Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-341/09/JT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie opodatkowania dotacji z budżetu gminy na modernizację systemu ogrzewania, której źródłem finansowania jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji z budżetu gminy oraz ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz w zakresie dofinansowania z budżetu gminy kosztów modernizacji systemów grzewczych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2008 r. Gmina (...) w ramach dwóch programów dofinansowała zainteresowanym osobom koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz koszty modernizacji systemów grzewczych. I tak:

1.

Dofinansowanie w ramach "Programu likwidacji i utylizacji azbestu".

Podstawy prawne:

1.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r.

2.

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy..." (Uchwała Nr (...) Rady Gminy w (...) z dnia (...).

3.

"Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy..." (Uchwała Nr (...) Rady Gminy w (...) z dnia (...).

4.

Regulamin udzielania dofinansowania prac związanych z demontażem, usuwaniem i utylizacją elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy (...) (Zarządzenie Nr (...) Wójta Gminy (...) z dnia (...)).

Gmina (...) od 2004 r. udziela dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest właścicielom budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy (...).

Likwidację i utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest prowadzi uprawniony podmiot gospodarczy, wyłaniany corocznie przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Finansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest odbywa się zgodnie z porozumieniem ze starostwem Powiatowym wg następujących zasad:

40% kosztów-środki budżetu Gminy (...),

40% kosztów - Powiatowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

20% kosztów - wnioskodawca (właściciel nieruchomości).

Kwota dofinansowania (w wysokości 80% wartości wykonanej usługi) przelewana jest bezpośrednio ze środków budżetu gminy na konto firmy wykonującej zadanie. 50% z tej kwoty pochodzi ze środków PFOŚiGW

2.

Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Podstawy prawne:

1.

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy (...)" (Uchwała Nr (...) Rady Gminy w (...) z dnia (...)).

2.

"Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy (...)" (Uchwała Nr (...) Rady Gminy w (...) z dnia (...))

3.

Regulamin udziału w Programie ograniczania niskiej emisji na obszarze Gminy (...) (Zarządzenia Nr (...) Wójta Gminy (...) z dnia (...)).

Przedsięwzięcie zakłada modernizację 87 kotłowni przez dwa lata trwania Programu (w latach 2008-2009). Zasadniczym celem Programu jest ograniczanie emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery (SO2, CO, CO2, B (a)P, pyłu) poprzez wymianę w prywatnych budynkach mieszkalnych nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne tj. węglowe z paleniskiem retortowym, gazowe, kotły na drewno. Modernizacje kotłowni są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...) (przekazywanych w formie pożyczki na konto budżetu gminy), a kwota dofinansowania wynosi: zabudowa kotłowni węglowej do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 883,50 zł, zabudowa kotłowni opalanej gazem do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 650,00 zł, zabudowa kotłowni opalanej drewnem do 59,5% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 350,00 zł.

Kwota ta przelewana jest bezpośrednio z konta budżetu gminy na konto Instalatora/Dostawcy źródła ciepła.

Ponadto Gmina ponosi koszty związane z obsługą Programu przez tzw. Operatora, w 2008 r. Wysokości 999,86 (brutto) z budżetu Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przychód osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania z budżetu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.

Czy Gmina (..), dofinansowując zadania o których mowa w każdym z przedstawionych stanów faktycznym zobowiązana jest do sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C dla osób, które otrzymały opisane dofinansowanie (dotacje).

Zdaniem wnioskodawcy w każdym z dwóch przedstawionych stanów faktycznych przychód z tytułu przedmiotowej dotacji:

1.

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów op finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.

Nie istnieje obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułów (PIT-8C) i przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu - zgodnie bowiem z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Wnioskodawca wyraża bowiem pogląd, iż w każdym z dwóch przypadków (opisanych stanów faktycznych) mamy do czynienia z dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (w przypadku Programu utylizacji i likwidacji azbestu z uwagi na pieniężny charakter świadczenia - czyli dofinansowanie - nie mamy do czynienia z świadczeniami o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca w swoim stanowisku wskazał, że koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest pokrywane były w formie dotacji z budżetu gminy w 40%, a w 40% z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast koszty wymiany systemów grzewczych pokrywane były w formie dotacji budżetu gminy.

Zdaniem wnioskodawcy zarówno dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest jak i dofinansowanie na pokrycie kosztów wymiany systemów grzewczych, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, a zatem gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia PIT-8C.

Wobec tego z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ze gmina udziela dofinansowania kosztów wymiany systemów grzewczych ze środków budżetu gminy.

W odniesieniu do dotacji na pokrycie kosztów wymiany systemów grzewczych wyjaśnia się, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, ze wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe oznacza, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania tj. podmiotu wypłacającego dotacje, a zarazem ustalenia czy przyznawana dotacja jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż gmina udziela dotacji z budżetu gminy do wysokości kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych według określonych uchwałą Rady Gminy zasad udzielania dotacji. Źródłem finansowania tych dotacji jest pożyczka udzielana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z wniosku wynika, że dotacja jest w istocie dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i jest wypłacana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wobec tego dotacja otrzymana od Urzędu Gminy mieścić się będzie w kategoriach dotacji zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Urząd Gminy nie miał obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla urzędu skarbowego oraz dla osób, które otrzymały dotację z budżetu gminy w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji".

Wobec tego stanowisko wnioskodawcy należało uznać prawidłowe.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące dofinansowania z budżetu gminy oraz ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest zostanie dzielona w interpretacji nr IBPB II/2/415-340/09/JT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl