Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-357/09/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 30 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 7 maja 2009 r. Znak: IBPB II/2/415-357/09/MW, wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 20 maja 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem w 2006 r. uzyskała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W styczniu 2007 r. dokonała przekształcenia ww. prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 8 stycznia 2007 r. wnioskodawczyni i jej małżonek zawarli ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni w dniu nabycia od spółdzielni mieszkaniowej lokalu nie była w nim zameldowana na pobyt stały, natomiast uczyniła to w styczniu 2009 r. W lutym 2009 r. w ww. lokalu został zameldowany na pobyt stały małżonek wnioskodawczyni.

Mieszkanie stanowi wspólność ustawową małżeńską. Wnioskodawczyni zamierza wyżej wskazany lokal zbyć odpłatnie nie wcześniej niż w miesiącu marcu 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnik, który dokona odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po miesiącu lutym 2010 r., które nabył od spółdzielni mieszkaniowej w 2007 r., a zameldowany był w zbywanym lokalu na pobyt stały od stycznia 2009 r., a małżonek od lutego 2009 r., czyli przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia, spełnia wraz z małżonkiem warunek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży ww. prawa, wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulgi meldunkowej).

Zdaniem wnioskodawczyni, do opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia należącego do niej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy stosować przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.

W opinii wnioskodawczyni, spełnia ona warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w postaci 12 miesięcznego terminu zameldowania się na pobyt stały przed datą zbycia. Ulga meldunkowa stosowana jest tylko w przypadku zbycia takich nieruchomości i praw, które nabyto nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i nie później niż 31 grudnia 2008 r.

Zdaniem wnioskodawczyni, jako warunek zwolnienia podatkowego, ustawodawca wprowadził wymóg co najmniej 12 miesięcznego zameldowania na pobyt stały przed datą zbycia lokalu mieszkalnego, który został przez wnioskodawczynię i jej małżonka spełniony. Analizowany warunek (12 miesięczne zameldowanie) musi być spełniony zanim nastąpi czynność odpłatnego zbycia. Jest to jedyny wskazany przez prawodawcę element odniesienia czasowego w ramach przesłanki zameldowania o charakterze pobytu stałego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie określa daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania.

Wnioskodawczyni uważa również, iż data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie musi być tożsama z datą zameldowania w tym lokalu na pobyt stały.

Skoro zatem ustawodawca statuując w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy warunek zameldowania na pobyt stały, posłużył się wyłącznie kryterium uwzględnienia końcowego momentu do którego biegnie okres stałego zameldowania, pomijając jakiekolwiek odniesienie do rozpoczęcia biegu tego terminu, to tym samym uznał, że tylko i wyłącznie ten pierwszy moment (graniczna data końcowa przypadająca na datę poprzedzającą datę zbycia) jest wystarczający dla osiągnięcia rezultatów podatkowych w postaci tzw. ulgi meldunkowej, przy tym bez znaczenia dla ww. ulgi jest fakt, że datą zameldowania na pobyt stały w lokalu jest rok 2009 (styczeń, luty), gdyż obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje i nie został on zniesiony, a ulga ma zastosowanie do lokali nabytych w latach 2007-2008.

Reasumując, zdaniem wnioskodawczyni, ona oraz jej małżonek będą mogli korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ulgi meldunkowej, gdyż oboje nabyli mieszkanie (prawo) w 2007 r., a w zbywanym lokalu byli zameldowani na pobyt stały przez okres 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzający transakcję zbycia, od której należy liczyć okres zameldowania wstecz od daty zbycia lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniły się zasady zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości i praw, uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

Jednakże w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawczyni wraz z małżonkiem w 2006 r. uzyskała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 8 stycznia 2007 r. wnioskodawczyni i jej małżonek zawarli ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na fakt, iż nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2007 r., dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e. ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. Zwolnienie, o którym mowa wyżej ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, tj. podatnicy, którzy zbywają nieruchomości lub prawa nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 22 ww. ustawy, zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Oznacza to, iż w razie zbycia lokalu stanowiącego współwłasność obojga małżonków, każdy z małżonków jako odrębny podatnik uzyska dochód w wysokości połowy wartości prawa, a zatem kwestię zastosowania zwolnienia należy rozpatrywać odrębnie w stosunku do każdego z małżonków. Tym samym 12 miesięczny okres zameldowania na pobyt stały należy liczyć odrębnie dla każdego z małżonków.

Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

* okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,

* terminowe złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia; w przypadku uzyskania przychodu z tego tytułu w 2010 r. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawczyni wraz z małżonkiem w 2006 r. uzyskała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 8 stycznia 2007 r. wnioskodawczyni i jej małżonek zawarli ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni w dniu nabycia od spółdzielni mieszkaniowej lokalu nie była w nim zameldowana na pobyt stały, natomiast uczyniła to w styczniu 2009 r. Wnioskodawczyni zamierza zbyć odpłatnie ww. lokal nie wcześniej niż w miesiącu marcu 2010 r.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania. Tym samym nie uzależnia zameldowania od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpi, jak wskazuje wnioskodawczyni, nie wcześniej niż w marcu 2010 r., tj. po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym zameldowała się ona na pobyt stały w zbywanym lokalu oraz jeżeli w ustawowym terminie zostanie złożone w urzędzie skarbowym wymagane oświadczenie, to przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawczyni uznać należało zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, iż w odpowiedzi na wniosek Pani męża z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2009 r.) wydana została odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl