Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-292/09/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 18 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania odliczanych od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej w przypadku braku faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania odliczanych od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej w przypadku braku faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 24 kwietnia 2009 r. Znak: IBPB II/2/415-292/09/AK wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 5 maja 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W maju 2006 r. wnioskodawczyni razem z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego systemem gospodarczym. Działka budowlana nie została zakupiona z kredytu. Bank, w którym wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęła kredyt nie wymagał przedstawiania faktur przed wypłatą kolejnych transz kredytu ponieważ pracownik banku robił zdjęcia budynku. Bank wystawił stosowne oświadczenie. Ponadto przy wypłacie kolejnych transz wnioskodawczyni przedstawiała wpisy w dzienniku budowy i fotografie z postępu robót. W 2008 r. budowa została zakończona i budynek został oddany do użytkowania. Wnioskodawczyni nadmienia, że ulgą odsetkową była zainteresowana i dowiadywała się w urzędzie kiedy może wystąpić o ulgę i jakie są potrzebne dokumenty, o fakturach nic nie mówiono. Budując systemem gospodarczym wnioskodawczyni i jej mąż sami budowali dom a kupując materiały nie żądali faktur VAT, natomiast rachunków kasowych nie gromadzili. Faktur VAT wnioskodawczyni nie gromadziła ponieważ jak wskazała była zainteresowana ulgą odsetkową a nie zwrotem części VAT za materiały budowlane. Wnioskodawczyni nie wiedziała bowiem, że można wystąpić o ulgę odsetkową i zwrot części VAT równocześnie. W 2009 r. wnioskodawczyni chce skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej.

Wnioskodawczyni posiada jednak dwie sprzeczne informacje a mianowicie:

* że jeśli nie posiada faktur to nie będą one wymagane, wystarczą wszystkie inne dokumenty takie jak: pozwolenie na budowę, dokument zezwalający na użytkowanie budynku, umowa kredytowa, oświadczenie banku o pobranych odsetkach, zaświadczenie z banku, że nie wymagał faktur przed wypłatą kolejnych transz kredytu, akt własności działki,

* że jeśli chce wystąpić o ulgę odsetkową to oprócz ww. dokumentów musi posiadać faktury VAT na materiały budowlane.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jakie wnioskodawczyni powinna posiadać dokumenty aby wystąpić o ulgę odsetkową z tytułu spłaty odsetek od kredytu.

2.

Czy wnioskodawczyni może nie posiadać faktur na zakup materiałów budowlanych a mimo tego może skorzystać z ulgi odsetkowej.

3.

Czy wnioskodawczyni musi wykazać przy kontroli skarbowej faktury VAT na materiały budowlane.

Zdaniem wnioskodawczyni, dla skorzystania z ulgi odsetkowej najważniejszym dokumentem powinno być potwierdzenie odbioru budynku i pismo z banku o pobranych odsetkach od kredytu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowane zostało zatem prawo do korzystania z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym udzielono kredytu mieszkaniowego w latach 2002 - 2006. Na mocy art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) znowelizowano treść cytowanego powyżej art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. W wyniku tej nowelizacji od 1 stycznia 2009 r. rozszerzono możliwość odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu na odsetki:

1.

od kredytu mieszkaniowego,

2.

od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3.

od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Należy jednak zauważyć, że sam fakt uzyskania kredytu na cele mieszkaniowe nie przesądza jeszcze o możliwości skorzystania z tzw. "ulgi odsetkowej". Omawiane odliczenie stosuje się wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki wymienione w art. 26b ust. 1-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej m.in. z budową budynku mieszkaniowego.

Ponadto w myśl art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie, o którym mowa wyżej stosuje się jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.

inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego którego budowa zastała zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji,

a.

o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 (m.in. w przypadku budowy budynku mieszkalnego) zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b.

o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 (m.in. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego) została zawarta umowa (...) w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

5.

do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku, oraz nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga również fakt, że wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana. W przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Kwota ta w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych nie może ulec zmniejszeniu (art. 26b ust. 10 ww. ustawy). Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza limitu.

Limit ten wynosi:

* w latach 2002-2007 - 189.000,00 zł,

* w roku 2008 - 212.000,00 zł,

* w roku 2009 - 243.460,00 zł.

Ostateczną kwotę limitu kredytu wnioskodawca zobowiązany jest jednak ustalić w roku zakończenia inwestycji. Ustalony zaś limit będzie dla niego obowiązujący w następnych latach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Zgodnie z art. 26b ust. 5 ustawy, odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym zostanie zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa zostały zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, wówczas - zgodnie z przepisem art. 26b ust. 6 ustawy - mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki. Stosownie zaś do przepisu art. 26b ust. 7 ustawy, przedmiotowe odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki - w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Natomiast stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, o ile zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 (tj. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów - pożyczek).

Jednocześnie należy wskazać, że w myśl art. 26b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. wydatki, poniesione na spłatę odsetek, dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej unormowania prawne, uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym brak jest informacji pozwalających na potwierdzenie, że wszystkie powyższe przesłanki zostały w przedmiotowej sprawie zachowane. Natomiast w związku z tym, iż wątpliwość wnioskodawczyni budzą wyłącznie kwestie związane z koniecznością posiadania dokumentów, które uprawniają ją do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej wywodzić należy, że pozostałe warunki do dokonania odliczenia zostały spełnione.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że do podstawowych dokumentów na podstawie, których podatnik nabywa prawo do dokonania odliczenia są: akt własności działki (potwierdzający, że wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości), pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego lub zawiadomienie o zakończeniu budowy takiego budynku, umowa kredytowa oraz dowód potwierdzający kwotę zapłaconych odsetek. Dowód ten musi być sporządzony przez podmiot udzielający kredytu i określać, oprócz samych kwot spłaconych odsetek, również terminy dokonania wpłat. Jeżeli z umowy kredytowej wynika, iż kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba i każda z tych osób odpowiada za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń - na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. - przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez ustawodawcę.

Reasumując, wnioskodawczyni nie musi posiadać faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycja mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, gdyż nie są to dokumenty niezbędne i wymagane przez art. 26b ww. ustawy. Ustawa nie uzależnia prawa do odliczania odsetek od kredytu od posiadania lub nie faktur dokumentujących wydatki na materiały budowlane. Zatem jeśli wnioskodawczyni posiada wszystkie inne dokumenty (prócz faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych) i spełnia wszystkie pozostałe warunki wynikające z przepisu art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. to na zasadzie praw nabytych przysługuje jej prawo do dokonywania odliczeń spłaconych odsetek od kwoty kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego. Zauważyć jednak należy, że w sytuacji braku posiadania faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych to na wnioskodawczyni, w toku ewentualnego postępowania podatkowego, ciążyć będzie obowiązek udowodnienia, że kredyt został faktycznie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji służącej zaspokojeniu jej własnych potrzeb mieszkaniowych. Bowiem w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Stanowisko wnioskodawczyni należało jednak uznać za nieprawidłowe ponieważ jak zostało wskazane powyżej potwierdzenie odbioru budynku oraz pismo z banku o pobranych odsetkach nie są wystarczającymi dowodami uprawniającymi do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej.

Niniejsza interpretacja została wydana dla wnioskodawczyni w jej indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Mąż wnioskodawczyni chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl