem nieruchomości. Odliczenie to przysługuje bez względu na posiadany udział we własności. W tym stanie rzeczy stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl